Sender forslag om barneloven på høring

2500 barn fødes årlig i Norge med ukjent far. Regjeringen ønsker å oppheve tidsfrister for å finne ut av farskapet, og har sendt ut et høringsnotat.

Statsråd Solveig Horne på konferanse i Alta

Statsråd Solveig Horne, her på konferanse i Alta, vil endre barneloven.

Foto: Astrid Krogh

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med statsråd Solveig Horne i spissen har sendt et forslag til endringer i barneloven ut på høring til myndigheter, institusjoner og organisasjoner.

I barneloven paragraf 6 andre ledd heter det i dag blant annet at foreldrene kan reise sak om farskap dersom vedkommende legger frem opplysninger som tyder på at en annen kan være far til barnet. Saken må reises innen ett år etter at man ble kjent med opplysningene.

Med andre ord: tidsfrister.

Barnets beste

Kjemper for barneloven

Sverre Hugo Rokstad fra Tromsø har kjempet for endringer i barneloven.

Foto: Privat

Som NRK Finnmark omtalte tidligere i år vil regjeringen nå endre dette. Tromsø-mannen Sverre Hugo Rokstad hadde sendt et brev til landets folkevalgte om tidsfrister i barneloven han mener strider mot menneskerettighetene og fikk til svar at regjeringen ønsket å gjøre endringer.

NRK har fått oversendt et brev til høringsinstansene torsdag denne uken, der det skrives følgende:

I tilfeller hvor det er tvil om det juridiske farskapet er i overensstemmelse med det biologiske er det behov for regler som gir mulighet til å få prøvet dette spørsmålet. Dersom det er tvil om hvem som er far til et barn, vil det være til barnets beste å få dette spørsmålet avklart uavhengig av tiden som har gått.

Opphevet og gjeninnført

Fram til 2003 var det tidsfrister i barneloven for å reise sak om endring av farskap. I 2003 ble tidsfrister for å reise sak om endring av farskap opphevet, og det ble egne regler for gjenopptakelse av farskapssakene.

I 2013 ble det vedtatt å gjeninnføre disse tidsfristene, men reglene om gjenopptakelse av farskapsdommer forble uendret.

Årlig fødes det 60 000 barn i Norge. Av disse fødes 2500 barn med ukjent far, ifølge tall fra Medisinsk Fødselsregister.

Høringsfristen er 11. januar 2016.