Hopp til innhold

Ny miljøgift truer reven på Svalbard

For første gang er miljøgiften perfluoroalkylerte forbindelser (PFAS) registrert hos fjellrev på Svalbard. Forskerne fant også at tynne fjellrever hadde høyere nivåer av miljøgiften i kroppen enn tykke og mer velfødde dyr.

Fjellrev

Magre fjellrever har mer gift i seg enn de som er mer velfødd

Foto: Nicolas Lecomte / Norsk Polarinstitutt

PFAS-forbindelsene og de fettløselige miljøgiftene kan forstyrre hvordan fett blir forbrent og lagret i kroppen hos dyrene. Store verdier av miljøgifter hos tynne fjellrev, som grunnet vekttap også er i dårligere form enn de velfødde, bekymrer forskerne.

– Endringer i forbrenning og lagring av fettreserver kan få alvorlige konsekvenser for arktiske dyr som er helt avhengig av fettlagrene sine, forklarer forsker Heli Routti ved Norsk Polarinstitutt.

Forskerne fant miljøgiften i lever, blod, nyre og fettvev, og det var store forskjeller i mengden av giftstoffene mellom tynne og tykke fjellrev.

– Den samlede konsentrasjonen av to undergrupper av PFAS var fem og syv ganger høyere i fettvev fra tynne sammenliknet med tykke fjellrev, og noen av de individuelle konsentrasjonene i lever, nyre og blod var dobbelt så høye i tynne sammenliknet med tykke fjellrev, forteller Routti.

Fjellrev med unger

Variasjoner i temperatur, ujevn tilgang på mat, lange vandringer, reproduksjon og pelsskifte tærer på kroppsfettet og gjør at fjellreven opplever sesongbaserte svingninger i kroppsvekten.

Foto: Fredrik Broms / Norsk Polarinstitutt

– Blir transportert til viktige organer

Heli Routti og Eva Fuglei fra Norsk Polarinstitutt har forsket på fjellrev på i mange år. De kan fortelle at grunnen til at miljøgiftene er så høye hos reven på Svalbard er at her kommer det meste den spiser fra havet.

Miljøgiftene føres med vind og havstrømmer fra industri og utslipp på sørlige breddegrader før de ender opp i dyr og natur i Arktis. På Svalbard finnes det blant annet ikke lemmen, og ellers er det lite smågnagere.

I likhet med mange andre arktiske dyr taper fjellreven kroppsvekt når de ikke finner nok mat og må ta i bruk fettreservene sine. I disse reservene er det lagret miljøgifter som er havnet i kroppen via maten de spiser.

I dietten til fjellreven er det ulike nivåer av miljøgifter. Når fjellreven så tar i bruk fettreservene, frigjøres miljøgiftene i kroppen.

– Når fett forbrennes blir de fettløselige miljøgiftene oppkonsentrert og løst ut fra fettet og transportert via blodsirkulasjonen til viktige organer som lever og hjerne, forteller Routti.

Fjellrev

Store verdier av miljøgifter hos tynne fjellrev, som grunnet vekttap også er i dårligere form enn de velfødde, bekymrer forskerne.

Foto: Bent Lindsetmo

Vet ikke hva miljøgiftene kan føre til

Forskerne vet så langt ikke hvilke konsekvenser miljøgiftbelastningen får for økologien til fjellreven.

– I dag mangler vi kunnskap om hvilke effekter de høye nivåene av miljøgifter kan ha for bestandsutviklingen hos fjellrev, sier seniorforsker Eva Fuglei.

PFAS er en gruppe av flere titalls miljøgifter som produseres og brukes i industrien, blant annet i elektronikk, brannskum, tekstiler og hydrauliske væsker. Miljøgiften er tidligere funnet i blodet hos arktiske arter som isbjørn og krykkje, men dette er første gang stoffet er registrert hos fjellrev fra Svalbard.

I dag er kun to stoffer i kjemikaliegruppen PFAS regulert av den internasjonale Stockholmkonvensjonen, mens noen flere stoffer er regulert på nasjonalt og på EU-nivå.

Siste fra Troms og Finnmark