Offisersforbund frykter nye våpen erstatter soldater

I løpet av året blir det klart hvordan framtidas hær skal være. Norges Offisersforbund frykter at nye, dyre våpensystemer skal føre til færre soldater og ansatte.

Stridsvogn

Stridsvogn eller ikke – det er et av spørsmålene landmaktstudien skal svare på når de nå skal designe framtidas hær.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

– Vi frykter at dersom man velger å satse på langtrekkende våpensystemer, så vil det koste så mye at det vil medføre at Hæren blir mindre, sier leder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo.

Nestleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

Torbjørn Bongo

Foto: Kristian Espenes / NORSK OFFISERSFORBUND

Landmaktutredningen er et tillegg til langtidsplanen for Forsvaret, som Stortinget har vedtatt. Utredningen skal finne en modell for hvordan Hæren og Heimevernet skal se ut i framtida.

Arbeidsgruppen som gjennomfører utredningen har jobbet fram en rekke ulike modeller, og tre av disse står igjen som de mest aktuelle.

Tre alternativer

Modellen som kalles «sink og stans» er i store trekk bygd på hvordan dagens hær er formet og bygger på prinsippet om at en fiende skal sinkes mest mulig gjennom Finnmark før et avgjørende slag i Troms.

Modell to kalles «nektelse», der langtrekkende våpen fra fly, skip og bakken i kombinasjon med mobile styrker lenger bak er det som skal stoppe en fiende. I denne modellen er en mekanisert brigade borte.

Det tredje alternativet er det arbeidsgruppen kaller «aktiv strid» og er en kombinasjon av lette mobile styrker og langtrekkende våpen.

Offisersforbund-lederen er og skeptisk til å satse på en framtidig hær der langtrekkende våpen skal være det bærende element.

– Det reiser også noen sikkerhetspolitiske spørsmål. Vil vi med langtrekkende våpen i større grad fremstå som en trussel overfor Russland?

– Ressurser nok

Brigader Aril Brandvik leder utredninga om framtidas hær og reiser nå rundt og holder informasjonsmøter.

offiser

Brigader Aril Brandvik leder landmaktstudien. Konklusjonene er ventet til høsten.

Foto: Arild Moe / NRK

Han erkjenner at han blir møtt med bekymringer for at framtidas hær ikke skal være stor nok.

– Men det har aldri tidligere vært stilt så store ressurser til disposisjon for Hæren, så jeg tror vi skal klare å lage en god hær, forteller han.

De ulike modellene skal nå gjennom såkalte krigsspill der alternativene blir prøvd ut mot tenkte situasjoner.

Svaret kommer til høsten

– Noen avklaring på hvordan landmakten blir kommer jo ikke før i forbindelse med statsbudsjettet til høsten, men vi kommer fortløpende til å avgi svar underveis i arbeidet, sier han.

Og spørsmålet om en hær med langtrekkende våpen vil være en større trussel mot øst så svarer han:

– Jeg er sikker på at en motstander vil hevde det, men det betyr jo ikke at det er riktig likevel, sier Aril Brandvik.