Hopp til innhold

Dette er statsbudsjettet for Troms

Dette skriver finansdepartementet om Troms.

Tromsøbrua
Foto: Torgeir Skeie / NRK

E6

318 millioner kroner er foreslått bevilget til prosjektet E6 Indre Nordnes – Skardalen. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 5,8 kilometer lang tunnel gjennom Nordnesfjellet i Kåfjord kommune i Troms, til vestsiden av fjellet fram til Manndalen på østsiden. Prosjektet omfatter også ei bru over Manndalselva og nødvendige tilknytninger til eksisterende E6. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 med 7,9 kilometer, og en reduksjon i kjøretiden med om lag ti minutter. Anleggsarbeidene startet i oktober 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2017.

Til prosjektet Sørkjosfjellet er det foreslått å bevilge 50 millioner kroner. Prosjektet ligger i Nordreisa kommune i Troms, og omfatter bygging av 2,3 kilometer ny veg og 4,7 kilometer tunnel mellom Langslettkrysset (fv 866 til Skjervøy) og Sørkjosen. I tillegg inngår utbedring av om lag 2 kilometer veg sør-vestover fra Langslettkrysset. Den nye vegen vil korte inn E6 med 1,8 kilometer. Anleggsarbeidene startet i desember 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i slutten av 2017.

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Troms blir med dette 143,9 millioner kroner og rentekompensasjon på 9 537 000 kroner.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.

Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Tromsø (Troms fylkeskommune og Tromsø kommune) for perioden 2015-2018 med en økonomisk ramme på 260,6 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 60 millioner kroner fra belønningsordningen til Grenland i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Luftfart

Våren 2016 skal nye kontrakter for ruteflyging i Nord-Norge og Nord-Trøndelag, som skal gjelde fra 1. april 2017, lyses ut på anbud.

Farleder

Det foreslås 341,4 millioner kroner for å gjennomføre farledsutbedringer. Innenfor forslaget er det blant annet satt av midler til prosjektet innseilingen til Tromsø, med oppstart i 2016.

Høgskolen i Harstad og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) vil fusjonere fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fusjonert institusjon (UiT) med:
- 5,1 millioner kroner til ni nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanning.
- 20 millioner kroner knyttet til utstyr og inventar i forbindelse med nybygg for medisin og helsefag
- 1,5 millioner kroner til fem nye studieplasser i psykologi og 10 nye studieplasser i medisin.
- 4,6 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
- 3,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

Det ble opprettet en ny søknadsbasert ordning for oppgradering av universitetsbygg i 2015-budsjettet. Ordningen er utvidet fra 75 til 135 millioner kroner i 2016-budsjettet, og UiT vil kunne søke om midler fra ordningen.

Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 193 av plassene ble tilbudt lærere i Troms høsten 2015.

Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 230 nye studentboliger i Finnmark og Troms. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

PET-senter til UNN

Regjeringen foreslår å bevilge lån til Universitetssykehuset i Nord-Norge til etablering av et PET-senter i Tromsø med en låneramme på 375 millioner kroner, som skal utbetales i perioden 2016–2018. Det foreslås 50 millioner kroner i investeringslån til prosjektet i 2016. Med dette vil alle regionene ha egne PET-senter. PET er forkortelse for positronemisjonstomografi.

PET-skanning er en metode for å finne aktive kreftceller, og bidrar til mer effektiv kreftbehandling.

Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

Statlig finansiering av omsorgstjenestene

Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntektene på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

Arctic Race of Norway

Regjeringen foreslår å støtte sykkelrittet Arctic Race of Norway med inntil 15 millioner kroner per år i 2016, 2017 og 2018, med forbehold om at den økonomiske støtten kan tildeles i tråd med regelverket i EØS-avtalen. Arctic race of Norway er et årlig internasjonalt etapperitt over fire dager/etapper på landeveissykkel i Nord-Norge. Sykkelrittet ble arrangert for tredje gang i 2015.

Etablerertilskudd

Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Troms kan søke på disse midlene.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Troms kan søke på disse midlene.

Havforskningsinstituttet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Havforskningsinstituttets ressursforskning med 36,1 millioner kroner i 2016. Av dette kommer 22,1 millioner kroner fra økning i fiskeriforskningsavgiften. Den resterende økningen skyldes økt anslag for førstehåndsomsetningen av fisk.

Isgående forskningsfartøy

Byggingen av nytt, isgående forskningsfartøy følges videre opp i 2016, og det foreslås en bevilgning på 149 millioner kroner i tråd med framdriftsplanen for prosjektet. Fartøyet er etter planen ferdig i 2017, og vil ha hjemmehavn i Tromsø.

