Styrker jakten på ulovlige laksegarn

Så langt i år er dobbelt så mange anmeldt for ulovlig fiske etter laks i Nord-Norge, enn på samme tid i fjor. Statens naturoppsyn varsler intensivering av kontrollene.

Garnbeslag

Flere hundre ulovlige laksegarn beslaglegges hvert år.

Foto: Haakon Braathu Haaverstad / Statens naturoppsyn

– Vi ønsker en slutt på det ulovlige fisket. Det er et omfang på dette som er altfor høyt. Vi ser at det som foregår nå ikke kan fortsette, sier Arnstein Johnsen, leder for kystseksjonen i Statens naturoppsyn (SNO).

De er en del av Miljødirektoratet og gjør sammen med politi, Fiskeridirektoratet og Kystvakten kontroller av tyvfiske.

Noen verstinger

I Nord-Norge er problemet spesielt stort.

– Det brukes større mengder ulovlige redskaper i Nordland, Troms og Finnmark enn andre steder i landet, sier seksjonslederen.

Arnstein Johnsen

Seksjonsleder i SNO, Arnstein Johnsen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Så langt i år er 197 garn beslaglagt i nord, mot 199 på samme tid i fjor. Likevel er antall anmeldelser doblet, med 12 anmeldelser så langt i år. Til sammenligning er det kun fire anmeldelser i resten av landet.

Spesielt i Troms og i Lofoten er det gjort en ekstra innsats, og det er også i Nordland og Troms folk er anmeldt.

Sårbare lakseelver

Mange steder er laksen som fiskes i ulovlige garn, laks som er på vei opp i elver for å gyte. En del av disse vassdragene er sårbare på grunn av lite laks.

Fordi de som tjuvfisker ikke vet hvilken bestand som rammes kan det få spesielt alvorlige konsekvenser, sier fagsjef i næringsorganisasjonen Norske Lakseelver, Erik Sterud.

– Når det tjuvfiskes i fjordene har folk ikke oversikt over hvilken bestand som beskattes. Kanskje er det laks som skal til elver med truede bestander som tas, sier Sterud.

Ingen oversikt

Ifølge organisasjonen er det ett stort problem at ingen egentlig har oversikt over konsekvensene tjuvfisket har for norske lakseelver.

– Laksen som tas av garn går utenfor alle registreringer. Når året oppsummeres kan nedgang i bestander som følge av tjuvfiske regnes som noe helt annet, for eksempel dårligere innsig.

Norske Lakseelver er derfor glad for flere kontroller.

– Det jobbes hardt i elvene for å ha god regulering og så vet man at det trekkes garn rett utenfor som ødelegger. Det er totalt unødvendig, sier Sterud.

Tyvfiske i stort omfang

Statens naturoppsyn ser også en utvikling hvor flere fisker ulovlig i stort omfang.

Statens naturoppsyn finner laksegarn

I Lofoten finner SNO mange ulovlige garn. 391 kilo laks og to garn ble tatt i dette beslaget, som også førte til anmeldelse.

Foto: Statens naturoppsyn

– Vi ser at det er grovere, større og lengre redskaper og lenker som brukes. Det er i en del tilfeller vanskelig å se at fisket bare er til eget bruk, sier seksjonsleder Arnstein Johnsen.

Nå intensiveres kontrollene ytterligere, og seksjonslederen håper folk fortsetter å bruke tipstjenesten deres.

– Vi har inntrykk av at folk ser konsekvensene og er opptatt av det. Dette fisket er et ran fra fellesskapet hvor man står i fare for å slå ut hele bestander av gytelaks.