Hopp til innhold

10 millioner kroner i omløp daglig på flybase

Det omsettes nå i snitt for 10 millioner kroner daglig på Ørlandet i arbeidet med å bygge opp den nye kampflybasen. Om seks måneder lander første F-35 på norsk jord.

Norset gård er bare 200 meter fra kampflybasen og 350 meter fra rullebanen.

Hus skal flyttes bort fra området ved Ørland hovedflystasjon samtidig som oppbygninga av den nye kampflybasen pågår.

Foto: privat

– Det har selvsagt vært utfordringer underveis, men vi er i rute til å ta imot det første flyet i november, sier direktør i Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug.

Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

2017 er et år med svært mye aktivitet både innenfor og utenfor gjerdene ved kampflybasen på Ørlandet, sier Direktør i Forsvarsbygg kampflybase, Olav Dobloug.

Foto: Peter Breivik

Vel ni milliarder kroner er bevilget over statsbudsjettet til oppgraderinga og ombygginga av Ørland hovedflystasjon. Vedtaket ble gjort i Stortinget i 2012, og etter flere år med planlegging, prosjektering, konsekvensutredninger og etter hvert bygging er det nå bare et halvt år til første F-35 skal kunne opereres fra Ørlandet.

– 2017 er et år med store investeringer, hvor vi fullfører en del store bygg inne på basen i tillegg til rullebaneforlengelsen. Dette gjelder ikke minst oppføring av det store skvadronbygget som skal romme blant annet flysimulator til F-35 og mannskap som skal betjene de nye flyene, sier Dobloug.

Fram til 2025 skal Norge kjøpe inntil 52 nye kampfly.

Ørland kampflybase

Norges første F-35 lander på Ørlandet i november i år. Så langt testes flyene av norske flyvere på base i USA.

Foto: Arkiv

Sengeplasser til 230 i år

Vedlikeholdsbygg for de nye flyene samt lager til Forsvarets logistikkorganisasjon bygges også i år, i tillegg til forlegning for menige og befal med 230 sengeplasser.

– Vi bygger forlegning til 230 sengeplasser i år, samt ytterligere 240 sengeplasser neste år. Oppføring av hangarer er også noe som står for tur, sier Dobloug.

Norsk arbeidskraft innenfor gjerdene

Bygginga inne på basen er gjort av arbeidere som har bodd inne på basen i byggeperioden i tillegg til pendlere som har dagpendlet.

Ny kampflybase

Skvadronbygg og forlegning med 230 sengeplasser er noe av det som bygges innenfor gjerdet til kampflybasen nå i år.

– Vi har anleggshotell inne på basen med plass til 300 arbeidere. Disse har hatt sin arbeidsplass innenfor gjerdene til kampflybasen, det vil si at disse har vært sikkerhetsklarert. Så langt er det bare nordmenn som har hatt denne jobben, fordi en god nok sikkerhetsklarering tar tid å få på plass, sier Dobloug.

Han varsler nå nye arbeidsoppgaver utenfor gjerdene, hvor det trolig vil bli mere utenlands arbeidskraft.

– Vi går inn i en periode hvor det skal på plass 20 boenheter for ansatte i forsvaret, samt at det skal gjennomføres støyisolering av flere hus, sier Dobloug.

Uenighet om støyverdier

Ørland kommune og Forsvarsbygg har vært uenige om hvilke desibelgrenser som skal utløse tiltak og erstatning. Ørland kommune behandlet november 2014 reguleringsplanen til flystasjonen med innsigelse fra Forsvarsbygg.

Kommunal – og moderniseringsdepartementet vedtok reguleringsplanen i august 2015 med at det skulle være lavere desibelnivå for å utløse eventuell erstatning enn hva Forsvarsbygg hadde foreslått.

–Vi er fornøyde med at vi fikk medhold fra departementet i disse viktige spørsmålene i reguleringsplanen, sier ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold (H).

Tom Myrvold (H), ordfører i Ørland

Tom Myrvold, ordfører i Ørland sier ringvirkningene fra kampflybasen har latt vente på seg, men at mye har skjedd nå den siste tiden.

Foto: NRK

Han sier prosessen med etableringen av kampflybasen har vært en jobb som har gått litt senere enn de først trodde.

