Hopp til innhold

Over 10 milliarder til samferdsel i Troms

I forslaget til Nasjonal transportplan ønsker regjeringen å bruke over 10 milliarder kroner i Troms. Kent Gudmundsen (H) er i alle fall fornøyd med forslagene i planen.

Kvænangsfjellet stengt

Det er foreslått 1,6 milliarder til E6 over Kvænangsfjellet.

Foto: Geir Blixgård

I forkant av fremleggelsen av forslaget til Nasjonal transportplan har det allerede kommet en del lekkasjer for Troms og Svalbard.

Kart over prosjekt Hålogalandsvegen
Foto: Statens Vegvesen
  • Regjeringen vil gi 24 milliarder til skredsikring på norske veier. 12 milliarder skal brukes på fylkesveier, 12 milliarder går til sikring av riksveier.
  • I NTP foreslås det å bruke store summer på såkalte bymiljøavtaler. Det er en slik avtale Tromsø kommune er avhengig av for å få til de store veiprosjektene de planlegger å gjennomføre de kommende årene, og det er en slik avtale som gjør det nødvendig for Tromsø å innføre bompenger.

Over 10 milliarder kroner

Da forslaget for NTP for 2018-2029 ble lagt frem inneholdt den prosjekter for over 10 milliarder kroner i Troms.

Totalt omfatter transportplanen følgende for Troms:

Vei:

Nye veiprosjekter i Troms

Prosjekt

Kostnadsoverslag


Statlige midler 2018 - 2023Statlige midler 2024 - 2029Annen finansiering 2018 - 2029**


E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt, forberedende arbeider til OPS

300

300

E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt*

8 400

4 415

2 985

1 000

E8 Sørbotn – Laukslett

2 200

1 300

150

750

E8 Adkomst Tromsø havn, Breivika

175

130

45

E6 Kvænangsfjellet

1 100

1 100

Rv 862 Tverrforbindelsen

1 600

620

980

E6 Nordkjosbotn – Hatteng (start)

1 300

800

E6 Olderdalen – Langslett (start)

1 000

250

E6 Grasnes

500

500

E6 Kvænangsfjellet sør

500

500

Sum

17 075

7 245

5 805

2 772

Tallene i tabellen er i millioner kroner. * Endelig kostnad er usikker da store deler av kostnaden er avhengig av kontrakten med et OPS-selskap. ** Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

Igangsatte prosjekter som videreføres

Prosjekt

Restbehov per 1. januar 2018

Statlige midler 2018 - 2023

Statlige midler 2024 - 2029

Annen finansiering 2018 - 2029

E6 Sørkjosfjellet

101

101

E6 Indre Nordnes - Skardalen

495

495

Sum

596

596

Tallene i tabellen er i millioner kroner.

Regjeringen legger også opp til å bruke 14,5milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i 12-årsperioden for transportplanen. Med dette bevilgningsnivået mener de at rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet på riksveiene i fylket fjernes.

Kyst:

Nye prosjekter i Troms

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Innseiling Senjahopen

139

39

100

Engenes fiskerihavn

101

101

Vannavalen fiskerihavn

39

39

Sum

279

39

240

Tallene i tabellen er i millioner kroner.

Fortsatt usikkerhet

Kent Gudmundsen fotografert i kantina på campus Harstad

Kent Gudmundsen (H) mener forslaget til NTP som ble lagt frem onsdag er bra for Nord-Norge.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Ut fra det jeg kjenner til per i dag er dette en offensiv transportplan. I tillegg til de prosjektene som nevnes ovenfor, foreslås det også å satse betydelig på utbedring av fylkesveiene, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

– I tillegg mener jeg satsingen på bymiljøavtalene viser at man er villige til å satse på samferdsel i de store byene i fremtiden.

Det er viktig å ta med seg at transportplanen som blir lagt frem i dag bare er et forslag. Den reelle transportplanen for 2018–2029 må Stortinget vedta etter valget i høst.

Regiondirektør i Statens vegvesen i Nord-Norge, Torbjørn Naimak, er brukbart fornøyd med forslaget til transportplan.

Samtidig har vi fortsatt mange uløste oppgaver, både på investeringssida og når det gjelder fornying av riks- og fylkesvegnettet i Nord-Norge, sier Naimak i en pressemelding.

I transportplanen stiller regjeringen strenge krav til at vegvesenet må få mer ut av pengene de får.

– For å få mer penger til vedlikehold av vegnettet, må vi jobbe videre med effektivisering av egen organisasjon, blant annet gjennom økt bruk av digitale tjenester. Vi må også bli mer kostnadsbevisste i utformingen av prosjektene, sier regionvegsjefen.

Økt vekt på klima og miljø og bruk av ny teknologi blir også viktig i årene som kommer.

– Det skjer mye når det gjelder utviklingen av smarte trafikkløsninger. Her skal også vi i Nord-Norge være med, både når det gjelder bruk av informasjonsteknologi i byene og på viktige transportstrekninger, sier Naimak.

Nyheter fra Troms og Finnmark