Ministeren bekymret etter nedslående forskning om barnevernet

Ny forskning viser at barna selv sjelden blir hørt i barnevernssaker. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne, tar resultatet alvorlig.

Solveig Horne (Frp)

Solveig Horne sier det er hennes ansvar å sørge for at barnevernet i større grad involverer barn og unge.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

– For å kunne følge opp barn som trenger hjelp fra barnevernet på en god måte, er det avgjørende at barns rett til medvirkning blir ivaretatt av barneverntjenesten. Det øker sannsynligheten for gode avgjørelser til beste for hvert enkelt barn. En av mine viktigste oppgaver som barneminister er å sørge for at barnevernet i større grad involverer barn og unge, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne.

Lørdag fortalte NRK om at forskeren Svein Arild Vis ved UiT – Norges arktiske universitet har funnet ut at barna selv sjelden blir hørt i barnevernssaker.

Dette til tross for at det i loven om barneverntjenester står at barn skal bli hørt i slike saker. Disse rettighetene speiles også i FNs barnekonvensjon.

Må dokumenteres skikkelig

– Barneverntjenesten har en lovpålagt plikt til å yte forsvarlige tjenester og tiltak. Det er nær sammenheng mellom forsvarlighetskravet og barns rett til medvirkning, sier Horne, som understreker at barnas medvirkning må dokumenteres skikkelig.

Ministeren forteller at barnas rettigheter i barnevernssaker ble styrket i juni i fjor.

– Det ble presisert i loven at retten til medvirkning gjelder i alle forhold som berører barnet, og at det skal tilrettelegges for samtaler med barnet. Det er også laget en ny forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson, noe som kan gi barnet en ekstra trygghet, slik at barnet lettere kan uttrykke sine meninger, sier Horne.

VIDEO: Vi må se de barna vi skal hjelpe:

En ny forskningsrapport fra NTNU viser at 7 av 10 i omsorg av barnevernet har psykiske lidelser. Anna Røstbakken i landsforeningen for barnevernsbarn forteller sin historie og møter barne-minister Solveig Horne i Aktuelt.

Vanskelig å prate med barna

Svein Arild Vis sier til NRK at manglende kunnskap om hvordan man prater godt med barn er en av årsakene til at barna ikke blir hørt i barnevernssaker.

Det er satt i gang flere prosjekter som skal styrke denne kompetansen. Blant annet har Aust- og Vest-Agder 1,6 millioner kroner til å ta i bruk programmet «Barnesamtalen».

– Videre er det hver enkelt kommune som har ansvaret for at de ivaretar barns rett til medvirkning i barnevernssaker. Jeg vil i den forbindelse understreke at det ikke bare er kommunens barneverntjeneste som ha ansvar for dette, men at også kommunens øverste administrative og politiske ledelse er ansvarlig for at kommunen ivaretar sine plikter, sier Solveig Horne.