Mener den samiske reindrifta har historiske rettigheter til mineralrik øy

I dag starter Høyesterett sin behandling av det som kan bli avgjørende for uavklarte rettighetsspørsmål i Finnmark.

Stjernøya i Finnmark diskuteres i Høyesterett

Den 248 kvadratilometer store øya i Vest-Finnmark står sentralt i Høyesterett denne uka. Reindrifta har framsatt krav på eiendomsrett på den mineralrike øya. Samtidig vil saken i Høyesterett skape presedens for framtidige saker som omhandler retten til land og vann i Finnmark.

Foto: Erik Lieungh

Høyesterett behandler i dag saken om reindriftas eiendomskrav til Stjernøya i Finnmark.

Øya ligger vest i Finnmark og er kjent for å være mineralrik. Eierne av øya får en årlig kompensasjon for gruvedrift i området på to millioner kroner.

Gruvedriften har ført til at reindrifta har mistet deler av sitt beiteland. Tidligere har tre reindriftsfamilier som utgjør Reinbeitedistrikt 25 fått en drøy million på deling for å dekke dette tapet.

Den årlige avgiften – tonnøret – på omkring 2 millioner kroner går i dag til selskapet Finnmarkseiendommen (FeFo), som eier og forvalter 96 prosent av Finnmark på vegne av innbyggerne.

Prinsipiell sak

Saken er av prinsipiell karakter, fordi det er den første saken hvor reindrifta krever eiendomsrett og som blir behandlet av Høyesterett.

Reindrifta har ikke tidligere fått medhold om dette kravet i Finnmarkskommisjonens arbeidet, ei heller i Utmarksdomstolen.

Saken er nå den første som havner i Høyesterett og vil være toneangivende for hvordan rettsinstansene vil forstå lovgivningen.

Høyesteretts behandling av Stjernøya-saken

Advokater Geir Haugen og Andreas Brønner, som representerer Stjernøya reinbeitedistrikt, skal i dag innlede sin saken på vegne av Stjernøya reinbeitedistrikt. Til venstre i bildet står Finnmarkseiendommens advokater Knut Helge Hurum og Kristin Bjella.

Foto: Erik Lieungh

Vern for urfolkskultur

I Høyesterett i dag er det Stjernøya reinbeitedistrikts advokater som legger fram sin sak.

Advokat Geir O. Haugen innledet med at saken har internasjonal betydning og at saken også handler om sikring av kulturen til et urfolk for framtidige generasjoner. Han sier eiendomsrett vil gi et større vern mot utbygging av naturen og andre naturinngrep.

Haugen trekker også de historiske linjene, hvor han forsøker å dokumentere den samiske befolkningens tilstedeværelse i området helt tilbake til steinalderen.

Han mener det er kritikkverdig at staten har framstilt det som om den samiske befolkningen kun har vært nomadisk i Finnmark.

Høyesteretts behandling av Stjernøya-saken

I fire dager skal dommerne i Høyesterett få presentert de to partenes innlegg. Dommere i Høyesterett er Ingse Stabel, Hilde Indreberg, Per Erik Bergsjø, Wenche E. Arntzen og Espen Berg.

Foto: Erik Lieungh

Historiske rettigheter

Advokat Andreas Brønner, som representerer Stjernøya reinbeitedistrikt, sier at dette er for å vise at reindrifta historisk har utnyttet alle bruksmåter av Stjernøya fra cirka 1600-tallet og til i dag.

Advokat Andreas Brønner

Advokat Andreas Brønner.

Foto: Erik Lieungh

De mener at dette begrunner eiendomsrett i det juridiske begrepet «alders tids bruk».

– Dere trekker de store linjene om samenes tilstedeværelse i Norge og i Finnmark?

– Ja, det stemmer. Vi synes det er viktig å få fram det historiske perspektivet om at samene var i området først og at staten har tiltatt seg en eierposisjon som baseres på at samene bare var nomader, sier han.

Brønner understreker at det derfor blir viktig for dem å dokumentere at samene i området har utnyttet området til annet enn kun beite, mens de andre partene i området konsentrerte seg mest om fiske.

Finnmarkseiendommens advokat Knut Helge Hurum sier til NRK at de ikke har hørt noe nytt og oppsiktsvekkende i retten i dag.

Torsdag, når de legger fram sitt saksinnlegg, så vil de dermed fortsatt argumentere for at dommen i utmarksdomstolen opprettholdes og at reindrifta får bruksrett og altså ikke eiendomsrett på øya.

Det er forventet at en dom først kommer om to til tre uker.

Høyesteretts behandling av Stjernøya-saken

Høyesterett behandler denne uka saken om reindriftas krav om eiendomsrett på Stjernøya i Finnmark. Dommen er først ventet om to til tre uker.

Foto: Erik Lieungh