Vil få bort «hobbyreineiere»

Store deler av den nødvendige reintallreduksjonen i Finnmark kunne vært løst om personer som ikke lever av reindrift kuttet sitt reintall, fastslår rapport.

reinslakting 9

Antall rein skal reduseres i Vest-Finnmark, men nå viser en rapport at dette kan løses litt annerledes enn først tenkt. Her rein i gjerdet før slakting ved Suossjavri.

Foto: Marte Lindi

Reintallet kunne kommet under kontroll om reineiere som ikke er aktive i næringa kvitta seg med mesteparten av sine dyr.

Det slår en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruksdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) fast.

NRL sin lokallagsleder i Karasjok Klemet Amund Eira, støtter tanken om at disse reineierne bør ta hovedtyngden av reintallsreduksjonen.

– Nå må de som har et annet arbeid ved siden av, prioritere eller ta et ansvar overfor sine nære kolleger og slektninger i forskjellige siidaer, ved at de reduserer. Det støtter jeg fullt ut, sier Eira.

Løsning for reduksjonen

Klemet Amund Eira

Lokallagsleder Klemet Amund Eira for NRL i Karasjok støtter arbeidsgruppas forslag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Bekymringa har vært stor for de sosiale konsekvensene, av at reineiere i Finnmark må kvitte seg med en stor andel av dyrene sine.

I Vest-Finnmark må enkelte reindriftssiidaer kvitte seg med over 30 prosent av flokken, og frykten er at mange skal bli arbeidsledige.

Men i en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av landbruksdepartementet og Norske reindriftssamers landsforbund skisseres et annet scenario.

Arbeidsgruppa slår fast at mellom 70 og 80 prosent av reintallsreduksjonen kan løses, hvis personer som ikke lever av reindrift får mindre flokker.

  • Les også: Kan bli færre reineiere
    Nils Johan Gaup

    Leder Nils Johan Gaup i reinbeitedistrikt 16, mener siidaandelshaverne med andre jobber kan tas vekk.

    Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Siidaene må bestemme sjøl

Leder av Karasjoks største reinbeitedistrikt Nils Johan Gaup, mener det må være opp til siidaene sjøl å bestemme hvem som skal kvitte seg med rein.

Han har sjøl full jobb som administrasjonssjef i NRK Sapmi, ved siden av sin rolle i reinbeitedistriktet.

Men selv om Gaup er kritisk til forslaget i rapporten, mener han det bør stilles klare krav om at reineierne deltar aktivt i næringen.

– Det som jeg har vært fokusert på er at en siidaandelshaver som jobber en annen plass, kan tas vekk. Eller at alle som er tilknyttet en familiebedrift skal slettes bort, slik at bare siidaandelsehaveren blir igjen, sier Gaup.

Endring av kultur og levesett

Han mener man da snakker om en total endring av kulturen og levesettet for dagens reindrift.

– I de områdene hvor det ikke kommer mer arbeidsinnsats eller penger for å vedlikeholde utsyr og så videre, da mener jeg det er helt rett og rimelig at reintallet reduseres ut i fra arbeidsinnsatsen eller kapital som skytes inn, sier Gaup.

I rapporten påpekes det at mye av økninga av reintallet de siste årene har kommet blant reineiere som ikke lever av næringa.

I Vest-Finnmark eier disse i snitt 41 dyr.

Hvis de reduserte antallet til ti dyr hver, ville det ifølge rapporten bidratt betydelig til å få reintallet under kontroll.

Landbruksdepartementet ønsker ikke selv å kommentere rapporten.

Reinslakting

Det foreslås at siidaandelshavere med annen jobb kan tas vekk fra reindrifta.

Foto: Allan Klo