Påsketradisjon blir avlyst fordi presten er homoliberal

Samemisjonen har stramma inn reglane for kven som kan forrette i kyrkjehusa deira. Derfor blir den tradisjonelle påskegudstenesta i Áisaroaivi avlyst.

Prest Jon Arne Tandberg

– Eg visste at Samemisjonen hadde eit konservativt syn på homofili. Men eg trudde og håpte at vi kunne leve med at vi hadde forskjellige syn på dette, og heller fokuserer på fellesskapen rundt Guds ord og påskebodskapen, seier kapellan Jon Arne Tandberg.

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

– Eg blir trist når vi no må avlyse denne gudstenesta på fjellet. Kristne menneske samlar seg for å feire påske og Jesu oppstode, men dette betyr at Samemisjonen heller vel at kyrkja skal stå tom første påskedag, seier Jon Arne Tandberg til NRK.

I mange år har kapellanen i Hammerfest arrangert gudsteneste i Áisaroaivi i Kvalsund kommune i Finnmark første påskedag. Det er Tandberg sjølv som er initiativtakar, og gudstenesta har hatt auka oppslutning.

Men det er Norges samemisjon som eig kyrkja i Áisaroaivi. Og no har dei sett ned foten for at kvinnelege prestar eller prestar som aksepterer homofili får forrette i kyrkja deira.

– Eg har kvart år ringt Samemisjonen på førehand for lån av kapellet. Det gjorde eg også i år. Men no fekk vi til svar at Samemisjonen har innskrenka moglegheita for lån av kapellet, forklarer Tandberg.

Dette betyr at Samemisjonen heller vel at kyrkja skal stå tom første påskedag.

Jon Arne Tandberg
Áisaroaivi kapell

Áisaroaivi kapell i Kvalsund kommune i Finnmark.

Foto: Ben Løvlien

– Tek valet sjølv

Dagleg leiar i Norges samemisjon, Roald Gundersen, fortel at dei ikkje har nekta Jon Arne Tandberg å forrette i kyrkja i Áisaroaivi. Men dei sende i dag ein e-post til kyrkjelyden i Hammerfest der dei fastslo at berre prestar som har eit homofilisyn som er på linje med Norges samemisjon kan forrette i deira kyrkjehus.

– Så han er ikkje slik sett nekta å forrette. Eg synest det er rart at denne saka kjem i media før vi har fått svar på denne e-posten, seier Gundersen.

Roald Gundersen

Roald Gundersen, dagleg leiar i Norges samemisjonen, meiner at dersom Jon Arne Tandberg har eit liberalt syn på homofili, så er det hans eige val å ikkje forrette i Áisaroaivi første påskedag.

Foto: Norges Samemisjon

– Men om Tandberg les i e-posten om eit syn på homofili som ikkje liknar hans eige, så er det vel ikkje rart at han tolkar dette som at han blir nekta å forrette i kapellet dykkar?

– Ja, men då er det han sjølv som har tatt det valet.

Det er eit vedtak frå 2016 i Norges samemisjon som gjer at prestar med Tandberg sitt syn på homofili ikkje kan forrette i deira gudshus.

Eg synest det er rart at denne saka kjem i media før vi har fått svar på denne e-posten.

Roald Gundersen

– Trist

Ben Løvlien har hatt stor glede av å vere med på gudstenestene i Áisaroaivi første påskedag. Han synest det er leit at årets påskegudsteneste blir avlyst.

– Dette er utruleg trist. Eg ser på Facebook at mange er triste og skuffa fordi det ikkje blir påskegudsteneste i år, seier Løvlien.

Ingvild Endestad

– Det er trist av Norges samemisjon å gjere eit vedtak som ekskluderer folk sine meiningar og ikkje minst ein heil minoritet. Det er ikkje akseptabelt, seier Fri-leiar Ingvild Endestad.

Foto: Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Heller ikkje Foreininga for kjønns- og seksualitetsmangfald (FRI) ser med blide auge på vedtaket til Norges samemisjon.

– Det er trist at dei ikkje forstår signala som blir sendt ut. Dette er utan tvil å stengje dørene for ein minoritet, seier leiar Ingvild Endestad.

– Skeive samar er ei spesielt utsatt gruppe, og dei bør oppleve ei tydeleg openheit i kretsane som retter seg mot dei. Men eg har framleis stor tru på at det er mange gode og rause krefter i det samiske miljøet og på Sametinget som vil halde fram med å skape rørsle.