Natalia Olsen tapte ankesaken mot NAV

Staten er frikjent i ankesak etter anklager fra Natalia Olsen om at hun ble utsatt for gjengjeldelser som ansatt i NAV Troms.

Advokat Kari Elisabeth Breirem (til venstre) fører ankesaken for Natalia Olsen (til høyre) i Hålogal

Advokat Kari Elisabeth Breirem (til venstre) førte ankesaken for Natalia Olsen (til høyre) i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: NRK

Tromsøkvinnen Natalia Olsen har nå tapt ankesaken mot staten i Hålogaland lagmannsrett.

Olsen mente hun ble utsatt for gjengjeldelse etter at hun varslet om det hun mente var uakseptable forhold ved NAVs fylkeskontor i Troms.

Lagmannsretten er enig med Nord-Troms tingrett om at det ikke er ført bevis for at Olsen ble utsatt for gjengjeldelse fra sin sjef, Stein Rudaa.

Litt fornøyd – tross tap

Natalia Olsen tar dommen til etterretning, selv om hun selvfølgelig skulle ønsket hun vant saken.

– Til tross for at jeg ikke har fått medhold i selve spørsmålet om gjengjeldelser, er jeg fornøyd med at lagmannsretten mener det er sannsynlighetsovervekt for at Stein Rudaa, slik det står i dommen «over tid har hatt medarbeidere som har følt seg dårlig behandlet av ham og mener han sprer en fryktkultur, sanksjonerer motstand, irettesetter i plenum, blir sint og høyrøstet, er manipulerende og tar folk inn og ut av varmen», sier Olsen til NRK.

Lagmannsretten har funnet holdepunkter for at Natalia Olsen er blitt utsatt for en viss ugunstig behandling fra fylkesdirektørens side. Det er imidlertid ikke sannsynlighetsovervekt for at hun er blitt utsatt for gjengjeldelse som følge av varsling, heter det i dommen.

Olsen får ikke erstatning, men slipper å dekke motpartens sakskostnader. Dommen er enstemmig.

Tilfreds med rettens medhold

– Det er tilfredsstillende for staten at vi har fått medhold i lagmannsretten. Dommen er enstemmig, og det er slått fast at Natalia Olsen ikke er utsatt for gjengjeldelse, sier Elisabeth Stenwig, advokat hos Regjeringsadvokaten.

Stenwig ønsker ikke kommentere saken generelt utover det som fremgår i dommen.

– Det har vært ført enkelte vitner som har kommet med kraftige karakteristikker av Stein Rudaa, men det kan ikke legges til grunn at de representerer et flertall, sier hun til NRK.

Arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik, sier at dette har vært en belastende sak for alle parter.

– Den har preget arbeidsmiljøet ved fylkeskontoret i Troms. Vi er tilfreds med å ha fått rettens medhold, og at vi nå kan legge denne saken bak oss, sier Hugvik.

– Vanskelig å nå fram

Olsen advokat, Kari Elisabeth Breirem mener det er vanskelig for varslere å nå fram i retten.

– Med de bevis som ble fremlagt i retten – viser der igjen at det er svært vanskelig å bevise at det har foreligget gjengjeldelse i varslingssaker. Etter min vurdering virker ikke varslingsreglene etter sitt formål – slik både storting og regjering la til grunn den gang disse ble vedtatt. Vi får bare ta til etterretning at varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven ikke virker etter sitt formål, sier advokat Breirem til NRK.

Hun førte saken for Natalia Olsen i tingretten, og ankesaken i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø i september.

– Lagmannsretten foretar en konkret bevisvurdering, og resultatet gir ikke grunnlag for å si at varslere har dårlig vern. I denne saken har både tingretten og lagmannsretten etter omfattende bevisførsel slått fast at varsleren ikke er utsatt for gjengjeldelser, sier advokat hos Regjeringsadvokaten, Elisabeth Stenwig.

NAV Troms ble frikjent da saken var oppe for Nord-Troms tingrett.

Vanskelig å bevise

Advokaten til Olsen la i ankesaken i Hålogaland lagmannsrett fram det hun mente var helt nye beviser.

– Men det er vanskelig å bevise gjengjeldelse, sier Breirem etter at anken ble forkastet.

Statens prosessfullmektig derimot, advokat Elisabeth Stenwig, sa i sitt innledningsforedrag, at staten mener at det ikke er brakt noe nytt inn i saken da den ble behandlet i lagmannsretten.

– Vi kan ikke se at det foreligger bevis for noen form for gjengjeldelse fra fylkesdirektørens side, sa hun i lagmannsretten.

Advokat Kari Elisabeth Breirem sier saken ikke ankes videre i rettssystemet.