Siv Lintvedt

Siv Lintvedt har politianmeldt skolen sønnen går på, og byråden for utdanning i Tromsø.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Har politianmeldt skole og byråd for påstått ulovlig tvang mot sønnen

TROMSØ (NRK): Siv Lintvedt mener at Sommerlyst ungdomsskole har utsatt hennes autistiske sønn for 23 tilfeller av ulovlig tvang siden han begynte der i august.

Denne uka politianmeldte Siv Lintvedt Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø for påstått ulovlig bruk av fysisk tvang overfor sønnen. Hun anmeldte samtidig Brage Larsen Sollund, byråd for utdanning, for manglende inngripen i saken.

Lintvedts 14 år gamle sønn er autist, blind, har cerebral parese og er mildt utviklingshemmet. Han går på ressursskolen for elever med autisme, en avdeling på Sommerlyst. Lintvedt har anmeldt rektoren og en fagleder her.

– Jeg har anmeldt forholdet fordi skolen har brukt grov tvang og voldsutøvelse på sønnen min 23 ganger siden skoleåret startet. Skolen viser heller ingen interesse for å tilegne seg kunnskap om sønnen min, og for hva de kan gjøre for å forebygge bruk av tvang. Det er de lovpålagt, spesielt siden det slett ikke er nødvendig å ty til tvangsbruk når det gjelder sønnen min, sier hun.

Fylkesmannen åpner tilsyn

Byråden for utdanning, rektoren og faglederen sier at de ikke kan kommentere saken ettersom de er politianmeldt. De mener at det vil være å prosedere saken i media. Brage Larsen Sollund sier imidlertid at han tar anmeldelsen til etterretning. Kari Henriksen, kommunaldirektør for utdanning i Tromsø kommune, svarer for de tre.

Kari Henriksen, kommunaldirektør for utdanning i Tromsø kommune

Kari Henriksen, kommunaldirektør for utdanning, mener at Sommerlyst skole har vist stor interesse for å skaffe seg kunnskapen de trenger om Siv Lindtvedts sønn.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

– Mitt inntrykk er at Sommerlyst har jobbet mye for å skaffe seg den kompetansen som er nødvendig for å gi alle elevene her et godt faglig og forsvarlig tilbud, sier hun.

Fylkesmannen i Troms forbereder nå en tilsynssak mot ressursskolen ved Sommerlyst, på bakgrunn av flere bekymringsmeldinger fra foreldre med barn på skolen.

I mange tilfeller legger to mannfolk sønnen min ned i bakken i stabilt sideleie, også holder de ham fast i alt fra fem minutter til én time

Siv Lintvedt

– Skolen har kompetanse på tvang

– Stemmer det at skolen har utøvd tvang på 14-åringen 23 ganger siden han startet i august?

– Jeg kjenner ikke detaljene i denne enkeltsaken, så det kan jeg ikke kommentere. Heller ikke om bruken av tvang på gutten var lovlig eller ulovlig. Men jeg vet at skolen er godt kjent med hva som skal til for å ty til et virkemiddel som tvang. Skolen har kompetanse på når dette skal brukes, svarer Kari Henriksen.

– Hva synes du om tilbudet 14-åringen får på Sommerlyst?

Siv Lintvedt

Siv Lintvedt sier at de siste ti månedene har vært en stor belastning på grunn av det sønnen har opplevd på skolen.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

– Jeg tror skolen etter beste evne gir et godt og forsvarlig tilbud til alle elevene, og jeg håper også at denne gutten har et godt tilbud her. Jeg kjenner ikke detaljert til hvordan tilbudet er organisert i hverdagen, men vet at skolen har jobbet med dette og vært opptatt av å gi gutten et godt og forsvarlig tilbud.

Ifølge Henriksen har skolen vist stor interesse for å skaffe seg kunnskap om 14-åringen.

– Hva har skolen gjort konkret for å få til det?

– Da gutten begynte på Sommerlyst hadde skolen blant annet overføringsmøter med barneskolen han hadde gått på. De som jobber med eleven må også til enhver tid få overført kunnskap om hvordan de skal jobbe faglig godt med tanke på utfordringene hans, sier hun.

Lintvedt sier at sønnen har kommet hjem med skrubbsår, kloremerker og blåmerker etter å ha vært på skolen. Hun forteller om hvordan det ofte utarter når skolen bruker tvang på sønnen:

– I mange tilfeller legger to mannfolk han ned i bakken i stabilt sideleie, også holder de han fast i alt fra fem minutter til én time, sier hun, tar en kort pause og ser ned i fanget.

– Dette gjør de umiddelbart, uten at det er fare for liv og helse. Det har det aldri vært fare for når ressursskolen har brukt tvang på sønnen min. Dette er forferdelig, og et stort overgrep mot en gutt som prøver å uttrykke sin frustrasjon og redsel. I stedet for å bli forstått, blir han lagt ned og holdt fast. Han kjemper for å komme seg ut av det, fortsetter Lintvedt.

Tilbød skolen å lære

Lintvedts sønn har seks brukerstyrte personlige assistenter (BPA) hjemme flere dager i uka. Alle har fått opplæring av en adferdsterapeut, noe som har medført at gruppa har en grunnleggende autismeforståelse, forklarer moren.

