Barneskole bruker ulovlig tvang - fortviler over manglende hjelp

«Elev legges ned på gulvet i mageleie. En holder beina og underkroppen slik at de ligger stille, en holder armene og overkropp». Nå griper Fylkesmannen inn overfor skolen i Tromsø.

Fysisk tvang - montasje

En tromsøskole har nedskrevne rutiner for hvordan de håndterer en utagerende elev med fysisk makt. Dette er ikke tillatt ifølge opplæringsloven.

Foto: NRK/Colourbox.com

På en barneskole i Tromsø kommune bruker de ansatte fysisk tvang overfor en elev. Dette er ikke tillatt ifølge opplæringsloven.

Skolen selv forteller om en situasjon som har vært svært krevende over år, og om et hjelpeapparat som ikke fungerer.

Holder beina og underkroppen

«Elev legges ned på gulvet i mageleie. En holder beina og underkroppen slik at de ligger stille, en holder armene og overkropp slik at de ligger stille (...)»

Slik beskriver skolen selv sine rutiner for hvordan de håndterer en av elevene. Rutinene er nedskrevet som «Håndtering av uro i klasserommet», en manual som tar for seg ulike nivåer og tiltak ved utagerende adferd.

Skoleledelsen er fortvilet. De mener de ikke har andre måter å sikre seg selv, andre elever eller eleven selv på – enn ved å bruke makt.

Ikke hjemmel for tvang

Utdanningsdirektør Hilde Bremnes

Utdanningsdirektør Hilde Bremnes hos Fylkesmannen i Troms har åpnet tilsynssak mot skolen. De har bedt skolen stoppe maktbruk umiddelbart.

Nå har Fylkesmannen i Troms åpnet tilsynssak mot skolen.

– Opplæringsloven gir ikke hjemmel for bruk av tvang og makt i opplæringa. Loven sikrer at alle elever skal ha et trygt og godt læringsmiljø, sier Hilde Bremnes, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms til NRK.

Bremnes forteller at Fylkesmannen ble gjort oppmerksom på skolens rutiner gjennom en konkret henvendelse om elevens skoletilbud.

– På bakgrunn av henvendelsen ba vi skolen om en redegjørelse om saken, og på bakgrunn av opplysningene som kom fram der har vi åpna en tilsynssak, forklarer Bremnes.

«(...) De voksne snakker sammen og forteller hverandre rolig hva de gjør, hvordan og hvorfor. Forteller hverandre at de nå bestemmer alt og at Elev ikke vil slippes, få klø seg, trekke i bukse e.l. før de voksne har bestemt at de kan slippe. De voksne bestemmer at kan slippe når de oppfatter at Elev har fått tilbake kontrollen over seg selv eller at de kan kjenne at alle musklene er slapp.»

Rektor: – Handler i nødverge

– Det er kun når det er fare for liv og helse at vi griper inn med makt.

Slik forklarer rektor ved den aktuelle skolen rutinene.

– Vi bruker nødvergeparagrafen. Vi som skole må ta vare på liv og helse for alle de involverte, sier rektoren til NRK.

Rektor kan fortelle om en svært krevende situasjon som over flere år har gått ut over både andre elever, lærere – og den aktuelle eleven selv.

– Dette er nedverdigende for alle. Å bruke makt er ikke noe vi ønsker å gjøre. Men det tryggeste er å ha en tiltaksplan. Det er bedre å sikre at vi håndterer dette på en trygg måte.

Rektor sier de har brukt Utdanningsdirektoratets retningslinjer og veiledning fra kommunale instanser for å utarbeide rutinene som skal brukes ved utagering.

Har stoppet maktbruk

I brev til Fylkesmannen skriver rektor nå at «skolen avslutter umiddelbart alle tiltak som innebærer planlagt bruk av tvang og makt.»

Over flere år har barneskolen, ifølge rektor, søkt råd og hjelp fra ulike hjelpeinstanser.

