Hopp til innhold

Kritiseres for inhabilitet i reindriftssak

I reindriftssaken som har pågått denne uken har medlemmer i merkenemnda hatt relasjoner til fornærmede i rettssaken. Flere medlemmer av nemnda har tidligere hatt konflitker med de tiltalte.

Inger Ainta Øvregård, Kjetil Nilsen

Forsvarer Kjetil Nilsen (t.h.) er sterkt kritisk til hvordan politiet og fungerende leder for reinpolitiet, Inger Anita Øvregård (t.v.) har håndtert habilitetsspørsmålet i deres etterforskning.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

To mannlige reineiere ble i 2015 tiltalt for mishandling av reinsdyr og reintyveri.

I spørsmålet om reintyveri har en merkenemnd bistått etterforskningen.

Enkelte av nemndas medlemmer har hatt tilknytning til de fornærmede i rettssaken i form av slektskap eller vennskap.

Ifølge dommen har også enkelte medlemmer hatt konflikter med de tiltalte, der lederen av nemnda på vegne av Salcu siida påklagde de tiltalte for ulovlig beite ved en tidligere anledning.

Kjetil Hugo Nilsen

SKUFFET: Forsvarer Kjetil Nilsen har flere ganger påpekt habilitetsspørsmålet overfor politiet.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

De to tiltalte reindriftsutøverne ble onsdag frifunnet på alle tiltalepunkter.

I tiltalepunktet om reintyveri og ommerking av rein var habilitetsspørsmålet til merkenemnda med på å avgjøre at de tiltalte ble frifunnet.

– Jeg er skuffet og overrasket over politiets håndtering av dette. Habilitetsregler er alvorlige forhold, sier Kjetil Nilsen som var forsvarer til en av de tiltalte.

– Avgjørende for tillitt til politiet

I tillegg til reintyveri var de tiltalte beskyldt for å ha påført et tjuetalls rein imiterte rovdyrskader for å få erstatning. Noen av disse skadene skulle blitt mens dyrene ennå var i live.

De tiltalte reindriftsutøverne risikerte retten til å drive reindrift på livstid og fengselsstraff.

Merkenemndas medlemmer utpekes av lederne for de enkelte reinbeitedistriktene. I denne saken var det merkenemnda for Øst-Finnmark som bisto etterforskningen.

Forsvarer Nilsen mener det er avgjørende for tilliten til politiet og holdbarheten i en straffesak at partene er objektive.

– Man skal ikke dømmes av sin nabo, og man skal ikke ha vurderinger som er gjort av søskenbarn eller tremenninger til de fornærmede. Det mener vi åpenbart har skjedd i denne saken, sier forsvareren.

Merking av rein

OMMERKING: De to reindriftsutøverne var blant annet tiltalt for å ha skjært om øremerkene til andres rein for å gjøre de til sine egne (illustrasjonsbilde).

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Tok ikke hensyn til inhabilitet

Nilsen forteller at han tok opp habilitetsproblemet til merkenemnda tidlig i etterforskningen med reindriftspolitiet, uten at noe ble gjort.

– Dette kunne blitt løst på en helt annen måte. I vestfylket har man en merkenemnd som sannsynligvis ville vært helt objektiv og uten tilknytning til noen av partene, sier Nilsen.

Dette valgte reinpolitiet ikke å ta hensyn til, ifølge forsvareren.

Også i dommen peker Indre Finnmark Tingrett på at enkelte medlemmer i nemnda har hatt tilknytning til både fornærmede og tiltalte:

«Ut fra dette mener retten at det er uheldig at det er merkenemnda for Øst-Finnmark som har vurdert om det er foretatt ommerking, samtidig som nemndas leder og et annet medlem har bistått politiet under etterforskningen, mens andre medlemmer har en nokså nær tilknytning til saken og de berørte personer.»

Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr

Dette bildet viser en rein som er avlivet. Bildet var en av bevisene som ble brukt i rettsaken.

Foto: Veterinærinstituttet

NRK har forsøkt å få klarhet i hva politiet mener i denne saken.

Sjefen i reinpolitiet Inger Anita Øvregård sier hun ikke har satt seg godt nok inn i dommen og henviser til påtalemyndighetene.

Påtalemyndigheten vil ikke kommentere saken i detalj før de har avgjort om de blir å anke saken.

Heller ikke merkenemndslederen ønsker å kommentere saken.

– Slumses med rettsikkerheten

Forsvarer Nilsen er glad for at tingretten har tatt habilitetsspørsmålet på alvor.

Han oppfatter tingrettens vektlegging av habiliteten til merkenemnda som sterk kritikk mot politiets håndtering.

Samtidig mener han retten nå har satt foten ned for at reinpolitiet nå må ta seg sammen og tenke rettssikkerhet også for reindriftsutøvere.

– Gjennom flere år som forsvarer i reindriftssaker synes jeg at det slumses alt for mye med rettsikkerheten både til de fornærmede og til de siktede i reindriftssaker, sier foravsreren.