Hopp til innhold

Det har vært utslipp

Havforkningsinstituttet har lagt frem Murmansk-rapporten.

Den Russiske krysseren «Murmansk»
Foto: Mikalsen, Steinar / SCANPIX

Området rundt vraket av Murmansk utenfor Sørøya i Finnmark er svakt til moderat forurenset, viser sluttrapporten fra Havforskningsinstituttet.

Rapporten om miljøet rundt den russiske krysseren ble lagt fram tirsdag.

Undersøkelsene av det marine miljøet rundt vraket viser at det har vært mindre utslipp av enkelte forurensende stoffer.

Fikk ikke testet fisk

Det er påvist liten til moderat forurensing av PCB, TBT (tributyltinn) og bly i sedimenter, samt litt forhøyede nivåer av såkalte tjærestoffer PAH/THC (polyaromatiske hydrokarboner/total hydrokarboninnhold).

Det er også svakt forhøyede nivåer av disse forbindelsene i blåskjell, konkluderer rapporten.

Det er ikke funnet forurensning av arsen, kadmium, kvikksølv eller bromerte flammehemmere i prøvene.

Det er svært lite fisk i området ved Murmansk, og det har derfor vært for få fiskeprøver til at forskerne kunne trekke konklusjoner om fisken i området eventuelt var forurenset.

- Som ventet

Havforskningsinstituttet har oversendt sluttrapporten til Kystverket.

- Kystverket ser det som positivt at det ikke er påvist mer forurensning enn det som normalt ventes av marin forurensning rundt denne type skipsvrak. Kystverket understreker samtidig at en ikke kan utelukke at selve vraket kan inneholde miljøgifter som det må tas hensyn til, skriver Kystverket i en pressemelding.

Kystverket vil ta rapporten med i sine videre vurderinger med sikte på å få fjernet vraket på en sikker og miljømessig forsvarlig måte.

Statens forurensningstilsyn og Folkehelseinstituttet mener at det ikke er nødvendig med ytterligere miljøundersøkelser av det marine miljøet utenfor vraket.

(©NTB)