– Ungdommene har ikke fått forsvarlig omsorg og behandling

Bufetat vurderer å trekke godkjenningen av det private omsorgssenteret for enslige, mindreårige asylsøkere i Salangen. Gjentatte lovbrudd og mangelfullt tilbud er årsaken.

Guttebein på Mysebu ankomsttransitt

Fylkesmannen har funnet lovbrudd ved omssorgssenteret for mindreårige asylsøkere i Salangen. Illustrasjonsbilde.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

– Vi har påpekt flere forhold som totalt sett utgjør lovbrudd. Ungdommene som bor der har ikke fått forsvarlig omsorg og behandling, sier fagansvarlig hos Fylkesmannen, Silja Eriksen.

Fylkesmannen utførte tilsyn ved KOA ungdomstiltak i Salangen, et privateid omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere i september. Her bor det 18 ungdommer.

De konkluderte med flere brudd på barnevernsloven, knyttet til omsorg og behandling. I tillegg fant de betydelige svakheter hos ledelsen og personalet.

– Det mest alvorlige vi fant er vel at vi stiller spørsmål til om de har tilstrekkelig antall personale, og riktig kompetanse til å ivareta en forsvarlig omsorgssituasjon for ungdommene, sier Eriksen.

Ett av barna har fortalt om trusler om å bli sendt til hjemlandet om han ikke hører etter

Fylkesmannens tilsynsrapport

Voldsepisode i helga

Bufetat nord har det overordnede ansvaret for tjenesten, og har etter et kontrollbesøk nylig gitt KOA frist til å innfri kravene.

– Vi har påpekt en god del forhold som må forbedres betraktelig for at godkjenningen skal kunne videreføres. Hvis ikke kriteriene er oppfylt innen midten av desember, vil godkjenningen trekkes tilbake, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm.

Ansatte ved omsorgssenteret tilkalte politiet sist helg. Da hadde syv av ungdommene rasert boligen, og oppført seg truende mot personalet.

Men denne hendelsen har ingen betydning for om senteret får drive videre, understreker Bergstrøm. Bufetat har allerede planen klar for en omplassering av ungdommene.

– Vi har dialog med vertskommunen, barnevern og fylkesmann for å se hvordan disse barna skal ivaretas på en best mulig måte.

Liten tillit til KOA

– Er tilliten tynnslitt?

– Ja, det vil jeg si. På bakgrunn av at det har vært bekymringer over tid, og at vi ikke ser resultatene som vi ønsker raskt nok, må det jobbes videre med å etablere en god tillit, sier Bergstrøm.

Også Fylkesmannen er av den oppfatningen.

– Jeg tenker at kravene vi stiller til omsorgssenteret er gode nok. Så må vi se om de har klart å levere i henhold til kravene, og det er det vi mener de kanskje ikke har klart, sier Silja Eriksen.

De generelle tilbakemeldingene fra barna var at de hadde det trygt på omsorgssenteret, men at de opplever at de ikke alltid blir behandlet bra. De gav uttrykk for at de voksne ikke bryr seg om dem.

Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen

Glad for tilsyn

Direktør i KOA, Jan André Hansen, er lite meddelsom når vi ber han kommentere de kritikkverdige forholdene som Fylkesmannen og Bufetat tar opp.

– Vi er veldig glad for at fylkesmannen fører kontroll med oss, og at godkjenningsmyndigheten gjennomfører etterfølgende kontroll hos oss, sier Hansen.

Han ønsker ikke å kommentere problemet, trekkingen av godkjenningen eller lovbruddene.

– Jeg er mest opptatt av at vi skal tilfredsstille kravene, og at barna som bor hos oss skal få et godt omsorgstilbud i vårt omsorgssenter. Jeg håper og tror vi klarer å innfri kravene, sier Hansen.