– Stortinget bør si nei til nasjonale prøver

– Stortinget bør avskaffe de nasjonale prøvene, sier Magnus Marsdal, styreleder i Manifest Analyse. I dag legges det fram nye resultat fra de nasjonale prøvene for høsten 2013.

Skolearbeid (Illustrasjonsfoto)

Elever presterte ikke like bra i alle fylkene i de nasjonale prøvene i fjor høst

Foto: colourbox.no

Nasjonale prøver ble innført i grunnskolen i 2004, og tester grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Elevene i femte- og åttende klasse gjør det ikke like bra i alle fylkene, viser resultatet fra de nasjonale prøvene i fjor høst.

Store forskjeller

Elever i Oslo og Akershus ligger over landsgjennomsnittet på alle prøvene i engelsk, lesing og regning, viser statistikken fra Statistisk sentralbyrå fra fjorårets nasjonale prøver på femte og åttende trinn.

Magnus Marsdal

Magnus Marsdal, styreleder i Manifest Analyse, mener Stortinget bør ta en ny debatt om de nasjonale prøvene.

Foto: NRK

Elever i Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag og Østfold er på de laveste mestringsnivåene.

Vil ha debatt

– Stortinget bør foreta en grundig debatt og evaluering av de nasjonale prøvene slik de fungerer nå. Jeg mener det i stedet bør innføres stikkprøver med et utvalg skoler i hvert fylke årlig. På den måten blir mulig å sammenligne testresultat, sier styreleder i Manifest Analyse, Magnus Marsdal.

Han mener de nasjonale prøvene er et forstyrrende element i mange skoler i dag.

– For å få fremgang i fagene som testes i nasjonale prøver kan det bli kuttet i undervisningen i visse typer fag, slik at det settes inn mer tid på de fagene som skal testes, forteller han.

Marsdal viser til en rapport fra NIFU som viser at 80 prosent av grunnskolene i Norge er for små til at resultatene fra de nasjonale prøvene gir en meningsfull sammenligning mellom skolene.

Evaluerte ordninga

Ordninga med nasjonale prøver ble evaluert av NIFU på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i 2013. Les hele evalueringa her.

De fleste skolelederne gir uttrykk for at nasjonale prøver har gitt dem et godt redskap til å utvikle skolen. Lærerne er mer nølende til denne påstanden.

I følge evalueringa opplever mange lærere at de nasjonale prøvene gir dem kunnskap om elevene som de enten har fra før, eller som de kunne skaffet seg gjennom andre kartleggingsprøver.

Lærerne mener andre prøver gir dem mer konkrete tilbakemeldinger om hva de kan gjøre for å utvikle den enkelte elevs læringsresultater i riktig retning.

Flertallet av lærerne er verken svært enige eller svært uenige i at nasjonale prøver har gitt dem et godt redskap i arbeidsdagen.

Jenter leser best

I likhet med tidligere år skårer jentene i gjennomsnitt høyere enn guttene på nasjonale prøver i lesing, skriver Statistisk sentralbyrå.

I engelsk er det mindre forskjell mellom kjønnene. Jentene har noe jevnere resultater enn guttene i engelsk, det vil si at flere jenter ligger på middels nivå, mens guttene har større spredning fra lavt til høyt nivå. I regning skårer guttene høyere enn jentene.

I likhet med tidligere år er det en klar positiv sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver og foreldrenes utdanningsnivå. Barn som har foreldre med høy utdanning, oppnår i større grad å skåre på de høyeste mestringsnivåene i alle fag, sammenlignet med øvrige barn.

Skolebøker

Jenter er bedre til å lese enn gutter, viser resultater fra nasjonale prøver høsten 2013.

Foto: Nyhetsspiller / Scanpix