Nytt renseanlegg til 73 millioner kr

Regjeringen foreslår å sette av 14,6 millioner kroner til å finansiere oppstartskostnader til bygging av renseanlegg ved Longyearbyen Energiverk.

Energiverket i Longyearbyen

Her skal det bygges nytt renseanlegg.

Foto: Bernt Olsen / NRK

– Totalkostnadene for anlegget er beregnet til 73,1 millioner kroner. Renseanlegget planlegges å være ferdig i 2014. Tiltaket vil innfri rensekravene fra Klima- og forurensingsdirektoratet, heter det forslaget i statsbudsjettet.

Justisminister Knut Storberget (Ap) sier til Svalbardposten at det er viktig at det kullfyrte kraftverket tilfredsstiller alle miljøkrav.

– Fortsatt kulldrift er viktig for opprettholdelsen av Longyearbyen som et familiesamfunn, men det er viktig at det kullfyrte kraftverket tilfredsstiller alle miljøkrav. Derfor ønsker regjeringen at byggingen av renseanlegget kommer i gang, sier justisminister Knut Storberget.

Totalt 293,5 millioner kr

Budsjettramma på svalbardbudsjettet for 2012 er 293,5 mill. kroner. Dette er 26,6 mill. kroner eller 10 pst. auke i forhold til vedteke budsjett for 2011.

Videre foreslår regjeringen å bevilge 4,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS). Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslår regjeringen en bevilgning på 105,3 millioner kroner til senteret.

Fastlandssats på overskudd

Regjeringen foreslår å skattlegge selskap på Svalbard med fastlandssats for den delen av overskudd som er høyere enn 15 millioner kroner, og som overstiger summen av 10 ganger selskapets lønnskostnader og 0,2 ganger verdien av selskapets realkapital.

– Hensikten er å motvirke at kapitalinntekter opptjent utenfor Svalbard kanaliseres til Svalbard for å oppnå lav svalbardskatt, heter det i forslaget som ble lagt fram i formiddag.

Satsen for kildeskatt på utbytte som deles ut fra selskap på Svalbard til aksjonær i utlandet, foreslås redusert fra 25 til 20 prosent.

Det presiseres i lovteksten at Svalbard ikke skal likestilles med lavskatteland etter NOKUS-reglene. En slik presisering innebærer ikke noen realitetsendring.

NOKUS-reglene er bestemmelser om skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper hjemmehørende i lavskatteland

De foreslåtte endringene skal få virkning fra og med inntektsåret 2012.

Bakgrunnen for at det fremmes et eget svalbardbudsjett en bestemmelse i Svalbardtraktaten. Denne begrenser anledningen til å kreve inn skatter og avgifter.

Sysselmannens bolig

Regjeringen foreslår også at stillingen som konservator hos Sysselmannen på Svalbard fra 2012 overføres til Svalbard museum.

Regjeringen foreslår at det settes av midler slik at arbeidet med å rehabilitere sysselmannens representasjonsbolig, som startet i 2011, fortsetter.

Regjeringen foreslår at bevilgningen til Svalbard Reiseliv videreføres med 2,1 millioner kroner i 2012.

Budsjettramma på svalbardbudsjettet for 2011 var 266,9 mill. kroner. Dette var 18,1 mill. kroner eller 7,3 pst. auke i forhold til vedteke budsjett for 2010.