Hopp til innhold

Advokat om gjerdet i «Trondheims Dubai»: – Ulovlig

Kommunen er åpen på at loven kan tolkes forskjellig, men vil ikke ta ned gjerdet nå.

Jente hopper fra stige mellom gjerde på Grilstad Marina.

VANSKELIGGJØR BADING: Det er fortsatt mulig å bade på Grilstad Marina, men gjerdene gjør at det ikke lenger er mulig å hoppe fra bryggekanten, med unntak av der stigene er plassert.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Strandloven er klar, og dette gjerdet er ulovlig, sier Elling André Lillefuhr.

Han er advokat i firmaet Legalconsult i Trondheim, og mener helt klart at kommunen har brutt loven ved å sette opp et gjerde på bryggekanten i den nye bydelen Grilstad Marina.

Gjerdet ble satt opp som et sikkerhetstiltak i mai, etter mange år med klager på uro, støy og farlige situasjoner i forbindelse med bading.

Gjerdet har skapt debatt og ført til at badelysten ungdom føler seg bortvist fra området som har blitt omtalt som «Trondheims Dubai».

Advokat Lillefuhr støtter ungdommen. Han mener gjerdet strider med folks rett til å ta i bruk friområder.

Må søke

Lillefuhr henviser til den såkalte strandloven.

I og med at Grilstad Marina ligger i strandsonen og er et offentlig friområde, skal det ifølge loven ikke være hindringer for fri ferdsel der.

– Allmenne interesser, så vel som hensyn til natur, kulturmiljø og friluftsliv skal gå foran, sier Lillefuhr.

Elling André Lillefuhr

SKEPTISK: Advokat Elling André Lillefuhr er svært skeptisk til gjerdet. Han har engasjert seg i debatten som har versert på blant annet Facebook.

Foto: Esther Flytkjær

Om noe skal bygges eller endres i strandsonen må det være en del av en reguleringsplan for området, eller det må søkes særlig dispensasjon.

I juristers tolkning av loven, så vel som departementets egen fra 2009, inkluderer bestemmelsen også gjerder.

Gjerdet på Grilstad Marina er riktignok et midlertidig tiltak, som skal evalueres etter sommeren, men loven gjelder for alt som skal stå i mer enn to måneder.

– Det betyr at hvis gjerdet ikke er tatt inn i en ny reguleringsplan eller vedtatt bygget etter søknad, så er det ulovlig, sier Lillefuhr.

Gjerde på Grilstad Marina.

GJERDE I STRANDSONEN: Landområder som ligger 100 meter inn fra sjø eller vassdrag, er definert som strandsonen. Dette inkluderer Grilstad Marina, som ligger i Trondheimsfjorden, rett utenfor Ranheim.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Vurdert som lovlig

Teknisk sjef i Trondheim kommune, Tomas Eidsmo, bekrefter at det aldri har blitt søkt om dispensasjon til å sette opp gjerdet. Reguleringsplanen er heller ikke endret.

Kommunen kom fram til at gjerdet skulle settes opp i samarbeid med politiet, Trøndelag brann- og redningstjeneste og Trondheim Havn.

De siste årene har den samme gruppa jobbet med å sette opp flere hundre meter med gjerder langs Nidelva i Trondheim sentrum, etter mange ulykker.

Heller ikke her ble det søkt om dispensasjon.

Kommunen brukte en paragraf i plan- og bygningsloven som åpner for at kommuner kan frita «andre mindre tiltak» fra søknadsplikten.

– Trondheim kommune vurderte at gjerdene den gang ikke trengte søknad. Da har vi tenkt at det samme gjelder for Grilstad. Vår vurdering er at dette er lovlig, sier Eidsmo.

Tomas Eidsmo, teknisk sjef i Trondheim kommune

LOVLIG: Teknisk sjef i Trondheim kommune, Tomas Eidsmo, mener kommunen ikke har brutt loven ved å sette opp gjerdene.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Slik kommunen ser det, er gjerdet dessuten en del av bryggekonstruksjonen, som jo er beskrevet i reguleringsplanen.

Eidsmo presiserer at selv om planen ikke forbyr bading, legger den samtidig ikke opp til at det skal være bading der, selv om både land og vann er definert som friområder.

Mener det ikke er til hinder

Planen omtaler også sikringstiltak mot kanalen, og sier at disse må «ivareta åpenheten og nærkontakten til vannet».

– Hva betyr egentlig det?

– Det er så klart en skjønnsmessig vurdering, men slik gjerdet er satt opp nå har vi vanskelig for å tolke det som et hinder, selv om det vanskeliggjør bading.

– Men er det ikke nettopp et hinder da?

– Jeg ser at dette sikkert kan diskuteres og spisses. Et endelig svar vil man sikkert ikke få før man eventuelt prøver loven for retten. Men våre jurister har vurdert at tiltaket ikke er søknadspliktig og ikke i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplanen, sier Eidsmo.

– Det er dermed ikke sagt at det er sånn, sier han videre, og er åpen på at loven ofte kan tolkes forskjellig.

En person bader i kanalen ved Grilstad i Trondheim. I forgrunnen sees det omdiskuterte gjerdet. I bakgrunnen og nær vedkommende som bader sees flere båter

BÅT OG BADING: Kanalen er smal, og de som bader der kommer ofte veldig nærme båtene. Det er begrunnelsen til at gjerdet ble satt opp.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Det er en skjønnsmessig vurdering gjort etter beste evne. Av og til hender det at man drar slike ting langt, og det kan være at vi ved en rettsvurdering eller enda grundigere gjennomgang ville tenkt annerledes.

Uansett kommer ikke kommunen til å gjøre noe med gjerdet i første omgang. Det blir stående til en evaluering er gjort til høsten.

De unge må bli hørt

Eidsmo understreker at Grilstad Marina har utviklet seg til å bli en veldig vanskelig sak for kommunen.

– Det er ikke noen tvil om at dette er en hodepine, og det er sterke motstridende interesser, sier han.

– På den ene siden har man ungdom, de som bader og er her for lek og moro. De vil ha det helt åpent. På den andre siden har vi de som bor her, som helst vil ha enda høyere gjerder og full avstenging. Målet er å få til en balansert løsning som gjør området godt egnet for alle.

Gjerde med bom over stige på Grilstad Marina

SPERREBOM: Da gjerdene først ble satt opp var det også lagt en bom over stigene. Bommene ble imidlertid raskt fjernet etter massive reaksjoner. Ifølge kommunen skulle bommene aldri ha vært der.

Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

For advokat Elling André Lillefuhr virker det som om både kommune og beboere har blitt tatt litt på senga av all aktiviteten i området.

– Men det må være muligheter for å bedre sikkerheten på andre måter enn man har gjort her. Tiltaket virker som et veldig sterkt og unødvendig stengsel, sier Lillefuhr.

Advokaten mener kommunen bør fjerne gjerdet, og så sende saken til kommunestyret for en ordentlig prosess.

Der må det diskuteres hvilken type rekkverk eller gjerde som eventuelt er hensiktsmessig, mener Lillefuhr.

– Og i den saken skal alle berørte kunne uttale seg om dette – det inkluderer barn og ungdom.