– Vi har gjort det vi kan for å søke hjelp. Vi har hatt mange hjelpere, men lite hjelp. Alle har vært klar over situasjonen.

I brev til Fylkesmannen skriver de: «Skolen vil igjen påpeke at saken har vært av en slik karakter at skolen hele tiden har bedt om hjelp og veiledning fra andre instanser for å kunne ivareta eleven på en forsvarlig og god måte, men skolen opplever at vi ikke har fått adekvat hjelp i saken.»

Bare i høst har det vært fire-fem situasjoner hvor skolen har vurdert faren for liv og helse så stor at makt og tvang har vært brukt, ifølge rektor.

– Kun i akutte situasjoner

Utdanningsdirektør Hilde Bremnes vil ikke kommentere den konkrete saken mens tilsynssaken pågår.

Fylkesmannen går nå inn for å veilede skolen og skoleeier, og for å få full redegjørelse om forholdene.

– Det er kun i akutte situasjoner, dersom en elev opptrer på en sånn måte at eleven kan være til fare for seg selv eller andre, at det kan være anledning til gripe inn med grunnlag i nødvergeretten for å avverge det, sier hun.

Hun understreker at skoleeier, altså Tromsø kommune, har ansvar for å påse at skolene holder seg innenfor gjeldende regelverk.

I skolens nedskrevne rutiner heter det:

«Dersom du kan gripe inn umiddelbart uten at det er fare for at du eller Elev blir skadet: grip inn og ta kontroll. Legg Elev ned i bakken og gjennomfør holding. Avklar/ sikre situasjonen før eventuell slipping, også selv om Elev roer seg umiddelbart ned. Dersom andre barn er til stede: evakuer disse umiddelbart (...)»

«I samme handlingsplan viser skolen til straffelovens §47 om nødrett og § 48 om nødverge. Disse legitimerer bruk av fysiske sanksjonsmidler for å forhindre skade på barn eller voksne eller store materielle skader. (...)»

Brage Larsen Sollund

– Mitt inntrykk er at kommunen jobber grundig med saken, sier byråd for utdanning, Brage Larsen Sollund.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Kommunen bekrefter

Tromsø kommune bekrefter at de har kjent til at skolen bruker makt og tvang for å håndtere en utagerende elev, og at kommunale hjelpeinstanser har vært involvert.

Brage Larsen Sollund, byråd for oppvekst, utdanning og idrett (Ap) er forsiktig med å kommentere saken inntil Fylkesmannen har gjennomført tilsyn.

– Hva tenker du om at det brukes tvang og makt, noe som ikke er tillatt ifølge loven?

– Nå er det sånn at Fylkesmannen skal se på om vi bryter opplæringsloven eller ikke. Og jeg tror både jeg som politiker og andre skal avvente før vi konkluderer på noe som helst måte. Men vi skal følge opplæringsloven i Tromsø kommune.

– Har kommunen som skoleeier gjort det de kunne for å hjelpe denne skolen?

– Min opplevelse er at kommunen jobber grundig med saken. Om vi kunne gjort mer eller mindre vil alltid være en vurderingssak. Men dette er en sak med mange nyanser.

Ber om hjelp

– Skolen må sette inn de tiltak som er nødvendig for å sikre alle elever sin rett til et godt og trygt læringsmiljø. Og i den forbindelse må skolen om nødvendig innhente kompetanse utenfra for å sikre nødvendige tiltak i forhold til elevene, sier utdanningsdirektør Hilde Bremnes.

Dette mener skolen de har gjort over flere år. Nå ber de Fylkesmannen i Troms om å gi en avklaring på hvordan de for ettertiden kan ivareta hensynet for liv og helse til de involverte.

– Jeg ser nesten fram til at Fylkesmannen skal se på dette. Kanskje det kan hjelpe. Dette er et barn som lider, sier rektor til NRK.