Skepsis til flere fiskeoppdrettsanlegg i Lyngenfjorden

Mange av partiene som stiller til valg i kommunene rundt Lyngenfjorden er skeptiske til flere oppdrettsanlegg i fjorden. Kåfjord arbeiderparti mener all oppdrett bør skje i lukka anlegg.

Oppdrettsanlegg Nordnes

Et av oppdrettsanleggene i Lyngenfjorden ligger ved Nordnes, o kystsoneplanen foreslås to nye anlegg i nærheten av denne.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Valglogo

Det er NRKs valgomat som viser dette.

NRK har spurt samtlige partier som stiller til valg hvordan de stiller seg til ulike temaer, blant annet oppdrett. I de tre kommunene rundt Lyngenfjorden er det er mange partier som er skeptisk til flere anlegg.

Kåfjord arbeiderparti har tidligere gått ut og sagt at de ønsker all oppdrett i lukka merder.

– Vi vet ikke konsekvensene av åpne anlegg i forhold til kysttorsk og andre fiskearter. Fiskerne har rapportert at gyteområder for torsk forsvinner, og det må vi ta på alvor, sier ordførerkandidat Trond Skotvold.

Fiskerne er bekymret

Og fiskerne bekrefter denne bekymringen.

Leder i Kåfjord fiskarlag, Nils Samuelsen, er opptatt med å snekre når NRK kommer på besøk.

Nils Samuelsen

Leder i Kåfjord fiskarlag Nils Samuelsen har som ekstrajobb å restaurere sjøbodene i fjæra, fisket gir ikke nok inntekter.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Når jeg ikke fisker er jeg museumssnekker, i dag skal jeg restaurere et uthus, sier han.

Og han er glad for ekstrainntekten dette gir. Siden årtusenskiftet har fiskerne i Kåfjord erfart at det blir mindre og mindre fisk.

– Vi har erfart at gytetorsken uteblir, ved årtusenskiftet sluttet fisken å komme til vanlig tid, den kom seinere og var kortere, sier han.

Det førte til at det ble mindre inntekter av det tradisjonelle torskefisket.

– Den er 95 % av det vi fisker, så når den uteble så var nesten "bunnen av sekken" borte for oss fiskere, og vi mener det er oppdrett som forårsaker det, sier han.

Arbeiderpartiet mener også at det er en del uavklarte forhold rundt sjøsamiske rettigheter til fiske.

– Det er påpekt i et skjønn for en tid tilbake, sier han.

Trond Skotvold

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kåfjord Trond Skotvold mener oppdrett bør skje i lukkede merder.

Foto: Laila Lanes / NRK

Dette er ikke avklart på en skikkelig måte. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å avvente at dette, og flere andre ting er avklart før, de sier ja til nye oppdrettsanlegg.

– For oss er det viktigste at fiskeressursene vi har i Lyngenbassenget blir opprettholdt. Derfor vil vi ikke tillate mer oppdrett før de to tingene er avklart, sier han.

De mener også at en uavhengig forskningsinstitusjon bør studere disse forholdene.

Torskeoppdrett ble omstridt

Årsaken til skepsisen fra fiskerne er først og fremst anleggene til Storfjord torsk som fiskerne for noen år siden mente forurenset fjorden. Det ble blant annet funnet misformet torsk rundt anlegget.

Gigantplaner for et torskeoppdrettsanlegg ble skrinlagt og i dag er Storfjord torsk historie.

Men denne historien er nok en av årsakene til at ingen av partiene som stiller til valg i Storfjord vil ha oppdrett i åpne anlegg innerst i fjorden, samtlige partier i Storfjord sier at eventuelle oppdrettsanlegg må være lukka anlegg.

I kystsoneplanen foreslås ingen anlegg i indre del av fjorden, blant annet fordi fylkesmannen har hatt innvendinger mot anlegg så nær lakseelvene Skibotnelva og Signaldalselva.

Kystsoneplanen nærmer seg sluttbehandling

Etter sju års arbeid nærmer Kystsoneplanen for Lyngenfjorden seg fullføring, og de nye kommunestyrene skal til høsten ta stilling til om de skal si ja til mer oppdrett. Ifølge Steinar Høgtun i Høgtun plankontor, som utarbeider forslaget, er bare midtre del av Lyngenfjorden egnet til oppdrett. Foruten nærhet til lakseelver i innerste deler av fjorden, er ytre del uaktuell blant annet på grunn av forsvarets interesser, de driver skyteøvelser her.

Derfor er det eneste området der det foreslås anlegg i den nye planen i midtre del av fjorden. Her er det allerede to anlegg i drift, en ved Nordnes ved utløpet av Kåfjorden og en ved Årøya. I den nye planen foreslås tre nye anlegg i Kåfjord, en ny litt lenger ute ved Nordnes, en ved Olderdalen og en i Djupvik.

I Lyngen foreslås en utenfor Fastdalen.

Skepsisen fra fiskerne kommer også fram i planen:

«Fiskere har lenge uttrykt bekymring for at lakseoppdrett har negativ virkning på torskens gytevandring og gyteadferd. Selv om det ikke finnes dokumentasjon på dette, kan dette heller ikke utelukkes på grunn av manglende konkrete studier.»

Partiene i Lyngen delt

I Lyngen er partiene litt mer delte, noen vil ha oppdrett, andre ikke.

Lyngen høyre er klar, de mener det er plass til oppdrett i fjorden.

Fred Skogeng

Høyre ønsker flere oppdrettsanlegg i Lyngenfjorden, sier ordførerkandidat Fred Skogeng.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Oppdrett er en viktig næring for disse områdene. Bare i Lyngen er en 40–50 arbeidsplasser direkte eller indirekte knyttet til oppdrett og lever av det til tross for at vi ikke har mange lokaliteter, sier ordførerkandidat Fred Skogeng.

Arbeidsplassene han snakker om er litt spredt, men han viser spesielt til Furuflaten der industrien er avhengig av oppdrett. De leverer mye til oppdrettsnæringen.

– I dag har Lerøy en lokalitet som betyr 4–5 årsverk. Hvis vi i tillegg får flere anlegg så vil det bety flere arbeidsplasser. I tillegg kommer ringvirkninger, så oppdrett vil vi ha, sier Skogeng.
– Men kan det være aktuelt å stille som betingelse at man jobber mot lukka anlegg?
– Nei, vi ser ikke nødvendig å sette det som en betingelse. Det der må forskes på, det må de selv finne ut av, sier han.

Han mener aktørene selv er like interessert som lokalpolitikere i at det ikke skal komme smitte og rømming fra anleggene.

– Jeg har tillit til at næringen jobber for det og ser ingen grunn til at vi ikke skal ønske dem velkommen, sier han.

Fisker Nils Samuelsen er glad for at det er en skepsis mot oppdrett i åpne anlegg.

– Det er positivt, jeg merker at det er mer interesser og mer skepsis. Vi hører politikere si at de ønsker ikke oppdrett, men det er jo valgår i år så vi får se hva det blir til, sier han.