Ber Sydvaranger skjerpe rutinene

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nylig kontrollert Sydvaranger Gruver AS i Kirkenes. Der ble det avdekket at virksomheten ikke overholder utslippskrav.

Sydvaranger gruver

Klima- og forurensningsdirektoratet ber Sydvaranger Gruver skjerpe rutinene for kjemikalietesting.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Sydvaranger Gruve AS startet i fjor opp igjen gruvedrift for utvinning av jernmalmforekomstene i Bjørnevatn.

De har tillatelse til å deponere inntil 4 millioner tonn suspendert stoff (avgangsmasse) og inntil 35 tonn flokkuleringsmiddel i Bøkfjorden.

Ser alvorlig på avvikene

Klif ser alvorlig på avvikene fra tillatelsen. Direktoratet mener det er særlig kritikkverdig at Sydvaranger Gruver ikke har skriftlige prosedyrer på vesentlige miljøområder og at de tok i bruk et kjemikalie uten å ha tilstrekkelig kunnskap om kjemikaliets miljøegenskaper.

– Vi forutsetter at avvikene rettes opp snarest og har gitt bedriften frister for å sende skriftlig informasjon til oss. Vi vil ha tett oppfølging av virksomheten videre og vil kontrollere dem på nytt i august, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif.


Søknad stilles i bero

Sydvaranger Gruver søkte tidligere i år om å endre den nåværende tillatelsen til også omfatte bruk av flotasjonskjemikalier i et nytt flotasjonsanlegg innenfor den produksjonsrammen de allerede har.

Klif vil avvente behandlingen av denne søknaden inntil Sydvaranger Gruver kan dokumentere at de har rettet opp avvikene fra den gjeldende tillatelsen.

– Vi ser alvorlig på at bedriften ikke har prosedyrene på plass på viktige miljøområder. Dette er absolutt nødvendig å få på plass dersom de skal ta i bruk flere typer kjemikalier.

Klif har gitt Sydvaranger en frist til 1.september på å få prosedyrene i orden.