Statsbudsjettet 2011: Svalbard

Denne artikkelen blir fortløpende oppdatert med stoff om statsbudsjettet 2011 på Svalbard.

  • Regjeringen foreslår en økning på 4,8 millioner kroner til etablering av 20 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS). Totalt foreslås en bevilgning på 97,2 millioner kroner til senteret.
  • Som en oppfølging av Det internasjonale polaråret (IPY) foreslår regjeringen at minst 45 millioner kroner benyttes til et nytt program for polarforskning. Satsingen er også en del av oppfølgingen av Svalbardmeldingen, Klimaforliket og Nordområdestrategien. Det er forventet at det nye programmet vil gi verdifull kunnskap om blant annet klimaendringer og miljøutfordringer. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne varsle klimaendringer i framtiden, ta vare på miljøet lokalt og regionalt og sette i verk effektive tiltak nasjonalt og internasjonalt. Forskning knyttet til Svalbard skal ha særlig vekt innenfor det nye polarforsknings¬programmet. 5 millioner kroner av disse midlene er øremerket til informasjonsvirksomhet og faglig og praktisk forskningskoordinering i regi av Svalbard Science Forum. Innenfor midlene vil det også være en særskilt ettårig bevilgning på 3 millioner kroner til Universitetet i Tromsø og Universitetssenteret på Svalbard for å utvikle et klimaøkologisk observasjonssystem for arktiske tundraøkosystemer (KOAT).
  • Tilskuddet til Svalbard museum foreslås økt med i overkant av 0,4 millioner kroner.
  • Bevilgningen til Svalbard Reiseliv videreføres med 2,1 millioner kroner i 2011.
  • Svalbardbudsjettet ble økt med 10 millioner kroner i 2010, blant annet for å styrke politi- og beredskapsarbeidet og tydeliggjøre Sysselmannens rolle som regjeringens øverste representant på øygruppen. Midlene foreslår Regjeringen å videreføre i 2011. Dette innebærer også at arbeidet med å rehabilitere sysselmannens representasjonsbolig fortsetter.
  • Regjeringen foreslår å styrke tiltak i nordområdene med 10 millioner kroner, herunder styrking av miljøvernarbeidet på Svalbard, nødvendig modernisering av radioteleskopet i Ny-Ålesund samt utvikling og etablering av et felles, helhetlig norsk-russisk miljøovervåkingssystem for Barentshavet.
  • Ti millioner til åpningsprosess ved Jan Mayen
  • Regjeringen foreslår ti millioner kroner til miljøkartlegging i forbindelse med åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet som er igangsatt i havområdene ved Jan Mayen. – Vi er i gang med åpningsprosessen i havområdene ved Jan Mayen. For det videre arbeidet er denne bevilgningen viktig, og det er gledelig at vi nå kan begynne med kartleggingen i området, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
  • Det er lagt opp til en prosess som vil bestå av to hovedelementer; kartlegging av geologien og kartlegging av miljøverdiene i området. En miljøkartlegging vil kunne innebære undersøkelser til havs for økt forståelse av havbunnen, kartlegging av sjøfugl og tilstedeværende fauna i området. Et konsekvensutredningsprogram vil avklare type og omfang av kartlegging nærmere. Det tas sikte på å sende utkast til utredningsprogram på høring høsten 2010. Basert på innspillene som fremkommer gjennom høringsrunden vil et endelig utredningsprogram bli utarbeidet. Kartleggingen av ressurspotensialet for petroleum vil skje i regi av Oljedirektoratet.
  • – Stortingets beslutning om igangsettelse av en åpningsprosess i havområdene på norsk side ved Jan Mayen må ses i sammenheng med det langsiktige perspektivet som kreves for utnyttelse av de gjenværende ressursene på norsk sokkel. Innhenting av ny kunnskap er en viktig del av det fremtidige beslutningsgrunnlaget, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.