– Foreldre manipulerer barna sine

Leder for Barnehuset Tromsø forteller at foreldre manipulerer barna til å trekke forklaringer om overgrep. Nå venter de på nye retningslinjer som kan revolusjonere avhørene av overgrepsutsatte barn.

Ståle Luther

Ståle Luther, leder for Barnehuset Tromsø, frykter at somlingen rundt de nye forskriftene for avhør av barn kan gjøre situasjonen verre for overgrepsutsatte barn.

Foto: Petter Strøm / NRK

– De nye forskriftene kan bli en revolusjon for avhør av barn som er utsatt for overgrep. Derom politiet overtar dommerens rolle, kan vi gjennomføre avhør av barn også på ettermiddag, kveld og i helgene. Vi vil da kunne gjennomføre avhørene mye raskere enn i dag, sier Ståle Luther, leder for Barnehuset Tromsø.

Justis- og beredskapsdepartementet har i en rapport med navn «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker» kommet med noen forslag til forandringer i retningslinjene for slike avhør. Per i dag skal alle avhør politiet foretar på barnehusene ledes av en dommer. I de nye forskriftene er det foreslått at politiet kan lede disse avhørene selv.

Et annet element er at det i dag er et krav til at avhør skal utføres innen 14 dager i saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn. I de nye forskriftene vil kravet senkes til én uke i alvorlige saker. Fristen skal også gjelde i voldssaker.

– Styrker rettssikkerheten

Ifølge Luther vil de nye forslagene vil styrke barnas rettssikkerhet kraftig.

– Dersom barna venter i ukevis med å få forklare seg kan det virke ødeleggende for barnets muligheter til å kunne fortelle om hva som har hendt, og dermed svekke etterforskningen. Det kan hende de blir påvirket av de mistenkte til å trekke eller forandre forklaringen. Barn er dessuten mer sårbare for å kunne glemme viktige detaljer. Bor de i beredskapshjem kan de også begynne å savne foreldrene sine, selv om de utsetter barna for overgrep, sier Luther.

Ved barnehuset har de eksempler på barn som har trukket tilbake opplysninger som ledet til dommeravhør, samtidig som det har fremkommet at mistenkte foreldre har ringt barna kontinuerlig mens barna har vært i beredskapshjem.

– Dersom vi som system ikke tilbyr barna god rettssikkerhet i form av rask og koordinert innsats, kan barna i verste fall bli sendt tilbake til hjemmene der de blir utsatt for overgrep, sier Luther.

Flere voldsepisoder og overgrep i hjemmet blir avslørt. På ett år har antall saker til Barnehuset i Trondheim fordoblet seg. Likevel er mørketallene store.

Flere voldsepisoder og overgrep i hjemmet blir avslørt, viser nyhetssak fra 2013.

Fortsatt på vent

Justis- og beredskapsdepartementet er enige i argumentene for å få til mer effektive ordninger for avhør av barn.

– Raske avhør og et klart regelverk som ivaretar barnas rettssikkerhet vil være viktig for å ivareta barnets rettssikkerhet i den enkelte sak. En ny forskrift vil imidlertid ikke alene kunne føre til kort ventetid på avhør. Også kapasitetsproblemer hos politiet som gjør at det tar for lang til før avhørene blir tatt, skriver kommunikasjonsrådgiver i departementet, Steffen Aagedal i en e-post til NRK.

For å hjelpe på situasjonen ble kapasiteten på dommeravhørsutdanningen ved Politihøgskolen økt fra 15 plasser i 2010 til 48 plasser i 2012.

Høringsfristen for de nye forskriftene var 4. april 2013. Likevel ligger forslaget fortsatt på bordet hos Justis- og beredskapsdepartementet.

– Mange av høringsinstansene er i utgangspunktet positive til hovedforslagene i rapporten, men det pekes også på at det er behov for å se nærmere på flere grunnleggende problemstillinger. Det innebærer at det vil kunne ta tid før en eventuell ny forskrift og lovendringer er på plass, sier Aagedal