NRK Meny
Normal

Alt om statsbudsjettet

Her er den komplette oversikten over hvem som får penger ved neste års statsbudsjett.

Statsbudsjettet 2011

Sør-Trøndelag:

 • Regjeringen foreslår en økning på 20,6 millioner
  Studenthav ved NTNU

  Regjeringen forslår penger til 145 nye studieplasser ved NTNU.

  Foto: Snorre Sund
  kroner til etablering av 145 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
  Videre foreslås det en økning på 5,8 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 3,3 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på 22,4 millioner kroner til Artsdatabanken og 5,1 millioner kroner til BIBSYS, som administreres av NTNU.
 • Regjeringen foreslår en økning på 11,8 millioner kroner til etablering av 180 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Videre foreslås det en økning på 0,9 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 672,1 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 1,8 millioner kroner til opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Dronning Mauds Minne høgskole. Videre foreslås det en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 88,9 millioner kroner til høyskolen.
 • I 2011 er det foreslått en økning på 3,9 millioner kroner til Museene i Sør-Trøndelag.
 • Tilskuddet til Trondheim Jazzorkester foreslås økt med 0,25 millioner kroner. Til Avant Garden foreslås det en økning i tilskuddet på nærmere 0,4 millioner kroner.

  Vei:
 • Nå blir veiene bedre
 • Regjeringen foreslår å bevilge 23 millioner kroner til prosjektet E39 Renndalen – Staurset. Prosjektet omfatter utbedring av en om lag 14 kilometer lang strekning fra Renndalen i Halsa kommune i Møre og Romsdal til Staurset i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Anleggsarbeidet tok til i mars 2008, og prosjektet ble åpnet for trafikk i september i år. Det foreslåtte beløpet vil gå til sluttoppgjør.
 • I budsjettforslaget blir det vist til at Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har gått inn for å forskuttere inntil 100 millioner kroner til prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen i Sør-Trøndelag. Det foreligger ikke godkjente reguleringsplaner for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.
 • I budsjettforslaget er det prioritert midler til prosjektering og anleggsstart på E6 i Oppdal sentrum.
 • Det er satt av midler til å videreføre arbeidet med midtrekkverk på E6 mellom Hagen og Gyllan.
 • 100 millioner kroner er ført opp til prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Hele beløpet forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en 2,3 kilometer lang strekning. 1,3 kilometer utvides fra to til fire felt, mens resten av strekningen skal utvides fra fem til seks felt. Nytt Tillerkryss i to plan inngår også i prosjektet, sammen med bygging av ny vei til Tillerbyen. Tiltak for kollektivtrafikken, gang- og sykkeltrafikk og støyskjerming inngår i prosjektet. Forberedende arbeider begynner i oktober i år, og det legges opp til å starte hovedarbeidene i oktober 2011. Prosjektet vil bli åpnet for trafikk etappevis. Hele prosjektet skal etter planen være ferdig 2014.
  Kø på E6 i Trondheim

  Veiene i Midt-Norge vil få en kraftig oppgradering.

  Foto: Morten Karlsen / NRK

 • 76 millioner kroner er avsatt til E6 Nordre avlastningsvei i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 24 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. I tillegg forutsettes det at til sammen 8 millioner kroner stilles til disposisjon fra Trondheim kommune, fordelt med 2 millioner kroner i forskudd og 6 millioner kroner som tilskudd. Prosjektet omfatter bygging av ny vei fra Marienborg i tunnel til Ilsvika/Bynesvegen og videre langs havna fra Ila til Lademoen. Anleggsarbeidene startet i august 2004, og prosjektet ble åpnet for trafikk i mai 2010. I budsjettforslaget blir det vist til at det nå pågår planlegging av alternative løsninger for gang- og sykkeltrafikken over Skansenløpet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til valg av løsninger og kostnader når det foreligger nærmere avklaringer. Midlene i 2011 vil bli nyttet til restarbeider på Brattøra og til sluttoppgjør.
 • 285 millioner kroner er avsatt til E6 Nidelv bru – Grillstad i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 155 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedveisystem rundt Trondheim, fra ny Nidelv bru (Pirbrua) i vest til Grillstad i øst. Utbyggingen omfatter bygging av om lag 4,5 kilometer dels ny firefeltsvei og dels utbedret vei. Om lag 2,4 kilometer av strekningen er tunnel. I tillegg vil det bli gjennomført nødvendige tiltak på det veinettet som blir avlastet for trafikk som følge av utbyggingen. Bygging av gang- og sykkelveier inngår også i disse miljøtiltakene. Anleggsarbeidene startet i april 2009. Det legges opp til å åpne deler av prosjektet for trafikk i 2013, mens hele prosjektet vil stå ferdig i 2014.
 • I budsjettforslaget er det lagt til grunn bruk av bompenger for å forberede anleggsstart på første byggetrinn av prosjektet E6 Sluppen – Stavne.
 • I budsjettforslaget for 2011 er det satt av midler til å starte utbedringer av riksvei 3 ved Nåverdals bru.

