Hopp til innhold

Granskingsrapport: Helseforetak brøt loven og viste dårlig ledelse

Styret og ledelsen i Helse Nord, samt styreleder i UNN får knallhard kritikk i granskingsrapport for håndteringen av personalsaken rundt tidligere UNN-leder Tor Ingebrigtsen.

Ansgar Gabrielsen og Helse Nords styreleder Inger Lise Strøm

UNN-leder Ansgar Gabrielsen og Helse Nords styreleder Inger Lise Strøm svarte på kritikk i PwC-rapporten onsdag.

Foto: Petter Strøm / NRK

Mye gikk galt da Helse Nord skulle håndtere påstander om trusler fremsatt i en telefonsamtale mellom UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og daværende styreleder i Helse Nord, Marianne Telle. Samtalen omhandlet PCI-tilbudet i nord.

Utfallet ble at Ingebrigtsen fratrådte sin stilling umiddelbart i februar. Samtidig trakk både styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland seg fra sine styreverv.

Revisjonsfirmaet PwC påpeker i sin granskingsrapport brudd på helseforetaksloven og brudd på god lederpraksis, og flere aktører i saken får kritikk for dette. Det er videre avdekket brudd på taushetsplikten og habilitetsreglene i forvaltningsloven.

SE RAPPORTEN HER

Granskerne mener at Helse Nord har involvert seg i aktiviteter som ligger utenfor sin rolle, det har vært gjennomført uformelle møter uten at det finnes dokumentasjon, og Helse Nord og underforetaket UNN har ikke kommunisert godt nok.

– Dersom de hadde gjort det ville konsekvensene for de enkelte vært annerledes, uttalte Marianne Støkken Pilgaard i PwC under fremleggingen av rapporten onsdag.

«Når situasjonen tilspisset seg og man ikke så behovet for å være nøye med formalitetene, ble denne mer uformelle styringsmodellen en underliggende årsak til brudd på lovverk og god ledelsespraksis» står det i rapporten.

Utfallet kunne ifølge granskerne også vært annerledes dersom UNNs styreleder Jorhill Andreassen hadde informert UNN-styret om saken, og dersom Telle hadde vært tydelig overfor eget styre og administrasjon at hun selv håndterte de personlige truslene.

– Rapporten er alvorlig og godt egnet til intern læring for å forbedre lederpraksis, med spesielt fokus på samarbeid mellom helseforetakene. Rapporten viser vi ikke besto testen når stormen kom, sier fungerende styreleder i Helse Nord RHF, Inger Lise Strøm i en pressemelding.

Styreleder i UNN, Ansgar Gabrielsen, mener saken har fått store personlige konsekvenser og påvirket arbeidsmiljøet ved UNN.

Uformelle møter og mangel på dokumentasjon

I rapporten peker revisjonsfirmaet på en rekke kritikkverdige forhold, som:

  • Det er gjennomført flere informasjonsmøter i styrene der det utveksles synspunkter på sak og initieres konkrete oppfølgingshandlinger uten at det foreligger noen form for skriftlig dokumentasjon,
  • Flere av styremedlemmene og administrerende direktør i Helse Nord RHF er tydelige på at løsningen må være at Ingebrigtsen må fratre sin stilling uten at de verken har søkt eller fått kunnskap om hans versjon av telefonsamtalen der de påståtte truslene skal ha blitt fremmet-
  • Styremedlemmene synes ikke å ta inn over seg at den annen part i samtalen, Telle, ikke gir uttrykk for at dette nødvendigvis må bli utfallet.
  • Når meningsutvekslinger om saken i tillegg skjer i uformelle møter uten dokumentasjon eller kunnskap om hva flertallet mener, blir det etter PwCs vurdering et betydelig misforhold mellom kvaliteten i saksbehandlingen og konsekvenser for den som rammes.
  • Beslutninger er tatt på sviktende grunnlag og det har ikke vært noen kommunikasjon mellom Helse Nord og UNN.
  • "Det anses som brudd på helseforetaksloven §§ 16 og 36 da RHF-et i møtet 16.01.2018 forsøker å få Ingebrigtsen til å fratre, uten å involvere UNN-styret".
Marianne Telle og Tor Ingebrigtsen

Se hele pressekonferansen her.

Konflikt om hjertemedisinsk tilbud

PwCs mandat fra Helse Nord og UNN var å vurdere hva som skjedde i tiden før tidligere direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tor Ingebrigtsen, i februar fratrådte sin stilling umiddelbart. Samtidig trakk både styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland seg fra sine styreverv.

