Hopp til innhold

Statleg samarbeid med distriktskommunar skal gje vekst: Gaute (19) vil satse på pizza

Gründeren Gaute Henriksen (19) i Tana er glad for at den største innsatsen blir sett inn i Finnmark.

Gaute Henriksen

PÅ SKULEKJØKKENET: Gründeren Gaute Henriksen er også lærar. Han får bruke skulekjøkkenet til næringsverksemda si, men skulle ønskje at kommunen også kunne leige ut næringslokale.

Foto: Bård Wormdal

Regjeringa har plukka ut 17 distriktskommunar i Finnmark og i Trøndelag for å stoppe fråflytting og skape ny vekst.

Gaute Henriksen i Tana har produsert og selt kaker sidan han var 15 år.

No har han byrja å selje pizza for heimelevering – eit tilbod som har mangla i heimkommunen hans.

Han synest at det er bra med statlege tiltak for å utvikle bygdene.

Eg meiner at vi har mange moglegheiter. Vi må få på plass flinke folk som kan ta i bruk moglegheitene.

– Kva kan kommunen gjere for at du skal lykkast som gründer?

– Dei næringslokala som i dag finst, er veldig dyre å leige. Kommunen kan byggje nye lokale. Dei treng ikkje å vere store. Det trur eg hadde vore veldig bra.

– Det er moglegheiter i kommunane

Alle kommunane som er valde ut i forhold til den nye statlege støtta har i dag eit samarbeid med nabokommunar.

Pengane skal gå til meir samarbeid og anna utviklingsarbeid.

– Dette er kommunar der det er moglegheiter, men der det trengst fleire folk. Og då må vi sjå på moglegheiter for tiltak som kan gje vekst og utvikling, seier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik besøkte eit fiskebruk i samband inngåinga av samarbeidsavtalen med kommunane i Vestre Varanger i Berlevåg.

Foto: Bård Wormdal

Tana kommune har i dag forpliktande avtalar med nabokommunane Nesseby, Båtsfjord og Berlevåg.

Felles leiing av økonomi, barnevern, it og inntakskontor for helsetenester er fordelte mellom dei.

Dette samarbeidet ønskjer regjeringa å stimulere. Kommunar kan no få 2 millionar kroner for å lage nye avtaleutkast, som dei etter det kan søkje staten om støtte til å få gjennomført.

Kommunane i Aust-Finnmark ser for seg å satse på tiltak mot unge, rekruttering av arbeidskraft, og næringsutvikling.

Treng fleire folk

Tana-ordførar Helga Pedersen (Ap) seier at dei fire naboane har ei felles utfordring i å få tak i arbeidskraft og fleire innbyggjarar.

Vi må sjå på kva slags tiltak vi må setje i verk for å få tak i folk, både dei som kan tenkje seg å flytte heim og innflyttarar.

Pedersen meiner at det kan vere alt frå reine rekrutteringskampanjar til infrastruktur- og stadsutviklingsprosjekt.

Helga Pedersen

Ordførar Helga Pedersen i Tana kommune meiner mangel på kvalifisert arbeidskraft er største utfordringa for kommunen.

Foto: Bård Wormdal

Dei fleste av distriktskommunane som får den statlege støtta er i Finnmark.

I tillegg til det nemte kommunesamarbeide får desse støtte i Finnmark:

  • Samarbeide mellom kommunane Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik.
  • Samarbeide mellom kommunane Hammerfest, Hasvik og Måsøy.

Elles i landet er det berre to område i Trøndelag som er plukka ut.

I Trøndelag gjeld det:

  • Samarbeide mellom Rindal og Holtålen.
  • Samarbeide mellom Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik seier at dette ikkje er meint å føre til kommunesamanslåing.

– Å finne gode løysingar saman med naboane sine treng ikkje å bety å slå seg saman, men samarbeid mellom gode naboar er godt for framtida.

Det skal seinare bli ei ny runde utlysing av det nye distriktspolitiske verkemiddelet.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik presenterte det nye distriktspolitiske virkemiddelet for ordførerne i Berlevåg.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik presenterte inngåinga av samarbeidsavtalen saman med kommunane i Vestre Varanger i Berlevåg.

Foto: Bård Wormdal

Fritidstilbod er viktig

Gaute Henriksen seier at han ikkje er sikker på at han kjem til å bli buande i heimkommunen Tana. Fritidstilbod er viktig i den vurderinga, noko som han meiner burde vere betre, sjølv om det har komme ein ny symjehall som han set stor pris på.

– Det er viktig for meg med eit godt organisasjonsliv. Og så skulle eg gjerne gått meir på kino. Vi skulle hatt ein ordentleg sal. Eit aktivitetssenter med bowlinghall og slike ting hadde heller ikkje vore av vegen, seier den unge gründeren.

Siste fra Troms og Finnmark