Hopp til innhold

– Vi bryter loven daglig

På Østmarka Psykiatriske Sykehus i Trondheim må akutt syke psykiske pasienter dele rom med utagerende eller suicidale pasienter.

Østmarka sykehus

Østmarka Psykiatriske Sykehus i Trondheim.

Foto: Vigdis Wågø-Wares

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Å plassere tvangsinnlagte psykisk syke pasienter på dobbeltrom er et brudd på pasientrettighetsloven og helsepersonelloven.

Ved Østmarka sykehus i Trondheim innrømmer de at de bryter loven hver eneste dag.

Har ingen telling

Østmarka Psykiatriske Sykehus legger tvangsinnlagte akuttpasienter på dobbeltrom. Dette er lovbrudd sykehuset bekrefter har pågått i mange år. Men ingen vet hvor mange ganger dette har skjedd.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange ganger vi har brutt loven. Vi er pålagt av kontrollkommisjonen å registrere frekvensen av bruk av dobbeltrom til tvangsinnlagte. Dette er noe vi registrerer regelmessig.

– Hva betyr regelmessig?

– Det betyr at vi gjør dette nesten daglig.

En skillevegg er satt opp mellom to senger på rommet.

To pasienter bor på ett rom. Kun en skillevegg er satt opp.

Foto: Vigdis Wågø-Wares

De sykeste av de syke

For at en pasient skal bli lagt inn på et psykiatrisk sykehus under tvang skal det enten være fare for pasientens eller andres liv.

Det er derfor bare de aller sykeste og mest ustabile pasientene som blir lagt inn på akuttavdelingen på Østmarka Psykiatriske Sykehus, som har en av landets største akuttavdelinger.

– Mange er ganske syke når de kommer til oss. De er helt fortvilte, i krise. De kan være deprimerte, eller i psykose med vrangforestillinger og forvirring, sier Pål Sandvik.

Hvert år har Østmarka Psykiatriske Sykehus 1.600 innleggelser som handler om øyeblikkelig hjelp. De aller sykeste kommer hit fordi de blir tvangsinnlagt.

Må behandles på dobbeltrom

De aller fleste bygningene på Østmarka er fra 1919, da sykehuset sto ferdig. De gamle bygningene, og dårlig kapasitet gjør at mange ender opp på dobbeltrom.

Men sykehusdrift har forandret seg siden 1919. St. Olav Hospital, som eier og driver Østmarka, innrømmer åpent at behandling av akutt syke på dobbeltrom er lovbrudd og en krenkelse av flere av pasientenes rettigheter.

– Vi får problemer med å overholde taushetsplikt og pasientens integritet når pasientene må dele rom, innrømmer Pål Sandvik.

– Pasienten får sjokk

Foreningen Mental Helse i Sør-Trøndelag har i mange år prøvd å få politikernes oppmerksomhet omkring måten sykehuset behandler de akutt syke psykiske pasientene.

– Vi har eksempler på at pasienter har fått sjokk når de har blitt innlagt, sier nestleder Elfrid Schei i Mental helse Sør-Trøndelag.

– De kan ha havnet sammen med en person som er mye mer utagerende enn seg sjøl.

Schei peker på at mange pasienter allerede har opplevd krenkelser i tida før de kom seg på sykehus.

– Så blir de på nytt krenket ved at de blir eksponert for en medpasients sykdom. Disse pasientene har ingen mulighet til å velge seg bort fra en slik krevende situasjon.

Skriver seg ut

Elfrid Schei sier til NRK at hun har snakket med akuttpasienter som har vært lagt inn frivillig, men som har valgt å skrive seg ut.

– Den eneste grunnen har vært at de har måttet dele rom med en fremmed person, når de sjøl er veldig syke.

– De er redde for å bli antastet, eller at de selv har så mye raseri at de er redde for å skade den andre personen på rommet.

Tvangsinnlagte pasienter har ingen adgang til å skrive seg ut fra problemet.

Ett av rommene der det er satt inn to senger.

Ett av rommene der det er satt inn to senger.

Foto: Vigdis Wågø-Wares

– Ingen rettssikkerhet

Mental Helse mener dobbeltrom for akutt syke er brudd på grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper for denne pasientgruppen.

– Dette er et overgrep mot en allerede svak pasientgruppe.

– Når pasientene blir friske igjen antar jeg at de ikke synes det er noe hyggelig at de har hatt tilskuere på rommet der de har vært som sykest.

Hun tror en slik behandling aldri ville bli godtatt av mer ressurssterke pasientgrupper.