Kort fortalt handler konflikten om hva som er det beste hjertemedisinske tilbudet til alle innbyggerne i Nord-Norge.

Ingebrigtsen og fagmiljøet ved UNN, som er en del av Helse Nord RHF, skal ha vært imot opprettelse av et PCI-tilbud (behandlingstilbud for pasienter med hjerteinfarkt) i Bodø, blant annet fordi han mente det innebar en risiko for at fagmiljøet ved UNN skulle bli knust.

Helse Nord under ledelse av administrerende direktør Lars Vorland, mente på sin side at med to tilbud om PCI i Helse Nord, ville man legge til rette for at flere pasienter ville få utredning og PCI til riktig tid.

Høy temperatur

Før styret i Helse Nord i desember i fjor vedtok etablering av et PCI-senter i Bodø, skal Ingebrigtsen ha tatt kontakt med Telle for å påvirke beslutningen.

Telefonsamtalen 11. desember mellom Ingebrigtsen og Telle skal ha hatt høy temperatur. Telle skal ha oppfattet at Ingebrigtsen kom med trusler, noe Ingebrigtsen har avvist. Saken ble siden blåst stort opp i media.

Telle hevder, ifølge rapporten, at Ingebrigtsen blant annet skal ha sagt «Vi er rasende på deg, folk er rasende på deg, går styret for PCI i Bodø vil du bli knust. Vi vil knuse deg. Vi har media på vår side».

Ingebrigtsen kjenner seg ikke igjen i Telles gjengivelse og avviser at han skal ha fremsatt trusler i telefonsamtalen. Han hevder han uttalte «vi er rasende på UNN» og at det var fagmiljøet som kunne bli knust. «Jeg snakket aldri om at hun kunne bli knust», har Ingebrigtsen forklart til PwC.

Skværet opp

Telefonsamtalen mellom Telle og Ingebrigtsen ble snart kjent for styret.

13. desember 2017 ble etablering av et PCI-senter i Bodø vedtatt på styremøtet i Helse Nord RHF. I forkant av møtet ble styret informert om trusselsaken. Mens møtet ble streamet ble det gitt informasjon om at det var fremkommet trusler, men ikke av hvem. Innhold og alvorlighetsgrad var slik at Telle vurderte politianmeldelse.

To dager etter publiserte avisa Nordlys et portrettintervju med Telle der hun ga uttrykk for at truslene var framsatt av en så sentral person at det måtte få konsekvenser.

18. desember skal Telle, Ingebrigtsen og UNNs styreleder Jorhill Andreassen ha hatt et møte der de skværet opp.

"Andreassen skulle ha informert styret i UNN umiddelbart etter møtet med Telle og Ingebrigtsen 18.12.17 som følge av sakens karakter og at den omhandlet administrerende direktør", heter det i rapporten.

4. januar sendte Telle ut en pressemelding der hun bekreftet at hun ikke vil anmelde.

Helse Nord blandet seg inn i personalsak

Det fremgår av rapporten at Telle ønsket å tone telefonsamtalen med Ingebrigtsen ned, at hun ikke ønsket å gå videre med saken. Styret i Helse Nord og flere ansatte i Helse Nord-ledelsen ville det imidlertid annerledes.

Helse Nord gikk videre med det som egentlig var en personalsak i Helse Nords underforetak, UNN.

Rapporten: "Det anses som brudd på helseforetaksloven §§ 16 og 36 da RHF-et i møtet 16.01.2018 forsøker å få Ingebrigtsen til å fratre, uten å involvere UNN-styret".

Ifølge rapporten skal Ingebrigtsen ha hatt planer om å gå av som UNN-leder etter mer enn 10 år i sjefsstolen. I et drøftingsmøte 19. januar ble Helse Nords administrerende direktør Lars Vorland og Ingebrigtsen enige om at Ingebrigtsen skulle gå av i februar, men stå ut oppsigelsestiden. Ingebrigtsen skal ifølge rapporten ha oppfattet det slik at han fikk sparken. Møtet ble ikke protokollert.

7. februar publiserte Dagens Medisin og Avisa Nordland en sak der de navna Ingebrigtsen, basert på anonyme kilder. Telle bekreftet på kvelden at det var han som sto bak truslene.

Styret i UNN uvitende

Først etter disse avisoppslagene ble styret i UNN informert om hvem som sto bak de påståtte truslene i telefonsamtalen med Telle 11. desember. Ingebrigtsen skal ha fått støtte for sin versjon.

9. februar, i et ekstraordinært styremøte på UNN, ba Ingebrigtsen om å få fratre umiddelbart. Styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland informerte også om at de trakk seg fra sine styreverv.