Ordfører får 100.000 kroner i bot for ulovlig veibygging

Porsangerordfører Knut Roger Hanssen må betale 100.000 kroner i bot for å ha bygget en vei uten tillatelse. – Lite rom for skjønn og handlekraft, sier Hanssen, som mener boten er urettferdig.

Knut Roger Hanssen

Knut Roger Hansen har tidligere uttalt at veibyggingen var en oppgradering av en sti langs elva, og at kommunen fikk tillatelse til dette i 1992.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Vestfinnmark politidistrikt har utstedt et forelegg på kr 100 000 til ordføreren i Porsanger, Knut Roger Hanssen, for brudd på Plan- og bygningsloven og Vannressursloven.

Det var høsten 2012 at Hanssen sørget for at det ble bygget en vei langs Brennelva i Porsanger kommune.

Veien ble anlagt fra Álggašjohka tre kilometer sørvestover mot Rohči. Det var ordfører Knut Roger Hanssen som har fått satt igang byggingen.

Ordføreren selv mente at en 20 år gammel tillatelse gitt av Finnmark jordsalgskontor til Brennelv bygdelag gjorde at det var greit å lage veien.

Til å bygge veien ble det benyttet en maskin fra en lokal entreprenør, og det ble planert en enkel farbar vei i ca 4,6 km lengde.

– Total mangel på saksbehandling

Langs elva ble kantvegetasjonen fjernet på minst fire plasser ved at det lagt fyllinger ut i selve elveløpet. Det er utført grøfting, planering, flytting av masser og fjerning av bergknauser.

Dette tiltaket er ikke saksbehandlet i kommunen etter plan- og bygningsloven, og er følgelig heller ikke sendt på høring til relevante fagetater, uttaler Vest-Finnmark politidistrikt.

Vest-Finnmark politidistrikt skriver på Facebook i dag:

«Det er i skjerpende retning vektlagt Hanssens rolle som ordfører, og den totale mangel på forvaltningsmessig behandling av tiltaket.»

Politiet har også lagt vekt på at det dreier seg om et betydelig naturinngrep, som anses som en vesentlig overtredelse av loven.

Politiet har også lagt vekt på at tiltaket har skadet det naturlige elveløpet til dels betydelig. Brennelva har status som et vernet vassdrag.

Politiet har ikke funnet noen formildende retning, og har dermed ilagt ordføreren en bot på 100.000 kroner.

– Ble gjort i beste hensikt

Knut Roger Hansen

Hansen har akseptert boten, selv om han ovenfor NRK uttrykker at han synes beløpet er høyt.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Det kunne vært gjort annerledes, men der og da var det kun gjort i den gode hensikt. Jeg hadde ingen andre intensjoner enn hensynet til befolkningen i kommunen. Det føles på mange måter litt urettferdig, sier ordfører Knut Roger Hanssen til NRK i dag.

Hansen har likevel akseptert boten, selv om han ovenfor NRK uttrykker at han synes beløpet er høyt. Han fastholder at han mener tiltaket ble gjort for å utbedre en sti, og ikke for å anlegge en ny vei.

– Det har jo blitt sånn i dag at det nærmest ikke er rom for skjønn og handlekraft, sier Hanssen, som nå ønsker å legge veisaken bak seg.

Etterforskningen har ikke gitt grunnlag for å gi foretaksstraff til kommunen eller å rette kritikk mot Brennelv Bygdelag, da det ikke er funnet bevis for at de har hatt noe med saken å gjøre.

Det er heller ikke funnet grunnlag for å reagere mot entreprenøren.