NVE vil tillate bygging i skredutsatte områder

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker å gjøre det lettere for kommunene å utnytte eiendommer som ligger i skredfarlig terreng.

Gamanjunni 3

NVE har funnet ut at fjellpartiet Gamanjunni 3 i Kåfjord er så ustabilt at det er satt opp kontinuerlig radarovervåking.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Kommunene i Norge opplever at det er svært vanskelig å få utnyttet eiendommer i områder som kan bli berørt av fjellskred.

Forutsatt at sikkerhet for menneskeliv er ivaretatt gjennom overvåking, varsling og evakuering, mener NVE nå at regelverket kan tilpasses kommunene bedre.

– Det er urimelig at det ikke er tillatt å benytte eiendommer som ligger i skredutsatte områder, på samme måte som i flodbølgeområder, sier vassdrags- og energidirektør i NVE, Per Sanderud.

Forutsetningen er at sikkerheten for menneskeliv må være ivaretatt gjennom overvåkning, varsling og evakuering, slik at arealene kan brukes på en forsvarlig måte.

NVE har bedt Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som forvalter regelverket for bygging i skredutsatte områder, om å vurdere å endre regelverket.

Nasjonal fjellskredkonferanse

Sanderud deltar nå på den årlige Nasjonale fjellskredkonferanse som i år arrangeres i Tromsø. Fjellskredovervåkning, planverk og samfunnsutvikling i fjellskredområder blir satt på dagsorden. 125 deltakere fra berørte etater, fylker og kommuner er med på konferansen.

På konferansen trekker Sanderud fram viktigheten av at alle etater må følge opp ansvaret som ligger i det nasjonale planverket. Ansvar og kriseplaner må følges opp lokalt.

– Det hjelper lite å ha god overvåkning, dersom en kommune ikke har kriseplan for en eventuell evakuering, understreker Sanderud.

Hilser enklere regelverk velkommen

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Lyngen kommune har store utbyggingsplaner, og er en av kommunene som i dag har store utfordringer med dagens regelverk.

Ordfører Dan Håvard Johnsen er svært fornøyd med at NVE tar tak i problemstillingen og hilser endringene velkommen.

– Nylig måtte vi si nei til en stor investor som ville etablere seg i kommunen, nettopp på grunn av reglene slik de er i dag, sier Johnsen.

Ordføreren deltar på fjellskredkonferansen i Tromsø.