Løyve til småkraft

Bekk og Strøm AS har fått løyve fra NVE til bygging av Innerelva kraftverk i Storfjord og Kåfjord kommune i Troms. Småkraft-utbygginga vil kunne få konsekvenser for reindrifta i Helligskogen reinbeitedistrikt og en viktig hekkeplass for en sårbar rovfugl-art. Ei forutsetning for løyvet er derfor at utbygging skjer på en sånn måte at disse ikke blir skadelidende.