– Dette ville aldri ha skjedd innenfor somatisk behandling, altså behandling av fysiske lidelser på kroppen. Det ser du bare ved å ta deg en tur på det nybygde St. Olavs Hospital på Øya. Der får du alltid et enerom når du blir innlagt.

Saksgangen

NRK kan her gjengi hovedtrekkene fra saksgangen som har avdekket ulovlighetene ved St. Olavs Hospital, avdelig Østmarka Psykiatriske Sykehus.

11. april

Pasientombudet varsler i Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital om at de er kjent med at Østmarka Psykiatriske sykehus legger tvangsinnlagte pasienter inn på dobbeltrom.

Pasientombudet vil vite hvor mange pasienter dette gjelder, og om sykehuset mener dette er forsvarlig behandling av pasientene. Spesielt vil Pasientombudet vite om sykehuset mener de klarer å ivareta pasientenes rettigheter i forhold til personvern, privatliv og integritet.

1. juni

Ledelsen ved Divisjon Psykisk Helsevern på St. Olavs Hospital svarer på pasientombudets brev. St. Olavs Hospital viser til at bygningene på Østmarka er utdaterte. De tilfredsstiller ikke kravene til moderne sykehusdrift.

  • Av 41 sengeplasser på akuttavdelingen er 16 i dobbeltrom.
  • Ingen rom har egne bad eller toalett.
  • Pasienter på tvungent vern må regelmessig dele rom med andre pasienter.
  • Legen må gi de sykeste enkeltrom, men dette er ikke en medisinsk forsvarlig avveining.
  • Når pasienter deler rom bryter dette med personvern, pasientsikkerhet, taushetsplikt og behovet for privatliv.
  • Dette bryter med pasientrettighetslovens paragraf 21 om taushetsplikt.

Har ventet i 15 år

Sykehusledelsen viser til at Fylkestinget vedtok å bygge et nytt psykiatrisenter på Øya allerede i 1996. Men mangel på finansiering har gjort at psykiatrisenteret har kommet i bakerste rekke, bak alle de nybygde somatiske behandlingssentrene ved St. Olavs Hospital.

Ledelsen skriver vider at situasjonen kun har blitt til det verre, i og med at lite eller ingenting er skjedd for å forbedre de eksisterende bygningene på Østmarka i de 15 årene som har gått etter utbyggingsvedtaket, utover er minimum av nødvendig vedlikehold.

Tidligst i 2015

Mye taler for nybygg, mener sykehusledelsen, ikke minst at innsparingene på drift i et moderne bygg vil dekke inn byggekostnadene, og mer enn det.

Men selv dersom et nybygd akuttsenter vedtas nå vil det tidligst kunne stå ferdig i 2015, skriver St. Olavs Hospital. Et nybygg med langtidsposter vil tidligst kunne stå ferdig i 2018.

Konkurrerer med Molde

Et nytt psykiatrisenter må til syvende og slutt vedtas av styret i Helse Midt-Norge, der det må konkurrere med utbygging av det somatiske sykehuset i Molde.

Dersom Molde kommer først i køen, tror ledelsen ved Divisjon Psykisk Helsevern ved St. Olavs Hospital at nye akuttposter neppe vil kunne bli bygd før om 15-20 år, til tross for at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Sykehusledelsen skriver til slutt i sitt svar at en forbedring av behandlingstilbudet kun kan skje gjennom nye bygg.

7. juni

Pasientombudet sender saken over til Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Her ber de om at Helsetilsynet gjennomfører et tilsyn for å påse at gjeldende regelverk blir overholdt ved Østmarka Sykehus.

Pasientombudet viser til siste Helsetilsynet hadde et tilsyn ved Østmarka i 2009. Da het det at lokalene var uhensiktsmessige.

Sykehusets plikt

Helsetilsynet har ikke rukket å svare på Pasientombudets forespørsel. Til NRK sier konstituert fylkeslege Ragnar Hermanstad i Sør-Trøndelag at de ser ganske alvorlig på denne saken.

– Det er svært viktig at sykehuset gjør det som er mulig for å forhindre at taushetsbestemmelsene blir brutt.

Hermanstad forutsetter at Østmarka forholder seg til Pasientrettighetsloven og andre typer lovgivning som skal ivareta forsvarligheten.

– Det er det sykehusets plikt å sørge for.

Bekymringsfullt

Han reagerer sterkt på at sykehuset innrømmer at de bryter dagen hver eneste dag hele året.

– Det er bekymringsfullt dersom sykehuset ikke gjør tiltak for å sikre at personlig integritet og pasientrettighetene blir ivaretatt.

Hva tenker du om måten psykiatriske akuttpasienter blir behandlet på? Skriv din saklige mening i kommentarfeltet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.