Politiet henla anmeldelsen mot Hexa

Fylkesmannen i Finnmark anmeldte fjernvarmeselskapet i sommer for overtredelse av forurensningsloven. Nå har politiet henlagt saken.

Hexa Bioenergi Alta

Hexa Bioenergi sitt fjernvarmeanlegg i Alta er slått konkurs. Selskapet ble anmeldt av Fylkesmannen i Finnmark i sommer, men nå har politiet henlagt saken.

Foto: Kai Erik Bull/NRK

Anmeldelsen kom etter en befaring Fylkesmannen i Finnmark gjorde hos Hexa bioenergi AS sitt forbrenningsanlegg i Alta. Årsaken til tilsynet var gjentatte klager på røyk og driftsproblemer ved anlegget.

De skal også ha fått manglende tilbakemeldinger på purring på lukking av avvik etter tidligere tilsyn.

Fryktet forurensning

Alta kommune varslet i august om tvangsmulkt for Hexa bioenergi. Bakgrunnen var at det manglet permanent sikring av sjakta ved flismottaket på anlegget. I september ble selskapet som drev fjernvarmeanleggene i Alta, Porsanger og Karasjok slått konkurs.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen mente forholdene ved anlegget kan ha ført til forurensning og utslipp av miljøfarlige stoffer til omgivelsene i Alta kommune.

På bakken rundt anlegget, mottaksområdet og i brenselslagrene fant Fylkesmannen flis av urent trevirke (malt trevirke, spon, kryssfinér, plast og lignende). Det ble også observert oljeflekker i grusen på området som disponeres av virksomheten.

Henla anmeldelsen

I sin anmeldelse skrev Fylkesmannen at de så svært alvorlig på at Hexa Bioenergi AS drev sin virksomhet uten utslippstillatelse og brudd på gjeldende regelverk, noe som kan ha ført til fare for forurensing til luft og fare for spredning av miljøgifter til omgivelsene.

Alta lensmannskontor

Politiet i Vest-Finnmark har henlagt saken mot Hexa Bioenergi AS i Alta.

Foto: Stian Strøm / NRK

Videre står det at det er alvorlig at et firma som skal basere sin virksomhet på forbrenning av rent trevirke til fjernvarmeformål tar i bruk avfallsfraksjoner i sin varmeproduksjon som stiller langt høyere krav til anlegget, driften, utslipp til luft og krever tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

Politijurist Thomas Darell bekrefter at saken er henlagt.

– Saken ble henlagt ettersom selskapet gikk konkurs, sier Darell.