– For trege fylkesmenn truer pasientsikkerheten

Pasientombudet er bekymret over at flere fylker bruker for lang tid på behandle tilsynssaker som gjelder helse og omsorg. Se oversikten her.

Sykepleier på vent

Mange fylkesmannembeter sliter med for lang saksbehandlingtid.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Odd Arvid Ryan

Pasient- og brukerombud, Odd Arvid Ryan, er bekymret for pasientsikkerheten.

Foto: Elise Holdal / NRK

NRK har samlet inn en oversikt over antallet tilsynssaker innen helse- og omsorgstjenester i hele landet fra 2012 og fram til 30. april i år.

8 av landets 18 fylkesmannsembeter har ikke oppnådd kravet om å behandle halvparten av sakene innen fem måneder i 2013.

Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan sier at disse tallene bekrefter bekymringen som ombudet kom med i felles årsmelding for 2013.

– En bærebjelke for pasientsikkerhet

– Vi påpekte at det er en tendens til at saksbehandlingen hos tilsynsmyndighetene er for lang, og at de er utfordret på det. Det er viktig å understreke at tilsynsmyndighetene er en bærebjelke når det gjelder både rettssikkerhet og pasientsikkerhet, forteller han til NRK.

Helse- og omsorgstjenester i Norge har lover om hvilke tjenester som skal være på plass, saksbehandling og befolkningens rettigheter. Tjenesteyterne – både private og offentlige – har ansvar for at disse kravene overholdes.

En tilsynssak kan bli opprettet hvis det er mistanke om at disse kravene ikke blir oppfylt.

Underernært pasient på sykehjem

I mai opprettet fylkesmannen i Troms blant annet en tilsynssak mot Åsen Omsorgsenter i Storfjord kommune.

En kvinne skal flere ganger ha falt ut av sengen, vært underernært og bodd på et rom uten alarm mens hun var pasient ved omsorgssenteret, i følge pårørende.

I et brev til fylkesmannen beskriver pårørende flere forhold som skal ha forverret tilstanden til pasienten under oppholdet ved omsorgssenteret.

(Saken fortsetter under bildet)

Gransker sykehjem

Her er klagebrevet fra en pårørende om behandlingen en pasient skal ha fått ved et sykehjem.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Nødvendig med tillit fra pasientene

44 prosent av fylkesmannsembetene i Norge har for lang saksbehandlingstid i helsesaker.

– Vi ønsker å behandle sakene så raskt som mulig for og både sikre god tillit til helsevesenet, at folk stoler på at de får god hjelp og en forklaring når noe har gått galt. Vi ønsker i tillegg at de skal ha tillit til oss som tilsynsmyndighet, at vi tar sakene på alvor og behandler de så raskt som mulig, sier fylkeslege Svein Steinert.

– Vi mangler saksbehandlere

Dårligst ut kommer Finnmark som kun har behandlet 30 prosent av sakene sine innen fem måneder i 2013. Troms har behandlet 48 prosent.

– Vi vet at det er mange fylker som sliter med lang saksbehandlingstid. Noe av forklaringen her i Troms, og kanskje på noen av de andre kontorene, er at vi ikke har tilstrekkelig med saksbehandlere, sier Steinert til NRK.

Svein Steinert

Fylkeslege i Troms, Svein Steinert, er ikke fornøyd med lang saksbehandlingstid.

Foto: Elise Holdal

Ingen av embetene avslutter 2013 med å ha behandlet alle sakene sine. Det nærmeste er Møre og Romsdal som har behandlet 89 prosent av sakene innen fem måneder.

Dette er en negativ utvikling fra 2012, hvor det var fire fylkesmannsembeter som ikke oppnådde kravet om å behandle halvparten av sakene innen fem måneder.

På vårt kontor har det vært mer ustabilitet i stillinger i 2013 enn hva det var i 2012. Det er en forklaring på at vi ikke oppnådde kravene i 2013, forklarer Steinert.

(Saken fortsetter under tabellen)

Tilsynssaker hos fylkesmennene 2012

Embete

Saker inn

Lokalt avklart

Pliktbrudd vurdert

Andel vurdert innen 5 md.