Maritim næring

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og å myke opp fartsområdebegrensningene for skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I 2014 var 865 sjøfolk i Troms omfattet av tilskuddsordningen.

Miljøteknologi

Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Troms kan søke på disse midlene.

Til Nordnorsk Filmsenter foreslås en økning på 1,2 millioner kroner, slik at den samlede bevilgningen blir på 9,4 millioner kroner i 2016. Nordnorsk filmsenter dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Til Filmveksthuset Tvibit foreslås det å bevilge et tilskudd på 0,8 millioner kroner. Filmveksthuset holder til i Tromsø, men har aktiviteter for unge talenter i hele Nord-Norge.

Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen et tilskudd på 1,5 millioner kroner til Nord-Troms museum til ny utstilling i kulturbygget Halti på Storslett i Nordreisa. Videre foreslås det bevilget 2,9 millioner kroner til Sør-Troms.

Museum til et annet nytt prosjekt, som innebærer rekonstruering av et middelaldertun ved Allmeningr på Trondenes i Harstad.

Knutepunktordningen opphører i sin nåværende form. All støtte videreføres på dagens nivå i 2016. Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle en mer dynamisk og differensiert festivalordning i dialog med feltet. 13 av 16 knutepunktfestivaler overføres til Norsk kulturråd, kapittel 322, 323 og 324. Kortfilmfestivalen i Grimstad legges under Norsk filminstitutt, kapittel 334. Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett, kapittel 323.

Riddu Riddu Festivala presenterer kunstneriske uttrykk med rot i samisk og urfolkskultur. Festivalen kom inn under knutepunktordningen i 2009. Tilskuddet i 2015 er 2,2 millioner kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.

I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 565 millioner kroner under Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder. Det er en grunnleggende oppgave for direktoratet å bidra til å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. Et sentralt forhold er å følge opp felt i drift og være en pådriver for realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel. OD har hovedkontor i Stavanger og et lokalt kontor i Harstad.

Regjeringen foreslår å bevilge 173 millioner kroner til geologisk kartlegging og datainnsamling i regi av Oljedirektoratet. Bevilgningen omfatter geologisk kartlegging i nordområdene som skal gi ny geologisk innsikt om store deler av Barentshavet inkludert områdene inntil delelinjen mot Russland.

Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Troms vil bli prioritert i 2016, herunder videreføring av skredsikring i Kåfjord kommune samt oppstart av skredsikring ved Fjordgård i Lenvik kommune.

Felles ledelse av alle militære helikoptre, inkl. redningshelikoptre, er underlagt 139 Luftving på Bardufoss. Regjeringen forslår å bevilge 7,5 millioner kroner er knyttet til reetablering av kapasiteten til maritim kontraterror, mot skip i kystnære farvann.

Regjeringen planlegger å bruke om lag 530 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Troms i 2016. Store deler av bevilgningen vil bli benyttet til prosjektet for etablering av hovedhelikopterbasen på Bardufoss som ble vedtatt av Stortinget våren 2013. Bygging av den nye brannstasjonen på Bardufoss flystasjon vil pågå i 2016. I Prop. 1 S (2015–2016) foreslås igangsetting av et nytt prosjekt for befalsforlegning i Rusta leir på Bardufoss. Tidligere godkjente prosjekter for å øke kapasiteten for bolig og kvarter på Bardufoss og Setermoen vil bli videreført i 2016. På Setermoen videreføres pågående prosjekter i skytefelt.

Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole flyttes fra Mågerø til Sørreisa.

Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

Regjeringen foreslår videre å iverksette en ny risikobasert erstatningsordning for tamrein fra 1. april 2016.

Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

Påbygget på Framsenteret i Tromsø ble påbegynt i 2015. Det er bevilget penger over KMDs budsjett i 2016 og 2017 for å ferdigstille dette. Dette innebærer ca. 200 nye kontorplasser i bygget.

Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

Troms fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 105 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Troms deltar.

Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Troms slik at det fortsatt kun er Tromsø kommune i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har fått beregnet kostnadsøkningen som følge av ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Troms

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

I Troms har 6 av 24 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Harstad kommune med 5,1 prosent, mens Kvænangen kommune har lavest vekst med 1,9 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Troms i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 106 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Troms hadde alle de 24 kommunene utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Troms hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Troms hadde i gjennomsnitt 74 505 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

Troms fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Troms fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,8 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 0,7 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Troms fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 2,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Siste fra Troms og Finnmark