Melkøya-brannen: Meiner høg gjennomtrekk av tilsette var ei viktig årsak

– Dei som jobbar på Melkøya, har ikkje tilstrekkeleg kompetanse, fordi det er mangel på folk som jobbar der over tid, seier forbundsleiar.

Brann på Melkøya

Brannen på Melkøya 28. september 2020. Tilskodarar samla seg raskt for å sjå på.

Foto: Allan Klo / NRK

– Ei stadig utskifting av arbeidarar har vore eit problem for tryggleiken, seier Hilde-Marit Rysst. Ho er forbundsleiar i samanslutninga av fagorganiserte i energisektoren (Safe).

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest har sidan opninga hatt 178 uønskte hendingar. Det kjem fram i rapportar frå Petroleumstilsynet.

Dette inkluderer alt frå klemskadar til gasslekkasjar. Dei siste 13 åra har dei hatt over 60 hendingar med gassutslepp, røykutvikling og brann.

33 gassutslipp siden åpningen i 2007: – Altfor mye

Rysst seier mange brukar denne arbeidsplassen som eit springbrett for ein vidare karriere.

– Det er sjølvsagt bra å ha mange nyutdanna kloke hovud, men ein treng òg ei stamme av folk som har vore der over tid. Anleggserfaring og anleggskjennskap kan ein ikkje lese seg til. Det må ein opparbeide seg.

Arbeidere på Melkøya

Anleggsarbeidarar på Snøhvit-anlegget på Melkøya. Biletet er teke i eit anna høve, då det var revisjonsstans i mai 2017.

Foto: Allan Klo / NRK

Fagforeininga meiner Equinor no må komme på banen og tilby gode skiftordningar, gode tillegg og god lønn for å få den nødvendige kompetansen som blir kravd for sikker drift.

Konsekvensane elles kan bli fleire potensielt farlege hendingar, meiner dei.

– Har nok kompetanse

Denne veka kom Bellona med granskingsrapporten sin etter storbrannen på Melkøya. Han konkluderte med at brannen var forårsaka av grov aktløyse og ein stadig svekt tryggingskultur.

Rapporten slår òg fast at den direkte brannårsaka var tenning av oljelekkasje på grunn av vedlikehaldsfeil. To flensar var ikkje stramma ordentleg til.

Pressetalsmann i Equinor, Eskil Eriksen, seier likevel at dei har kompetanse og bemanning til å drive sikkert.

– Medarbeidarane våre, uansett alder, har gjennomgått ei grundig opplæring og trening. Både på system og einingar dei skal jobbe med.

– Den siste tida har vi jobba systematisk med å rekruttere ressursar til Melkøya for å styrkjast på fleire område, som vedlikehald.

Eskil Eriksen poengterer at fakta og omstenda rundt den siste brannen ikkje er avklart enno. Det er ikkje tilstrekkeleg grunnlag for å trekkje ein endeleg konklusjon om brannårsaka, seier han.

Pressetalsmann Eskil Eriksen.

Pressetalsmann i Equinor, Eskil Eriksen.

Foto: Equinor

Det går no føre seg to granskingar av brannen for snart to månader sidan. Equinor og Petroleumstilsynet gjer kvar sin. Samtidig etterforskar Finnmark politidistrikt brannen i samarbeid med Kripos.

Kallar oljeministeren inn på teppet

Arbeidarpartiet vil kalle både oljeminister Tina Bru og arbeidsminister Henrik Asheim inn på teppet for å gjere greie for brannen ved Equinors gassanlegg på Melkøya, skriv VG.

– Påstandane som kjem fram i Bellonas rapport om brannen på Equinors gassanlegg, er svært alvorlege, seier Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide til VG.

Ingen har vorte alvorleg skadde knytt til hendingane på Melkøya. Men gransking gjort av Petroleumstilsynet har vist at fleire situasjonar kunne enda med alvorlege skadar.