– Veksten har vært litt senere – og i starten litt mindre enn vi så for oss, men fra midten av 2016 har det tatt seg opp. Nå merker vi godt at det er stor aktivitet, sier Myrvold.

176 eiendommer ligger nå i såkalt rød sone. Disse eierne skal bli enige med Forsvarsbygg om innløsning. Så langt er 70 boliger innløst.

–Dette er en vanskelig prosess. Men vi er godt fornøyd med å ha på plass avtale om innløsing for 70 boliger. Det er særlig komplisert å finne fram til hvordan man skal gjøre denne prosessen for gårdsbruk. 34 gårdsbruk er berørt, sier Dobloug.

– Innløsing og støytiltak for gårder står igjen, dette jobber vi mye med akkurat nå, dette er et stort arbeide, sier Myrvold.

kampflybase Ørland

Gårdsdrift og støy fra kampfly er ingen ideell kombinasjon. Nå starter arbeidet med å avklare hva man gjør med 34 gårdsbruk som blir berørt av aktiviteten inne på kampflybasen.

Foto: Luftforsvaret/Hans Kristian Norset

Omfattende prosess med støytiltak

Økt aktivitet ved Ørland flystasjon gjør at regjeringen vil bruke 1,5 milliarder kroner på å redusere støy på og rundt flystasjonen. De vil også bygge tolv hangarer. Hangarene vil stå klare senest våren 2020 for at skiftet fra de gamle F-16-flyene til F-35-maskinene fra Lockheed Martin kan gå som planlagt.

– For boliger i rød sone er det to alternativer – enten at de blir innløst, eller at boligen blir revet eller flyttet, sier Dobloug.

For boliger i gul sone, er det støyisolering som gjelder. 1530 boliger ligger i gul sone.

– Vi har beregnet at vi må på befaring til 1000 av disse. Dette er en stor jobb. Så langt har vi befart 514 boliger, beregnet støytiltak for 425 boliger og prosjektert 222, sier Dobloug.

Forsvarsbygg har nå avtale med 106 huseiere om støytiltak hvor 50 er under arbeid og 56 er på anbud.

– Det skal gjøres en omfattende jobb med støyisolering av mange hus. Her kommer det til å utlyses mange oppdrag og anbud i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av støytiltakene, sier Dobloug.

Marihøna barnehage på Ørlandet

Marihøna barnehage er en av virksomhetene som har blitt sterkt berørt av etableringa av kampflybasen på Ørlandet.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Rekord i full ferje

For innbyggere i Ørland og Bjugn har økt aktivitet og byggevirksomhet inne på kampflybasen vist seg i en oppsving innen bygg og anleggsbransjen, men det merkes veldig godt også innen transportsektoren.

– Vi setter nye rekorder nærmest hver måned i å ha full ferje eller full hurtigbåt. Kapasiteten innen trafikk og varelevering er nærmest sprengt, sier Myrvold.

Da kampflyvedtaket kom i 2012 var det i lang tid snakket om at veksten ville bli veldig stor for Ørland og området rundt.

– Merveksten innen handel og service kom sent. Den har kommet godt i gang nå. Vi trodde kanskje ting ville skje av seg selv innen de fleste områder, det har det ikke gjort. Sakte, men sikkert øker aktiviteten og ting faller på plass, sier Myrvold.

Hurtigbåt legger til kai på Hysnes i Rissa

Hurtigbåten mellom Trondheim og Brekstad fylles opp til randen, med økt aktivitet på kampflybasen, sier ordfører Myrvold. Her er den innom Hysnes kai i Rissa på vei til Ørland.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Nybrottsarbeid å huse en kampflybase

Mens aktivitetsnivået nå har tatt seg opp i 2017, og aktivitetsnivået gradvis øker både innenfor og utenfor det militære gjerdet på Ørlandet, har folk på Fosen gjort seg noen betraktninger rundt hva de er med på.

– Vi føler vi er på vei i riktig retning. Men jeg opplever at vi driver med nybrottsarbeid på flere vis. Blant annet i forhold til tolkninger av regelverk, planprosesser og kommunikasjon med ulike organer innen det offentlige. Det fins ingen lettvinte løsninger, men ting faller på plass over tid, og det er en ny vei som gås opp, sier Myrvold.

Jobben med å innløse boliger samt støyisolering og støytiltak skal være ferdig gjennomført i løpet av 2019.