  Jernbane:
 • Jernbane

  Regjeringen foreslår 137 millioner til Gevingåsen jernbanetunnel.

  Foto: Roald, Berit / SCANPIX
  Regjeringen foreslår å bevilge 137 millioner kroner til Gevingåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag. Tunnelen fører til 1,7 kilometer kortere linje i forhold til eksisterende trasé og vil redusere kjøretiden med om lag 5 minutter på strekningen Trondheim – Steinkjer. Tunnelen vil også gi økt kapasitet på strekningen mellom Hommelvik - Hell. Den vil dessuten redusere vedlikeholdsbehovet, sammenlignet med dagens rasutsatte trasé. Prosjektet ble startet i 2009. Tunnelen planlegges satt i drift i august 2011, med endelig ferdigstilling i 2012.

  Kollektivtransport:
 • Regjeringen foreslår å bevilge 431,1 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene”, en økning på nær 30 prosent fra 2010. Samferdselsdepartementet ønsker som i 2010 å øke andelen midler til fireårige avtaler på bekostning av midler til ettårige avtaler. Trondheimsregionen vil, i tråd med en fireårig avtale med staten, motta 105 millioner kroner fra belønningsordningen i 2011.

  Regional utvikling:
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 89,7 millioner kroner (85,4 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 15,9 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.

  Helse:
 • Helse Midt-Norge RHF får økt basisbevilgningen med 105 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 3 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til regionale odontologiske kompetansesentre i tannhelsetjenesten med 4 millioner kroner. Innbyrdes fordeling mellom Troms, Sør-Trøndelag, Oslo, Hordaland og Aust-Agder er ikke avklart.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.

  Verneområder og verdiskapning:
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområde blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til verdiskapningsprogrammet knyttet til kulturminner, for å sammenfatte og formidle erfaringer fra fase 1, samt utrede grunnlaget for en eventuell fase 2. Sikring av Pilegrimsleden som går fra Oslo til Trondheim skal gis særskilt prioritet.
 • Energifondet finansieres i hovedsak gjennom et påslag på nettariffen for uttak av kraft i distribusjonsnettet på 1,0 øre/kWh og bevilgning over statsbudsjettet. Inntektene til Energifondet anslås til totalt 1850 millioner kroner i 2011 (inkludert renter som anslås til 114 millioner kroner). Inntektene fra påslaget anslås til om lag 760 millioner kroner og det foreslås i tillegg 976 millioner kroner bevilget over statsbudsjettet, hvorav 956 millioner kroner er avkastning fra Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering. Enova SF og Energifondet er de viktigste verktøyene for å stimulere til miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova har 53 ansatte og er lokalisert i Trondheim. Gjennom forvaltningen av midlene fra Energifondet skal Enova være en pådriver for utvikling av markeder for effektive og miljøvennlige energiløsninger. Regjeringen legger opp til en omfattende satsing gjennom Enova SF og Energifondet. Enova skal gjennom sin virkemiddel­bruk utløse prosjekter som gir ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18TWh/år innen utgangen av 2011.
 • Regjeringen foreslår å styrke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med 10 millioner kroner for å gjøre direktoratet i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag. NVE planlegger å fortsette sikring mot kvikkleire i Klæbu kommune, samt videreføre grunnundersøkelser i flere kommuner i 2011.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2011. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Sør-Trøndelag vil bli omfattet av ordningen i 2011.
 • Regjeringen foreslår et samlet budsjett for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på om lag 750 millioner kroner i 2011. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning.
 • Regjeringen foreslår å sette av 30 millioner kroner i 2011 for oppstart av nødvendige tiltak for å begrense forurensning knyttet til tidligere gruvevirksomhet ved Løkken gruver. Samtidig bes det om en fullmakt på inntil 190 millioner kroner for framtidig gjennomføring av tiltakene.

  Forsvar:
 • Ved Ørland hovedflystasjon vil virksomheten knyttet til kampfly og luftvern videreføres. Redningshelikoptertjenesten vil videreføre døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege. Innen eiendom, bygg og anlegg på Ørland er det planlagt å igangsette et prosjekt for å utbedre porter og garderobefasiliteter for redningshelikoptrene.
 • Luftkrigsskolen og Luftforsvarets musikkorps videreføres i Trondheim.
 • Som et ledd i utbedring og vedlikehold av nasjonale festningsverk videreføres prosjekt for sikringstiltak på Kristiansten festning i Trondheim.
 • Gurulia/Bue-Nebb skytefelt er bestemt lagt ned. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering planlegges med start i 2011.
 • Omfattende miljøsanering av tre fyllinger i Hoftstad ble startet opp i 2010 og avsluttes i 2011.
 • Regjeringen foreslår å bevilge ca. 20 millioner kroner til investeringer i eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret, i all vesentlighet på Ørland og i Trondheim.

