Gir ikke opp kampen mot omstridt oppdrettsgigant

For første gang ber Sametinget om konsultasjonsmøte med Fylkesmannen for å stanse et oppdrettsanlegg.

Havna Spildra

Sametinget gir ikke opp kampen for at lokale fiskere i Kvænangen skal få bruke fiskefeltet øst for Spildra.

Foto: Laila Lanes / NRK

Tema for møtet er det omstridte oppdrettsanlegget som Marine Harvest ønsker å etablere ved øya Spildra i Kvænangen, som Sametinget ønsker å stoppe.

– Det er viktig for oss at det skal være mulig å utføre et tradisjonelt kystnært fiske i området, sier sametingsråd Silje Muotka (NSR).

Velkjent at Sametinget er imot

Muotka sier at det kystnære fisket er en viktig del av grunnlaget for sjøsamisk kultur, og at Sametinget er opptatt av at det legges til rette for at slik fiskeri kan styrkes.

Silje Karine Muotka Sámedikkis

Sametingsråd Silje Muotka vil ha konsultasjonsmøte med fylkesmannen i Troms for å forklare at Spildra øst er viktig for de lokale fiskerne og for samisk kultur.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Det er ikke ukjent at Sametinget har vært imot denne lokaliteten, det har vi også informert Marine Harvest om, sier Muotka.

Spildra Øst ble tatt ut av kystsoneplanen da Kvænangen kommunestyre vedtok den for to år siden. Blant annet fordi Sametinget hadde levert innsigelser på at det skulle etableres et oppdrettsanlegg her.

Men så søkte Marine Harvest, som har slakteri i Jøkelfjord og flere andre anlegg i fjorden, om dispensasjon fra den nylig vedtatte kystsoneplanen. Den innvilget kommunestyret, noe som førte til nye klager. Nå ligger saken hos fylkesmannen til avgjørelse.

Når Sametinget nå ber om konsultasjon med Fylkesmannen er det et signal om at de tar saken alvorlig.

De har tidligere hatt konsultasjoner med regjeringen og departementer om reindriftsforvaltningen, om mineralstrategi og om laksefiskereguleringer. Men det er første gang striden om sjøarealene blir tema for en slik konsultasjon.

– Vi gjør det fordi Fylkesmannen er siste saksbehandlingsinstans og en representant for staten, og vi mener at konsultasjonsavtalen omfatter dette leddet i forvaltningen, sier Muotka.

Femdobling av oppdrett i nord omstridt

Muotka legger ikke skjul på at Sametinget ikke er begeistret for tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspakers erklæring om økt satsing på havbruk i nord, uten at de ble invitert til konsultasjonsmøte.

– Nå forsøker vi å se på hvordan denne strategien skal følges opp, men det er krevende når man ikke har vært inne i en tidlig fase, sier hun.

Temaet opptar Sametinget, selv om de ikke involverer seg i alle konsesjonene som blir gitt.

– Vi involverer oss i saker der oppdrettslokaliteten kommer i konflikt med viktige gyteområder, eller i områder der fiskerne gir tilbakemeldinger om at det blir vanskelig for dem, sier Muotka.

Hun mener det er viktig å ha en dialog, og at et godt arbeid med kystsoneplanene er grunnleggende.

Fylkesmannen i Troms bekrefter at de har mottatt henvendelsen, og vil svare i løpet av uka.

Jarle Olsen

Jarle Olsen er en av de lokale fiskerne som blir berørt av et oppdrettsanlegg.

Foto: Laila Lanes / NRK