Fuglebestand i Arktis i fare på grunn av klimaendringene

Det er kritisk for den sjeldne fuglearten ismåke. Klimaendringene og stadig mindre drivis får store konsekvenser for arten som forskere nå frykter skal dø ut.

Ismåke

Siden man startet å kartlegge ismåka tilbake i 2009, har bestanden gått ned med hele 30 prosent.

Foto: Nick Cobbing / Nick Cobbing

I ti år har forskere ved Norsk Polarinstitutt forsket på arten Ismåke. Nå viser det seg at bestanden går kraftig tilbake som følge av klimaendringene.

– Ismåken er en helt unik art som kun finnes i høyarktiske strøk. Den lever på sjøisen hele året, livet igjennom. Men nå smelter leveområdene vekk, sier fugleforsker ved polarinstituttet, Hallvard Strøm.

Siden man startet kartleggingen i 2009, har bestanden gått ned med hele 30 prosent.

Hallvard Strøm

Fugleforsker ved Norsk Polarinstitutt, Hallvard Strøm, frykter at ismåka dør ut.

Foto: Nick Cobbing / Nick Cobbing

– Kan dø ut

Globalt finnes det rundt 30.000 individer av den sjeldne havfuglen. Strøm er bekymret for konsekvensene dersom issmeltingen fortsetter i samme tempo.

– Jo mer av isen som smelter vekk, desto vanskeligere blir det for måka å finne mat. Vi ser at den sliter med å fostre opp ungene sine. Fuglene dør også tidligere enn før, sier han og legger til;

– På lang sikt kan konsekvensen være at ismåka dør ut. Det vil være et viktig tap av vårt biologiske mangfold. Den hører sammen med de andre arktiske artene våre.

Ismåka har også en spesiell rolle i økosystemet. Den lever ofte tett på isbjørn og spiser rovdyrenes matrester.

– Det er en uheldig utvikling som viser hvilke konsekvenser klimaendringer har for våre isavhengige arter, sier Strøm.

Ismåken er en høyarktisk art som er avhengig av drivisen for å finne mat

Ismåken er en høyarktisk art som er avhengig av drivisen for å finne mat

– Noe er galt på toppen av jordkloden

– At antall ismåker går kraftig ned er en indikasjon på at noe er galt på toppen av jordkloden, sier seksjonsleder ved polarinstituttet, Ellen Øseth.

Ismåken er nemlig ikke den eneste arktiske arten som er i ferd med å forsvinne. På den norske rødlisten for truede arter er 87 arter oppført som truet av klimaendringer.

– Arter som ikke normalt hører hjemme i Arktis øker i antall. Og typiske arktiske arter er utsatt på grunn av klimaendringer, sier Øseth.

Hun er også bekymret for hvordan økt menneskelig aktivitet i polare strøk påvirker dyrelivet.

– Vi ser en enorm økning av antall besøkende til Svalbard. Vi vet ennå ikke hvilke konsekvenser det får at stadig flere turister drar til stadig flere plasser på Svalbard.

– Forskningen vi gjør fremover kan gi dokumentasjon til de som bestemmer om at det kanskje må settes inn tiltak, sier Øseth.

– Den negative utviklingen kan bremses

Selv om fugleforsker Hallgeir Strøm er bekymret over den negative bestandsutviklingen, mener han det fortsatt er mulig å bremse den.

– Vi må videreføre og styrke arbeidet for å begrense klimaendringene, sier han og legger til;

– Det er også kjempeviktig at vi fortsetter å styrke arbeidet med å redusere utslippet av miljøgifter.