Tromsø kan bli rammet av streik i staten

YS Stat varsler streik for 1400 medlemmer, og Tromsø er blant byene som rammes hardest.

Tromsø

Tromsø er en av byene som rammes dersom det blir streik i staten.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Fredag sendte YS Stat ut en oversikt over hvem som blir tatt ut dersom det blir streik i staten 26. mai.

Partene skal møtes til mekling mandag, og streikevarselet ble sendt ut fredag.

Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo vil bli hardest rammet.

Disse etatene blir tatt ut i fase 1:

Arbeids- og sosialdepartementet
Departementet
NAV direktoratet, NAV Fylkeskontor og arbeidslivssentrene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Departementet
BUF-etat, direktoratet, Oslo
BUF-etat, regionadministrasjonen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDI

Finansdepartementet
Departementet
Skattedirektoratet
Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS)
Skatteopplysningen
Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Skattekontorene i: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Hamar, Bodø, Leikanger og Steinkjer
Toll- og avgiftsetaten
Statistisk sentralbyrå

Forsvarsdepartementet
Departementet
Forsvarets regnskapsadministrasjon, Bergen

Helse- og omsorgsdepartementet
Departementet

Justis- og politidepartementet
Departementet
Domstolene; Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett, Høyesterett og Oslo byfogdembete
Politidirektoratet
Politi- og lensmannsetaten i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim
Kriminalomsorgen

Klima- og miljødepartementet
Departementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Departementet
Statsbygg; hovedkontoret i Oslo

Kulturdepartementet
Departementet

Kunnskapsdepartementet
Departementet
Universitetet i: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø

Landbruks- og matdepartementet
Departementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Departementet
Fiskeridirektoratet, Fiskerikontrollen

Olje- og energidepartementet
Departementet

Samferdselsdepartementet
Departementet
Vegdirektoratet
Statens vegvesen, Trafikkstasjoner

Utenriksdepartementet

Statsministerens kontor