Planlagt fiskeslakteri får støtte av statsråd

Kyst- og Fiskeridepartementet har omgjort Mattilsynets vedtak om å nekte Kirkenes Charr et landbasert oppdrettsanlegg for røye i Ropelv ved Bøkfjorden i Sør-Varanger.

Kirkenes Charr

Styreleder Frode Stålsett fortviler over avslaget fra Mattilsynet. Han betviler sterkt at slakta røye kan hoppe fra anlegget til havet, og dermed utgjøre fare.

Foto: Kirkenes Charr

Årsaken til at selskapet ikke fikk bygge slakteriet, var at Mattilsynet mente det var fare for at røye fra slakteriet kunne rømme ut i fjorden, som ligger 100 meter unna det planlagte slakteriet.

Fiskeriet ligger nær den nasjonale laksefjorden Bøkfjorden, noe som fører til strenge vernebestemmelser. Det hjalp heller ikke at røya skulle fraktes i lukkede rør fra landbaserte oppdrettsanlegg til slakteriet.

Nå har fiskeri- og kystdepartementet gitt kirkenes Charr medhold i klagen de sendte inn på Mattilsynets vedtak.

– Kjernen i saken er om det er rømningsfare fra slakteriet. Når det ligger 100 meter fra sjøen, og det er snakk om landbasert oppdrett, anser departementet forståelig nok at rømningsfaren er minimal. Derfor får selskapet medhold, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen (Ap).

Det er fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen som har grepet inn og gjort om vedtaket til Mattilsynet.

– Ønsket nå er at selskapet kan gå i gang med å utvikle en god bedrift i et område som trenger ny næringsvirksomhet, sier Pedersen.

I vedtaket fra departementet står det at «Den aktuelle etablering anses ikke å være i strid med forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder.»

Saken sendes derfor tilbake til Mattilsynet som igjen må behandle og godkjenne opprettelsen av slakteriet.