Mener FeFo burde betale rettssakene selv

Forskergruppe reagerer på lovforslag om at private kan måtte ende opp med å betale saksomkostningene i Utmarksdomstolen.

Først sak i Utmarksdomstolen

Forslaget om å endre Finnmarksloven er ment å kutte kostnadene til staten, som ønsker å ta over regningen, ved at partene ikke lengre garantert får dekket saksomkostningene. I dag er det Utmarksdomstolen som tar regningen, noe som har ført til tom kasse for domstolen.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Forskergruppe for same- og urfolksrett ved UiT, Norges Arktiske Universitet, har nå sendt inn sitt høringsvar på Justisdepartementets forslag om å endre Finnmarksloven.

Øyvind Ravna

Professor i rettsvitenskap og jurist, Øyvin Ravna, reagerer på nytt lovforslag om å endre Finnmarksloven.

Foto: Privat

Professor i rettsvitenskap, Øyvind Ravna, mener forslaget kan være et brudd på ILO-konvensjonen. Årsaken er at ILO stiller krav om at tilfredsstillende prosedyrer skal etableres i nasjonal rett for å avgjøre rettskrav knyttet til landområder fra urfolk. Hva som menes med tilfredsstillende prosedyre er blant annet at rettsavklaringsprosessen skal være tilgjengelig.

Ved at saksomkostningene for private ikke nødvendigvis blir dekket, så mener forskningsgruppa at dette bryter med tilgjengelighets-prinsippet.

– Dette vil medføre en betydelig innskrenking i muligheten for samer og andre til å kunne bruke rettsmidler under rettsavklaringene i Finnmark, sier han.

Rettssikkerhet

Professoren sier at selv om det er høye kostnader knyttet til ordningen, så burde en rettsstat skrive dette på kontoen for rettssikkerhet.

– Men hva skiller dette fra et ordinært privat søksmål? Hvorfor skal dette være spesielt?

– Da må vi se på rettshistorien. Her har vi ingen rettspraksis og tidligere lovgivning, så det er knyttet usikkerhet til resultatet i sakene, svarer han.

Han viser til tidligere erfaringer i Sør-Norge om at folk ikke setter i gang slike saker uten sikkerhet for kostnadene. Det gjaldt i Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms og i Høyfjellskommisjonen arbeid i Sør-Norge.

Høringsforslag

Høringsforlsaget til forskningsgruppa. Høringen går ut første februar.

Det har blitt tidligere bekreftet ved Bjarne Johansen ifra Gulgofjord i Tana, som sitter på gjerdet om han ønsker å ta saken inn for retten på grunn av de høye kostnadene.

– Man har også en helt annen situasjon med folkerettslig forpliktelser overfor samene som folkegruppe, og en forpliktelse til å ha samme ordning for folk i Finnmark som for folk i andre deler av Norge, sier Ravna.

Mener FeFo burde betale

I tillegg kommer forskningsgruppa med et motforslag. De mener at hvis staten ønsker å kutte på kostnader, så må de heller vurdere la være å dekke FeFos kostnader – og ikke de private.

– Den største gevinsten vil ligge i at FeFo ikke får dekket sine utgifter, siden FeFo er en part i omtrent alle saker. FeFo har egne advokater som er betalt av inntektene fra Finnmark-befolkningens utmark. I tillegg kan de hente inn eksterne advokater. Dette er dermed unødvendig dobbelt kostnadsdekning. Det er også urimelig ut fra at partene skal kunne møtes under noenlunde likeverdige forhold i rettssalen, sier han, og påpeker at å kutte FeFos kostnader ikke vil bryte de samme folkerettslige prinsippet.

Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere sagt at de ikke ønsker å diskutere eller imøtegå kritikken om lovforslaget som nå er ute på høring.

Første sak i utmarksdomstolen.

Dette bildet er fra befaringen til Utmarksdomstolen da reindrifta i 2015 fremmet sitt eiendomskrav til beiteområdene på Stjernøya. Det var første sak i Utmarksdomstolen.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK