Gir Statoil utslipps-ja

Statens forurensningstilsyn gir Statoil tillatelse til å slippe ut 200.000 tonn CO2 ved det flytende naturgassanlegget på Snøhvit i Hammerfest.

Tillatelsen gjelder for de to første driftsårene. Ifølge tilsynets nettside er SFT kritiske til at Statoil ikke tidligere har hatt kunnskap og oversikt over behovet for tillatelse til disse utslippene. Tillatelsen blir gitt fordi utslippene er helt nødvendige for at anlegget kan settes i drift.

Den opprinnelige Snøhvit-tillatelsen fra 2004 omfatter utslipp for en liten pilotflamme fra fakling ved normal drift. Statoil avdekket da at utslippene fra fakling ved avvik fra normal drift ville bli vesentlig høyere enn de hadde søkt om og fått tillatelse til. Derfor søkte Statoil i oktober i fjor om tillatelse til å øke utslippene til luft av 200.000 tonn karbondioksid (CO2) årlig de to første driftsårene etter at oppstartsperioden på mellom seks og ti måneder er over. CO2-utslippet vil bli omfattet av systemet for klimakvoter.

I tillegg omfatter tillatelsen økte utslipp av nitrogenoksider (NOx), metan (CH4) og flyktige organiske forbindelser uten metan. Støykravene er også endret. SFT krever at Statoil innen 1. september 2009 utreder og dokumenterer tiltak for å redusere luftutslippene fra faklingen.

Statoil skal også undersøke støynivået og sette i verk nødvendige tiltak for å redusere støybelastningen. Selskapet blir også pålagt å varsle og informere lokalsamfunnet om mulige faklingshendelser før LNG-anlegget startes opp for første gang.