Statsbudsjettet i Finnmark

Regjeringen la i dag fram statsbudsjettet for 2014. Her er punktene som er øremerket Finnmark.

Sigbjørn Johnsen

LA FRAM BUDSJETTET: Sigbjørn Johnsen på plass i Stortinget.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

 • Regjeringen foreslår å øke opptakskapasiteten med 66 nye studieplasser fra høsten 2014 ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
 • Universitetet er et resultat av fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark fra august 2013.
 • Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene.
 • Videre foreslås det en økning på 653 000 kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen.
 • Regjeringen foreslår også 1,7 millioner kroner til fem nye stipendiatstillinger til universitetet. Totalt foreslås en bevilgning på 2,4 milliarder kroner til drift av universitetet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark i 2014.
 • Regjeringen foreslår en økning på 93 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Samisk høgskole. Totalt foreslås en bevilgning på 75,5 millioner kroner til høyskolen.
 • I tillegg fortsetter Regjeringen oppfølging av Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning og bevilger 1,5 millioner kroner til dette formålet. Midlene fordeles på institusjoner med et særskilt ansvar for samiske saker.

 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Scene Finnmark med 0,3 millioner kroner til en samlet bevilgning på 2,4 millioner kroner i 2014.
 • Scene Finnmark er et senter for utvikling og samhandling mellom kulturaktører i Finnmark fylkeskommune, og skal blant annet sikre og videreutvikle kompetanse på produksjon, turné og lokale arrangører i Finnmark og være støttespiller og samarbeidspartner for kulturlivet i fylket og landet for øvrig.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner til ombygging og innredning av et tidligere bankbygg til bruk for Nordkapp museum. Det gir et samlet tilsagn på 7,6 millioner kroner i tilskudd i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Internasjonalt samisk filmsenter (ISF) med 0,1 millioner kroner. ISF har nasjonal status, i den forstand at målgruppen for senterets virksomhet er samiske filmskapere i hele landet (og Norden).
 • 264 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Halselv – Møllnes og er en del av utbyggingen av E6 vest for Alta. Prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av dagens veg på en om lag 12,9 kilometer lang strekning. I prosjektet inngår bygging av to tunneler, Kråkenestunnelen med lengde 2440 meter og Storvikatunnelen med lengde 1200 meter. Ny veg betyr at E6 blir innkortet med om lag to kilometer. Det er lagt opp opp til anleggsstart høsten 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.
 • Til prosjektet E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft er det foreslått 72 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør med entreprenører. Av dette beløpet vil 7 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Etablering av en kontrollstasjon på E6 ved Kvenvikmoen inngår også i investeringsrammen for 2014.
 • Det er prioritert midler til sluttfinansiering av arbeidene på E105 Storskog – Elvenes. I tillegg er det prioritert midler til å videreføre prosjektet E105 Rundvannet – Hesseng, som er første utbyggingsetappe av strekningen Elvenes – Hesseng.
 • Innenfor investeringsbudsjettet er det ellers satt av midler tiltak for å legge til rette for gående og syklende langs riksvegnettet i Finnmark, blant annet bygging av gang- og sykkelveg på riksveg 94 ved Kvalsund.
 • Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner av midlene skal gå til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene herunder Stabbursnes naturhus og museum, Porsanger og Øvre Pasvik Nasjonalparksenter –Svanhovd.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Finnmark vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Stimuleringsmidler til allmennlegetjenesten i Finnmark og Sogn- og Fjordane videreføres med til sammen 0,7 millioner kroner.
 • - Båtsfjord kommune får tilskudd til flytebrygger i Båtsfjord på 3,8 millioner kroner
 • - Loppa kommune får tilskudd til flytebrygger i Bergsfjord på 400 000 kroner
 • - Nordkapp kommune fikk i 2013 tilsagn om tilskudd på 700 000 kroner til flytebrygge i Kamøyvær. Tilskuddet kan utbetales i 2014.
 • - Båtsfjord kommune fikk i 2013 tilsagn om tilskudd på 2 millioner kroner til flytebrygger i Båtsfjord. Tilskuddet kan utbetales i 2014.
 • - Lebesby kommune får tilsagn om tilskudd til utdyping i Kjøllefjord på 11 millioner kroner. Tilskuddet kan utbetales i 2015.
 • Som en del av tiltakspakken for torskenæringen foreslår Regjeringen at det bevilges 6 millioner kroner i 2014 til et opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk, der målgruppen er fiskere og ansatte ved fiskemottak. Regjeringen har foreslått en bevilgning på 4 millioner kroner til programmet i 2013.
 • Regjeringen forslår å styrke senter for sjøsikkerhet, oljevern og havovervåking i nordområdene ved sjøtrafikksentralen i Vardø.
 • Regjeringen foreslår å redusere slepebåtkapasiteten i Nord-Norge fra tre til to fartøyer. Det er innført en rekke nye sjøsikkerhetstiltak i Nord-Norge siden slepebåtberedskapen ble etablert. Seilingsleder utenfor territorialfarvannet langs hele kysten fra Vardø til Røst forbedrer mulighetene for at en slepebåt når fram til et fartøy med problemer før en eventuell grunnstøting. Det er innført AIS-overvåking langs hele kyststrekningen, og trafikksentralen i Vardø har ansvar for å koordinere slepebåtberedskapen. I tillegg er det etablert et norsk- russisk skipsrapporteringssystem for området mellom Lofoten og Murmansk fra 1. juni 2013.
 • For å styrke og videreutvikle landbruket i nordområdene er det iverksatt en satsing på arktisk landbruk fra 2013, med vekt på utvikling og økt utnyttelse av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Avsetningen til satsingen på arktisk landbruk blir videreført med 3 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 90 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Finnmark i 2014. Store deler av bevilgningen er relatert til prosjekter på Høybuktmoen, blant annet til oppgradering av skytebaner, og til videreføring av prosjektet for ny mannskapsforlegning.
 • Prosjekt for bygging av nye stasjoner til grensevakten i Sør-Varanger ble vedtatt av Stortinget i juni 2011. Stasjonen i Svanvik planlegges overlevert i 2013. I 2014 planlegges byggestart for stasjonen på Storskog.
 • Regjeringen planlegger å bruke 5,8 millioner kroner til å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Finnmark i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016sammenlignet med 2006.
 • Den årlige støtten til Barentssekretariatet i Kirkenes er planlagt videreført med 39,5 millioner kroner for å styrke grenseoverskridende folk til folk-samarbeid mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland innen temaer som utdanning, miljø, helse, urfolk, handel og kultur.
 • Regjeringen foreslår å etablere straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Finnmark tilsvarende fem plasser. Gjennomføringen vil skje i samarbeid med friomsorgskontoret i Troms.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 123,6 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i programmer der Finnmark deltar, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.