Saker under behandling 31.12.11

Saker under behandling 31.12.12

Østfold

 138

 14

 138

 46%

 82

 68

Oslo og Akershus

 569

 96

 450

 36%

 275

 298

Hedmark

 145

 27

 122

 51%

 63

 59

Oppland

 77

 8

 40

 53%

 18

 47

Buskerud

 204

 4

 219

 42%

 114

 95

Vestfold

 138

 12

 116

 70%

 43

 53

Telemark

 69

 3

 62

 56%

 31

 35

Aust-Agder

 77

 8

 82

 62%

 30

 17

Vest-Agder

 118

 18

 85

 66%

 28

 43

Rogaland

 206

 25

 170

 41%

 120

 131

Hordaland

 241

 38

 224

 54%

 112

 91

Sogn og Fjordane

 61

 10

 59

 61%

 27

 19

Møre og Romsdal

 137

 24

 100

 75%

 26

 39

Sør-Trøndelag

 150

 35

 116

 71%

 52

 51

Nord-Trøndelag

 99

 10

 74

 76%

 21

 36

Nordland

 131

 8

 120

 68%

 59

 62

Troms

 134

 20

 112

 64%

 42

 44

Finnmark

 91

 23

 57

 65%

 28

 39

Landet

2785

383

2346

53%

1171

1227

– Tilliten kan svekkes

Pasientombud i Troms, Odd Arvid Ryan sier utviklingen er illevarslende.

– Når vi nå ser at det fra 2012 og inn i 2014 er en utvikling hvor stadig flere embeter ikke oppnår målsettingen om å vurdere 50 prosent av sakene innenfor fem måneder, så er det illevarslende, sier Ryan.

Pasient- og brukerombudet frykter at tilliten til tilsynsmyndighetene kan bli svekket, og at folk i verste fall tenker at det ikke er vits å klage.

– Må bli tatt på alvor

– For pasienter og brukere kan det bety at de ikke føler at de blir tatt tilstrekkelig på alvor. Det er gjerne en terskel å klage inn en sak for Fylkesmannen. Mange har et behov for å legge saken bak seg og få rettighetsstatus avklart. Tar saksbehandlingen unødvendig lang tid, kan det være en ytterligere belastning, sier Ryan til NRK.

Han mener det også er viktig for helsepersonell at man unngår lang saksbehandlingstid.

– Det er veldig viktig at saker som tas opp med tanke på veiledning og tilrettevisning er nogen lunde aktuelle, spesielt i forhold til hukommelse. Også for å bidra til kontinuerlig kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid ved helseforetakene, sier Odd Arvid Ryan.

Fylkeslege Svein Steinert er enig.

– Vi er ikke fornøyde med så lang saksbehandlingstid. Vi vet at de som klager ønsker et raskt svar fordi de ofte har et behov for å komme seg videre. Spesielt i alvorlige tilfeller, sier Steinert.

– Enkelte saker er svært krevende

Fylkeslegen sier at det er svært store forskjeller på sakene de får inn.

– Noen er helt enkle saker hvor pasienter klager på at de for eksempel er blitt uhøflig møtt av helsepersonell. Slike saker krever kort saksbehandlingstid, sier Steinert.

Sakene de bruker lang tid på er saker hvor det har gått galt, enten ved at personer har fått alvorlige etterlidelser etter store operasjoner eller at en kreftsykdom er oppdaget for sent.

– I verste fall er det pårørende som klager, for de har mistet en av sine kjære. De sakene er krevende, de tar gjerne lengre tid å behandle, sier han.

Pasient- og brukerombud, Odd Arvid Ryan, har forståelse for at det kan dukke opp kompliserte saker.

– Vi må selvfølgelig ta høyde for at enkelte saker er vanskelige og komplekse å komme til bunns i. Vi må innrømme Fylkesmannen den muligheten til å bruke lengre tid for å komme frem til det riktige resultatet. Ingen er tjent med en rask behandlingstid med gale resultater, sier Ryan til NRK.

Økning i antall saker

Ut fra tallene NRK har samlet inn kan vi se at antall tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten har økt fra 2012 til 2013. Steinert tror folk er blitt flinkere til å si i fra.

– Hvis man går 20-30 år tilbake i tid var det nok en situasjon hvor det skjedde mange ting som ikke kom til overflaten og som man ikke vurderte. Sentrale myndigheter har oppfordret folk til å si i fra som et ledd i å bedre tjenesten, sier han.

Fylkeslegen forteller at flere saker fører til lengre saksbehandlingstid sammen med problematikken med for få saksbehandlere.

– Får vi flere saker, så vil saksbehandlingstiden gå opp, dersom ikke vi enten får flere saksbehandlere eller prioriterer dette høyere i forhold til andre oppgaver. Her i Troms er vi i ferd med å gjøre begge deler for å forbedre situasjonen, sier Svein Steinert til NRK.

(Saken fortsetter under tabellen)

Tilsynssaker hos fylkesmennene 2013

Embete

Saker inn

Lokalt avklart

Pliktbrudd vurdert

Andel vurdert innen 5 md.

