Hopp til innhold

GPS-merker reinsdyr

Reinsdyrsimler som merkes med GPS-sendere kan gi unike klimasvar, ifølge Norsk Polarinstitutt.

Merking av reinsdyr på Svalbard

Gjennom å satellittovervåke reinsdyr håper forskere å finne en sammenheng mellom klimaendring og nedgang i reintallet.

Foto: Mathilde Le Moullec / Norsk Polarinstitutt

Forskere har GPS-merket 21 reinsdyrsimler i området rundt Ny-Ålesund på Svalbard.

Ved å satellittmerke rein håper forskere å få vite mer om dyrenes kondisjon, hvor de holder til og hvordan de beveger seg.

– Svalbardreinens kondisjon, overlevelse, reproduksjon og bestandsutvikling går hand i hand med atferd og utvandringsmønster. Kunnskapen vi samler inn er avgjørende for å forvalte svalbardreinen i et langsiktig perspektiv, sier forsker Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt.

Frossen beitemark

Svalbardrein

Overbeite og mildere vær kan være årsaken til at reintallet på Svalbard synker.

Foto: Silje-Kristin Jensen / Norsk Polarinstitutt

Forskere tror nedgangen i reinsdyrbestanden skyldes en kombinasjon av overbeite og mildere klima med mer regnvær om vinteren. Det skriver Norsk Polarinstitutt på sine hjemmesider.

Samtidig som regn gir bakkelis som fryser inn maten reinen er avhengig av, gjør det milde været at isen ikke legger seg på havet – noe som begrenser reinens mulighet til å forflytte seg.

– Dermed blir dyrene værende på steder med lite mat, sier Pedersen, som nylig kom hjem fra vårens feltarbeid på Svalbard.

Trues av klimaendringer

Reinsdyr på Svalbard

Når det er mye bakkelis spiser reinsdyr på Svalbard tang, og trekker opp i bratte fjellsider for å finne mat.

Foto: Tore Nordstad / Norsk Polarinstitutt

Forskerne som satellittmerker rein er en del av et nytt prosjekt som skal studere effekten klimaendringer og forholdet mellom is på land og i havet har på svalbardreinens utbredelse.

Bestanden av rein på Svalbard har opplevd store endringer de siste ti årene. På Brøggerhalvøya på nordvestkysten er antall reinsdyr er redusert med en tredel siden 1990-tallet. På Nordenskiöld Land har derimot reinsdyrtallet steget.

– Så langt ser det ut som bestanden på Brøggerhalvøya er presset av et varmere vinterklima, sier forsker Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt.