Vil «ofre» en ren fjord for å forske på oppdrett

Et omstridt forskningsprosjekt der man skal finne oppdrettsnæringens påvirkning på miljøet planlegges i Ullsfjord. Men innbyggerne langs fjorden er skeptisk.

Ullsfjorden

Anlegget skal driftes av Lerøy Aurora, formålet er blant annet å finne ut hvordan oppdrett påvirker det marine kystøkosystemet og laksefiskførende vassdrag i en fjord, uberørt av oppdrett.

Foto: Anne-Lise Mortensen

– Hvorfor skal de forurense en rein fjord, spør Anne-Lise Mortensen fra Lyngen.

Akvaplan Niva har søkt om å få etablere et forskningsprosjekt i Ullsfjorden, med begrunnelse at fjorden er å regne som en ren fjord.

Prosjektet skal drives sammen med oppdrettsselskapet Lerøy Aurora, som tidligere har søkt om konsesjon i området i samarbeid med blant annet Bellona, og fått avslag.

Anne-Lise Mortensen

Noe av hensikten i å utarbeide kystsoneplanen var å fremskaffe et helhetlig og forutsigbart planverktøy, så man unngikk dispensasjoner, påpeker Anne-Lise Mortensen fra Lyngen.

Foto: Privat

Begrunnelsen for avslaget var da blant annet at i den nylig vedtatte kystsoneplanen er Ullsfjord vedtatt som oppdrettsfritt område.

Folk rundt fjorden er kritisk til forskningsprosjektet. Lokale grunneiere og innbyggere har skrevet et opprop der de spør: «Er forurensning av Ullsfjord i forskningens navn etisk korrekt?».

Behov for fjorden i framtiden

En facebook-gruppe mot planene har på kort tid fått over 600 medlemmer.

Her stiller de flere spørsmål ved den planlagte forskningen, blant annet lurer de på hvorfor det er ønskelig å forurense fjorden.

– I framtida vil vi kanskje trenge en rein fjord, en referansefjord til forskning, sier Mortensen.

Hun viser også til at det er mange vassdrag i Ullsfjord som kan bli berørt, og er redd for at lakselusa skal spre seg i fjorden. Hun er også redd for den generelle forurensingen og viser til at det er fiskere som kan bli berørt.

Hun ser behov for forskning, men mener det kan skje et annet sted.

Fem års-perspektiv

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen forstår argumentene fra motstanderne, men støtter likevel prosjektet.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Tirsdag ble politikerne i Lyngen orientert om forskningsprosjektet som er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, Nofima, Niva og Akvaplan-niva som altså er søker. Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, støtter prosjektet.

– Vi ser på det som positivt, og en nyttig sak fordi vi trenger håndfaste resultater om hva oppdrett innebærer for en uberørt fjord, og det har vi mulighet til å finne ut her. Det er både av lokal og nasjonal interesse, sier han.

Han sier han forstår argumentene, men argumenterer likevel for prosjektet.

– Det vil bli forsket veldig nøye på anadrome fiskelag og konsekvensene av oppdrett.

Han viser til at forskningen i første omgang skal vurderes etter fem år. Dersom det viser seg at det blir forurensning, skal prosjektet avsluttes, sier han.

– Det vil være full åpenhet rundt forskningsresultatene.

Sterke strømmer

Men Anne Lise Mortensen stoler ikke helt på at dette vil skje.

– Egentlig ikke, fordi Ullsfjord er unik. Det er så sterke strømmer her at vi er redd for at all forurensing vil være spredt både inn i Sørfjorden, inn i Kjosen og utover mot Jægervannet når prøver skal tas, sier hun.

Nyheter fra Troms og Finnmark