– Disse praktiserer lik håndtering av adferd og har tvangsforebyggende tiltak på plass, slik at utageringen til sønnen min aldri utvikler seg såpass at vi må ty til tvang. Det viser at all bruk av tvang på skolen burde vært unødvendig. Bruk av tvang og makt i skolen er ulovlig, og skolen er pålagt å tilrettelegge for minst mulig bruk av dette. Det har ikke rektor og fagleder ved Sommerlyst gjort. Byråden har heller ikke grepet inn i saken, sier Lintvedt.

Opplæringsloven slår fast at det ikke er lov å bruke fysisk refsing i skolen (se faktaboks).

Blåmerker Siv Lintvedt mener at sønnen har fått av personalet på skolen

Blåmerker Siv Lintvedt mener at sønnen har fått fordi personalet på skolen har brukt fysisk tvang på ham. Bildet er tatt 16. februar.

Foto: Privat

Siden skolestart i fjor har Lintvedt ved flere tilfeller tilbudt skolen å få kunnskap ført over fra assistentene som jobber med sønnen, for å forsøke å få til en mer samordnet praksis på skolen og hjemme. Ifølge Lintvedt har skolen valgt å ikke benytte seg av dette.

– Vår oppgave er å gi elevene et faglig forsvarlig tilbud. Når det gjelder overføringer av erfaringer fra hjemmet til skole, kan jeg bekrefte at det har vært forsøkt gjennomført, svarer Kari Henriksen.

– På hvilken måte?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på.

Ifølge Lintvedt har sønnen et dårlig psykososialt miljø på skolen.

Årsaken er at han ikke har det trygt og stabilt nok. Han har begynt å gi uttrykk for vantrivsel og skolevegring, sier hun.

Lintvedt sier at dette skoleåret har vært en enorm belastning.

– Jeg føler at jeg har vært i krigen siden mai i fjor. Jeg er min sønns advokat og må tale hans sak siden han ikke kan stå opp for seg selv. Jeg kan ikke la være å gjøre dette – selv om det er veldig vanskelig, sier hun med fast stemme.

Jeg er veldig trygg på at særlig rektoren har brukt mye tid og krefter på akkurat denne enkeltsaken, og på tilbudet som gis til autister på Sommerlyst skole

Kari Henriksen

Ble fast tilbud i fjor

Blåmerker Siv Lintvedt mener at sønnen har fått av skolepersonalet

Siv Lintvedt mener at dette merket på sønnens rygg stammer fra hardhendt behandling på skolen. Bildet er tatt 16. februar.

Foto: Privat

Våren 2015 bestemte Tromsø-politikerne at ressursskolen for elever med autisme skulle bli et fast tilbud, blant annet på Sommerlyst ungdomsskole. Det skjedde etter en prøveperiode på tre år. Ifølge Lintvedt fikk bare én av de fire som jobbet i prosjektet jobb videre.

Etter hennes mening medførte dette at personalgruppa mistet verdifull og viktig kompetanse på blant annet adferdshåndtering, tvangsforebyggende tiltak og autismeforståelse. Kommunaldirektør Kari Henriksen sier at hun ikke kjenner til denne ansettelsesprosessen.

– Men vi er alltid ute etter de beste kandidatene. Det var vi også da dette forsøksprosjektet gikk over til å bli et fast tilbud, sier hun.

NRK har sett oversikten over møtene Lintvedt har hatt med skolen i denne saken, og bekymringsmeldingene hun har sendt. Hun har blant annet hatt samarbeidsmøter på skolen hver 3. uke siden september. Lintvedt opplever at hverken rektor eller utdanningsbyråden har satt seg godt nok inn i saken deres når de har behandlet den.

– Begge har innrømmet at de ikke har faglig kompetanse på dette området, og jeg føler at mine innspill for å forsøke å gi sønnen min en bedre skolehverdag aldri har blitt tatt på alvor, sier hun.

Det er Henriksen uenig i.

– Jeg er veldig trygg på at særlig rektoren har brukt mye tid, energi og krefter på akkurat denne enkeltsaken, og på tilbudet som gis til autister på Sommerlyst skole.

Skal undersøke ressurstilbudet

Politiet opplyser at de ikke har ikke rukket å ta stilling til de to anmeldelsene.

Hilde Bremnes, utdanningsdirektør hos fylkesmannen, sier at de skal undersøke ressurstilbudet til elevene på ressursskolen på Sommerlyst.

– På grunn av bekymringsmeldingene ba vi om en redegjørelse fra kommunen, og ut fra de samlede opplysningene i saken besluttet vi å opprette tilsyn. Vi sender straks ut varsel til skoleeier, deretter går vi i gang, sier hun.

– Hva skal dere i praksis undersøke?

– Vi skal se nærmere på om denne gruppa elever får et opplæringstilbud som samsvarer med opplæringslovens regler. Vi skal også undersøke om elevenes psykososiale miljø samsvarer med opplæringslovens regelverk, sier Bremnes.

Henriksen sier at hun er glad for at tilsynsmyndigheten har fått denne saken på bordet sitt.

– Det er viktig å få en avklaring på om vi som kommune gir et forsvarlig og riktig tilbud til elevene på ressursskolen. Det er også viktig å få fylkesmannens fortolkning på dette, siden han er en uavhengig myndighet, sier hun.

Siv Lintvedt mener at Sommerlyst ungdomsskole har utsatt hennes autistiske sønn for 23 tilfeller av ulovlig tvang siden han begynte der i august.

Se TV-reportasje om saken.