Redningsaksjoner for truede arter følges ikke opp

Over 2000 dyrearter i Norge er truet med å bli utryddet. Miljødirektoratet har utarbeidet handlingsplaner for 13 av de. Problemet er bare at planene ikke følges opp.

Horndykkeren

Horndykkeren er en av de over 2000 truede artene i Norge.

Foto: Håvard Eggen

– Det er helt tragisk. Vi er et av verdens rikeste land, og står midt oppi en stor naturmangfoldkrise der artene forsvinner urovekkende raskt. Så dette er utrolig kritikkverdig, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening.

Hele 2355 arter er truet i Norge. Likevel har Miljødirektoratet så langt bare utarbeidet handlingsplaner for 13 av dem.

Og nå varsler NOF at flere av disse vedtatte handlingsplanene ikke følges opp.

– Det er urovekkende

En av artene med handlingsplan er den spesielle horndykkeren. Den er vurdert som «sårbar», det vil si; truet både på den norske og den globale rødlista.

Målet med handlingsplanen er å løfte bestanden av arten gjennom kartlegging, overvåking og informasjon.

I Troms er det rapportert om en betydelig bestandsnedgang i perioden 2001-2016.

Ved 52 undersøkte lokaliteter er hekkebestanden redusert fra 228 par i 2001 til kun 23 par i 2016. En kartlegging gjennomført av NOF i Bodø sommeren 2018 viste en tilbakegang også her.

Eggen mener tallene er urovekkende, og er svært kritisk til at handlingsplanen ikke har blitt tilstrekkelig fulgt opp.

– Hele poenget med handlingsplanen er jo at situasjonen for arten skal forbedres, og bestanden skal økes.

Åkerriksa er også en av få arter som har fått sin egen nasjonale handlingsplan i Norge. Men også denne handlingsplanen har ikke blitt fulgt opp. Planen skulle egentlig oppdateres i 2014, men det skjedde aldri.

– Etter ti år uten nevneverdig bestandsøkning, er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved handlingsplanen.

Martin Eggen har gode tips til de som synes måkene kan være litt nærgående

Naturvernrådgiver Martin Eggen er svært kritisk til at handlingsplanene for truede arter ikke følges opp.

Foto: PRIVAT

Manglende ressurser

Det er Fylkesmannen i Troms som har ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen til horndykkeren. Fagsansvarlig, Heide Marie Gabler er uenig med Eggen, og mener at handlingsplanen er fulgt opp til en viss grad.

– Vi har blant annet laget en informasjonsbrosjyre om horndykkeren som vi har distribuert. Vi har også utviklet en metodikk for overvåking av horndykkeren, for å kunne kartlegge hekkebestanden. Men det er klart at vi kunne jobbet mer med handlingsplanen for horndykkeren.

Et av målene i handlingsplanen, som ble vedtatt i 2009, er at det skal gjennomføres en nasjonal kartlegging av horndykkerbestanden. Det har ikke blitt gjennomført.

– Fylkesmannen har mange oppgaver, og vi må hele tiden gjøre strenge prioriteringer. En nasjonal kartlegging av horndykkeren er en ressurskrevende oppgave, sier hun og legger til at Fylkesmannen har fortsatt en plan om at den skal gjennomføres.

Frykter at artsmangfoldet minsker

Det er ni år siden handlingsplanen ble vedtatt. Martin Eggen hadde forventet større pågang, og frykter nå at artsmangfoldet vil fortsette å minke.

– Nå må det skje noe. Det er gledelig når en art får en handlingsplan, men da forventer vi jo at den følges opp med konkrete tiltak, sier han og legger til;

– Artene har egenverdi og opplevelsesverdi. I tillegg inngår de i et økosystem, og når artsbestanden går ned, er det et varku om at områdene de lever i ikke forvaltes på en fornuftig måte.