Tror fjorårets «laksekrise» kan gi en god sesong i år

Men selv om forskerne håper og tror på et godt laksefiske i år, så er utsiktene over tid ganske dårlige. I verste fall kan villaksen bli en levende museumsgjenstand.

Laks som hopper i elv

Det er mange utfordringer som venter laksen både når den skal ut i havet og når den er ute i havet for å spise seg stor og feit. Men i år kan det bli mellomlaksens store år, spå forskerne.

Foto: Tore Wiers / NORCE LFI

– Jeg tror absolutt det kan bli en god laksesesong i år, sier fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver.

I fjor var det en svært dårlig laksesesong over hele landet. I hovedsak kom det av at det var svært varm og lite vann i elvene.

Men det at det var en dårlig sesong for laksefiskerne i fjor, kan ha vært bra for laksen, mener Sterud.

– Det kan bli ganske interessant lengst sør i landet, fordi i mange elver i Sør-Norge kom det opp en betydelig mengde laks etter fiskesesongen i fjor, sier han.

Erik Sterud

– Fjorårets sesong var kanskje svak for fiskerne, men kanskje ikke så ille for laksen. Så det er stor spenning knyttet til året, sier fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver.

Foto: AM Lerfald / Norske Lakseelver

Fagsjefen tror også det er muligheter for en god sesong lengst nord i landet.

– Jeg tror årets laksesesong i Finnmark kommer til å bli bra. Finnmark leverer på en måte alltid. Fylket er stort.

Halvert laksebestand

I Norge starter ikke lavsesongen før 1. juni i de fleste elvene.

Også lakseforsker hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Eva Thorstad, tror på en god sesong.

Hun sier at basert på deres erfaringer, så blir spesielt sesongen i sør god, mens hun mener at laksefiskerne i nord kan vente seg en normalsesong.

Men selv om forskerne tror på gode fiskeforhold på kort sikt, så er det mer bekymring knyttet til hva som kan skje med laksen på lang sikt.

Eva Thorstad

NINA-forsker Eva B. Thorstad opplyser at det var dårlige fiskeforhold i fjor, men laksebestanden var ikke så dårlig som fangstene skulle tilsi.

Foto: Privat

Laksestammen i Norge er allerede halvert siden 1980-tallet. Det er i hovedsak på Vestlandet og i Midt-Norge at det har vært sterkest nedgang. I Finnmark har elvene nådd sine gytebestandsmål.

De siste ti årene har bestanden holdt seg relativt stabil på et lavt nivå, men ny forskning gir klare indikasjoner på at det kan bli kritisk for laksen framover.

Spår tøffere kår for laksestammen i sør

Professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT, Audun Rikardsen, har fulgt den nordatlantiske laksen tett i mange år.

I et forskningsprosjekt har de funnet ut at laksen beiter ved polarfronten oppe ved Svalbard, og når havet nå blir varmere, vil også polarfronten flytte seg lenger nord.

Villaks

Mye smålaks i fjor kan gi en god del mellomlaks i år. Smålaks er laks som veier 1–3 kg. Mellomlaksen veier mellom 3–6 kg. Storlaks er all laks som veier mer enn 6 kg.

Foto: Bente Bjercke

Det blir altså lengre for fisken å svømme til matfatet – og verst blir det for laksen som kommer fra sør.

– Det betyr at de sørnorske laksene må svømme lengre for å nå tilbake til sine elver, sier Rikardsen.

I Finnmark derimot har laksen kortere vei til polarfronten. Dermed blir den «vinneren», og har større sjans for å overleve endringene i beitemønster.

Hvalforsker Audun Rikardsen

Lakseforsker Audun Rikardsen har siden 2006 GPS-merket laksen i Altaelva. I år var det foreløpig den siste gangen han merket laks i Altaelva. De har satellittmerket laks som tilhører laksestammen i Nord-Atlanteren.

– Museumsgjenstand

Det at det kan bli vanskeligere og vanskeligere for laksen å nå frem til matfatet gir grunn til bekymring, mener Erik Sterud i Norske lakseelver.

– I ytterste konsekvens så kan vi se det at laksen til slutt blir en levende museumsgjenstand, sier Sterud.

Han skisserer et mulig fremtidsscenario der særlig sørnorske laksestammer kan være i fare for å bukke under.

– I ytterste konsekvens kan vi se at villaksen trekker nordover, og at oppdrettsindustrien dermed også trekker nordover. Hvis laksenedgangen blir stor, så vil vi kanskje miste laksen som en høstbar ressurs.

Lakselva

Lakselva i Porsanger kommune har de siste to årene merket laks for å få svar på hvor den vandrer for å gjøre seg stor og feit i vinterhalvåret.

Foto: Eirik Palm, FeFo