Nord-Trøndelag:

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 15,2 millioner kroner til Falstadsenteret. Tilskuddet skal bidra til at Falstadsenteret kan drive et opplærings- og dokumentasjonssenter innenfor fangehistorie fra andre verdenskrig, samt humanitær folkerett og menneskerettighetene.
 • Regjeringen foreslår en økning på 3,1 millioner kroner til etablering av 25 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Videre foreslås det en økning på 0,4 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 373 millioner kroner til høyskolen.
 • Nord-Trøndelag Teater får i budsjettforslaget en økning i tilskuddet med 2,4 millioner kroner, fra 7,6 millioner kroner i 2010 til 10 millioner kroner i 2011.

  Vei:
 • 150 millioner kroner er avsatt til E6 Værnes – Kvithamar. Av dette beløpet er 125 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på vel 5 kilometer mellom kryss med av- og påkjøring fra Trondheim lufthavn Værnes og Kvithammar, nord for Stjørdal. Veien bygges som firefeltsvei. Omlegging av lokalveisystemet inngår i prosjektet. Første del av prosjektet, Havnekrysset, stod ferdig i august 2009. Resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2013.
 • Innenfor den samlede investeringsrammen for strekningen ”E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger” er det satt av midler til å videreføre prosjektene E6 Værnes – Kvithamar og E6 Harran – Nes Bru. I tillegg er det satt av midler til å dekke merforbruk på prosjektet E6 Vist – Jevika – Sell som stod ferdig i oktober 2009.
 • For 2011 er det satt av midler til å videreføre arbeidet med å bygge midtrekkverk på E6 ved Svemarka.

  Jernbane:
 • Regjeringen foreslår å bevilge 137 millioner kroner til Gevingåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag. Tunnelen fører til 1,7 kilometer kortere linje i forhold til eksisterende trasé og vil redusere kjøretiden med om lag 5 minutter på strekningen Trondheim – Steinkjer. Tunnelen vil også gi økt kapasitet på strekningen mellom Hommelvik - Hell. Den vil dessuten redusere vedlikeholdsbehovet, sammenlignet med dagens rasutsatte trasé. Prosjektet ble startet i 2009. Tunnelen planlegges satt i drift i august 2011, med endelig ferdigstilling i 2012.
 • Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det blant annet satt av midler til å videreføre planleggingen av utbyggingstiltak på Trønderbanen, medregnet ny bro over Stjørdalselva med sikte på anleggsstart i 2012.
 • I 2011 vil det bli foretatt oppgradering av tømmerterminalen ved Formofoss stasjon på Nordlandsbanen, i Grong kommune.

  Helse:
 • Helse Midt-Norge RHF får økt basisbevilgningen med 105 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 3 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.

  Regional utvikling og verdiskapning:
 • Regjeringen foreslår å styrke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med 10 millioner kroner for å gjøre direktoratet i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE planlegger å videreføre grunnundersøkelser i flere kommuner i 2011. NVE gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 114,3 millioner kroner (107,9 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 20 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til Interreg er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.
 • Steinkjer tinghus skal utvides for å slå sammen Inderøy tingsrett og Stjør- og Verdal tingsrett til en domstol. Byggestart var september 2009 og prosjektet er planlagt ferdigstilt 1. halvår 2011. I 2011 er det avsatt 18 millioner kroner til prosjektet og kostnadsrammen er på 101,4 millioner kroner.
 • Det er i budsjettforslaget avsatt midler til å starte opp byggingen av sør-samisk museum og kultursenter, Saemien Sitje, i Snåsa kommune. Prosjektet er nå i forprosjektfasen og endelig kostnad er ikke avklart.
 • I vernearbeidet legger en stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget) blir ført videre. Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.

  Forsvaret:
 • Heimevernsdistrikt 12 ved Værnes videreføres.
 • Steinkjersannan skytefelt er bestemt lagt ned og skal tilbakeføres til sivile formål. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering startet opp i 2010. Arbeidet fortsetter i 2011.

På Finansdepartementets nettsider kan du lese hele forslaget til neste års statsbudsjett.

Video fra Trøndelag

Han har seksten verdensrekorder i skøyteløp og er regjerende verdensmester i tre distanser. For å holde seg i form, trener Arne Kjell Foldvik (83) med unge Falken-skøyteløpere i Trondheim.
Fotballfesten på Ranheim ble avlyst i tolvte time. Frustrerte Brann-supportere raser mot avgjørelsen.
Tellefsen antyder at Liv Ullmann duppet av under den nye Trondheims-filmen. - Det beste i meg kommer herfra, sier Liv Ullmann etter å ha sett filmen på Kosmorama.