Fylkesmannen sjekket 25 forhold ved barneskole - fant avvik ved 21 av dem

Barneskolen i Kautokeino kommer dårlig ut i en ny tilsynsrapport, men skolen er ikke unik. Flere skoler sliter med å oppfylle kravene, etter at utdanningsloven ble endret i år 2017.

Kautokeino skole

I en tilsynsrapport har Kautokeino skole fått påpekt fire lovbrudd og 21 anmerkninger av fylkesmannen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er ikke noe unikt at man finner lovbrudd, men det er et ganske stort omfang når det er 25 forhold som er sjekket ut, og de hadde brudd på 21 av dem.

Det sier Katharine Jakola som er assisterende oppvekst- og barnevernsdirektør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Lovbruddene hun viser til kommer fra en fersk tilsynsrapport ved skolen i Kautokeino.

Rapporter konkluderer blant annet med at skolen ikke oppfyller plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Katharine Jakola

Assisterende oppvekst- og barnevernsdirektør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Katharine Jakola, opplyser at det ofte er for mye opp til den enkelte læreren å følge opp aktivitetsplikten.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Kun snakk om rutinesvikt

Tilsynet viser og at kommunen ikke innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok om skolens praksis.

Rådmann i Kautokeino, Kent Valio, sier kommunen skal få rettet opp i feilene som er påpekt innen tidsfristen 12. desember. Valio hevder rutinene egentlig er på plass i dag, bare at de ikke har blitt sendt til Fylkesmannen innen fristen.

– Det er uheldig at man får påpekninger fra Fylkesmannen, og det er noe man må rette opp i, sier han.

Kent Valio

Rådmann i Kautokeino kommune, Kent Valio, sier de skal ha få problemer med å rette opp feilene og samtidig gi en redegjørelse for hvordan lovbruddene er rettet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Store utskiftninger på skolen

Rådmannen er enig i at de må bli flinkere til å innarbeide sine egne rutiner hos de ansatte på skolene.

Konstituert ordfører Anders S. Buljo opplyser at det har vært vanskelig å få en stabil rektor på barneskolen. Sånn har det vært en stund og mange av avvikene kan forklares med det.

– Det jobbes knallhardt for å lukke avvikene. Jeg vil ikke prøve å bortforklare noen av avvikene fra politisk hold. Dette er vårt ansvar og vi skal jobbe hardt for å få bort avvikene, skriver Buljo i en sms.

Systemsvikt er normalt

I august 2017 trådte den nye utdanningsloven i kraft. Siden da har flere kommuner slitt med å få på plass rutiner for å oppfylle de nye kravene i loven. Barneskolen i Kautokeino er derfor ikke unik i Finnmark.

I 2019 skal det gjennomføres åtte tilsyn som handler om elevene sitt psykososiale skolemiljø. Av de tilsynene Fylkesmannen har gjennomført til nå, så har samtlige skoler hatt lovbrudd.

Fylkesmannen har inntrykk av at Kautokeino barneskole har mange dyktige lærere som tar ansvar og følger opp aktivitetsplikten.

– Men det fratar ikke skoleeier og skoleleder ansvaret for å lage et godt nok system som sikrer at alle unger, uansett hvilke voksne de må forholde seg til, har en trygg skolehverdag, sier Katharine Jakola.

Vei og fareskilt barn ved Kautokeino skole

Skolen i Kautokeino har ikke rutinene på plass for å følge opp elevene om de opplever seg mobbet.

Foto: Åse Pulk/NRK

Krever tid og samarbeid

Utdanningsforbundet i Finnmark er kjent med utfordringene de har hatt på skolen i Kautokeino.

Leder Arnt Holger Jensen sier han forstår at det skjer glipp i det relativt nye regelverket, men at det er så mange punkter ikke er bra.

– Når det skjer i så stor grad, vitner det om at ting ikke er som det skal, sier han.

Jensen erkjenner at det tar tid å få på plass et nytt regelverk, og at de blir kontaktet av lærere som har spørsmål om de nye reglene.

– Det er mange plasser som sliter med å få det til å gå rundt og finne de gode rutinene. Men det er kommunen som har det overordnede ansvaret. Det er de som må få dette til fungere, sier Jensen.

Arnt H. Jensen

Leder i Utdanningsforbundet i Finnmark, Arnt Holger Jensen, mener at det er viktig at skoleeierne ikke bare flytter ansvaret på hver enkelt lærer når man skal følge opp aktivitetsplikten.

Foto: Sunniva Sollied Møller