Saker under behandling per 31.12.12

Saker under behandling per 31.12.13

Østfold

139

16

131

49%

68

60

Oslo og Akershus

506

100

421

43%

298

283

Hedmark

181

23

137

51%

59

80

Oppland

107

15

75

37%

47

64

Buskerud

189

9

186

40%

95

89

Vestfold

125

7

112

53%

53

59

Telemark

88

2

86

57%

35

35

Aust-Agder

80

13

58

78%

17

26

Vest-Agder

178

35

142

75%

43

44

Rogaland

226

17

150

37%

131

190

Hordaland

273

60

228

61%

91

76

Sogn og Fjordane

75

10

56

71%

19

28

Møre og Romsdal

192

85

124

89%

39

22

Sør-Trøndelag

145

38

122

68%

51

36

Nord-Trøndelag

104

11

81

77%

36

48

Nordland

151

10

97

49%

62

106

Troms

147

19

104

48%

44

68

Finnmark

80

16

57

30%

39

46

Landet

2986

486

2367

54%

1227

1360

Håper på et bedre år

Om embetene har oppnådd kravet om saksbehandlingstid i 2014 blir ikke klart før ved utgangen av året. Derfor foreligger ikke noe ferdig tall for inneværende år, men man kan se en tendens i tallene fram til 30. april, ifølge Statens Helsetilsyn.

Hvis vi bruker Troms som eksempel så har de fram til 30. april 2014 fått inn 49 saker. Dette tallet inneholder både bekymringsmeldinger fra for eksempel pårørende, men også saker som fylkesmannen selv iverksetter ut fra egen kunnskap.

– Vi håper og jobber for at vi skal bli bedre. Vi håper at vi i hvert fall skal være uten for de røde sonene, at vi klarer 60 til 70 prosent innen fem måneder. Vi vet at et fylkeslegekontor har klart å behandle nesten 90 prosent innen denne perioden. Vi må nok jobbe for å komme dit, sier Steinert til NRK.

Ni saker er avsluttet gjennom såkalt lokal avklaring, hvor for eksempel et sykehjem og «klager» gjør opp mellom seg uten at Fylkesmannen tar saken videre.

– Alle embetene bør nå målet

I 36 saker har Fylkesmannen tatt saken videre, og konkludert med at det enten er pliktbrudd eller lovbrudd.

Per 30. april 2014 har Troms 72 saker under behandling.

Dersom de fortsetter å bruke samme tid på saksbehandlingen som de har gjort til nå, er det forventet at det vil ta 8 måneder å behandle de 72 sakene som ligger under behandling. Forutsatt at det ikke er mange av dem som er nær fullførelse.

Dermed kan det se ut som 2014 også ender med et etterslep med mange ubehandlede saker for Troms fylke, forutsatt at tendensen fortsetter.

De sakene som forblir ubehandlet ved utgangen av 2014, må Fylkesmannen ta høyde for å behandle i 2015.

– Vi ønsker veldig gjerne at samtlige embeter har full måloppnåelse, gjerne bedre enn det også. I utgangspunktet er at 50 prosent av sakene skal være vurdert innen 5 måneder, ikke et høyt krav egentlig. Det burde i hvert fall være slik at alle embetene når det målet, sier pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan.

Tilsynssaker hos fylkesmennene 2014 per 30.04.

Embete

Saker inn

Lokalt avklart

Pliktbrudd vurdert

Andel vurdert innen 5 md.

Saker under behandling 31.12.13

Saker under behandling 30.04.14

Østfold

65

4

54

57%

69

67

Oslo og Akershus

187

31

127

33%

283

312

Hedmark

63

3

49

37%

80

91

Oppland

44

5

26

23%

64

77

Buskerud

63

 

43

33%

89

109

Vestfold

35

1

33

52%

59

60

Telemark

52

 

34

76%

35

53

Aust-Agder

29

2

27

78%

26

26

Vest-Agder

46

9

46

80%

44

35

Rogaland

80

9

70

33%

190

191

Hordaland

102

15

89

74%

76

74

Sogn og Fjordane

39

4

30

87%

28

33

Møre og Romsdal

60

23

35

100%

22

24

Sør-Trøndelag

58

15

34

82%

36

45

Nord-Trøndelag

60

3

49

76%

48

56

Nordland

56

9

61

34%

106

92

Troms

49

9

36

58%

68

72

Finnmark

32

7

16

13%

46

55

Landet

1120

149

859

55%

1360

1472

Resultatkravet gjelder for hele året, ikke for tertial. Derfor kan tallene kun vise en tendens foreløpig.