Flere saker om mobbing i skolene i Finnmark enn i resten av landet

Fylkesmannen i Finnmark får inn flere saker om mobbing i skolen enn i resten av landet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har satt igang en spesiell satsing mot barn og unge i Finnmark.

Mobbeoffer

ANKET: I de fleste ankesakene som Fylkesmannen i Finnmark har behandlet viser det seg at kommunene ikke har gjennomført pliktige tiltak etter varsel om mobbing.

Foto: Mikael Damkier / ScanstockPhoto

Fra i fjor fikk alle skoler i landet pålegg å sette inn tiltak senest fem dager etter varsel om mobbing. Det kravet blir ikke innfridd i alle skoler. Fylkesmannen er ankeinstans.

– Vi har veldig mange som melder inn saker om mobbing. Vi ser i en god del saker at det kunne vært satt i gang tiltak fra kommunene litt tidligere, sier fylkesmannen i Finnmark, Ingvild Aleksandersen.

Fylkesmann i Finnmark Ingvild Aleksandersen

Fylkesmannen i Finnmark har sterkt fokus på å bedre oppvekstvilkår for utsatte barn og ungdom, sier fylkesmann Ingvild Aleksandersen.

Foto: Bård Wormdal

Brutt regelverk i ti av tretten saker

Fylkesmannen i Finnmark fikk i fjor inn hele 30 saker der elever og pårørende hevda at skolene ikke satte inn tiltak mot mobbing innen fristen på fem dager. Det er langt flere saker enn i noe annet fylke sett i forhold til folketall. Av tretten ferdigbehandla saker hadde kommunene brutt det nye regelverket i 10 av sakene.

– Vi kan kanskje unnskylde litt med at det er en ny ordning, men her må vi bli flinkere, sier Ingvild Aleksandersen.

– Hva er årsaken til at det ikke fungerer?

– Det har jeg ikke noe svar på, sier Aleksandersen

Direktør i Barne-, ungdoms og familidirektoratet Mari Trommald sier at direktoratet har en spesiell satsning mot barn og unge i Finnmark.

– Ja, det er slik at finnmarkkommunene får mer støtte, kompetansetiltak og hjelp fordi vi tenker at finnmarkskommunene har noen utfordringer. Det vil vi gjerne bidra å hjelpe til med.

– Hva er de utfordringene?

– Det er utfordringer med at det er små kommuner. Det er en risiko for kompetansen. Vi ser veldig mange risikofaktorer i barnevernstjenesten for eksempel. Det er noen av kommunene i Finnmark som sliter med det, sier Mari Trommald.

Direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Finnmarkskommuner får mer støtte, kompetansetiltak og hjelp enn andre fylker, opplyser direktør Mari Trommaldd i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Foto: Bård Wormdal

Har tro på bedre offentlig samarbeid

Fylkesmannen i Finnmark Ingvild Aleksandersen mener bedre samarbeid mellom ulike etater skal bety mindre mobbing.

– De offentlige etatene har mulighet for å se, og de må snakke sammen. Helsesøster må se og si ifra. Barnevernstjenesten må få beskjed. Skolen må gjøre sin innsats mot mobbing. Bare da kan vi hjelpe de her ungene, sier Ingvild Aleksandersen.

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra interesseorganisasjonen for kommunene i fylket, KS Finnmark.

 Fylkesmannen i Finnmark sin årlige konferanse med kommunene.

Under Fylkesmannen i Finnmark sin årlige konferanse med kommunene i Kirkenes var mobbing og barnevern et stort tema.

Foto: Bård Wormdal