– Herskermentalitet som truer skaperverket

Den norske kirke er svært kritisk til regjeringens forslag til ny lov om motorferdsel: Snøskuterkjøring truer Guds skaperverk.

Snøskuter

Klima- og miljødepartementet går nå igjennom høringsuttalelsene om ny lov om motorferdsel.

Foto: Stig Roar Hegvik / Sons of Svalbard

– Et ensidig forbrukersamfunn og herskermentalitet overfor naturen i vår del av verden har bidratt til å true økosystemer, samt mange plante- og dyrearter, skriver direktør Jens-Petter Johnsen og assisterende direktør Gerd Karin Røsæg i Den norske kirke.

Den norske kirke er en av 642 kommuner, fylkeskommuner, ulike interesseorganisasjoner og enkeltpersoner som har uttalt seg om forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark.

– Å verdsette stillhet og uberørt natur er en viktig del av norsk friluftskultur, mener Den norske kirke som altså er svært kritisk til forslaget.

Vil ikke la fylkesmannen blande seg inn

Jens-Petter Johnsen

Kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen er en av dem som har uttalt seg i forbindelse med forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark.

Foto: Per Foss / NRK

På den andre siden står snøskuterinteressene. Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) viser til at mange kommuner har bedt om en lovendring som gir dem anledning til å disponere sitt areal til fritidskjøring.

– Antall snøscootere øker på tross av strenge restriksjoner. Det gir et sterkt signal om en økende interesse som kommunene må få anledning til å regulere inn i egnede områder. Den lokalkunnskapen kommunene sitter på vil være avgjørende for at reguleringen skal kunne skje til det beste for de ulike interessegruppene, sier fellesrådet i uttalelsen .

SKFR liker ikke at fylkesmannen fortsatt skal få mulighet til å utvide sesongen etter 5. mai eller stenge løyper.

– Det vil utløse mengder med unødig saksbehandling hos fylkesmannen om forlengelse av alle kommunenes løyper behandles der, mener SKFR.

– Dramatiske konsekvenser

Naturverninteressene er skeptiske til den nye loven.

– Lovforslaget kan føre til dramatiske konsekvenser på sårbar natur og tradisjonelt friluftsliv og Naturvernforbundet ber om at lovendringen ikke gjennomføres, skriver Naturvernforbundet i høringsuttalelsen .

Helsedirektoratet ønsker å begrense adgangen til snøskuterkjøring for fornøyelseskjøring. Direktoratet trekker blant annet fram hensynet til folkehelsen, og viser til at befolkningens aktivitetsnivå er lavt.

I tillegg mener direktoratet at skuterkjøring er farlig.

– Helsedirektoratet forventer at risikoen for skader og ulykker kan øke betydelig med økt scooterbruk til fornøyelseskjøring.

Forbeholde løypene til lokalbefolkningen?

Snøskuter

Helsedirektoratet ønsker å begrense adgangen til snøskuterkjøring for fornøyelseskjøring.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stor snøskutekommuner som Alta, Tana og Kautokeino er positive til at de kan få mer myndighet.

– Kommunestyret er tilfreds med at dette åpner for å forbeholde løyper for
reiselivsnæringen. Kommunestyret forutsetter at dagens frie bruk av løypene kan inntas i forskrift, og ber om at det innføres adgang for kommunene til å gi forskrift om bruk av eksisterende løyper, sier Alta kommune .

Kautokeino kommune drøfter muligheten til å forbeholde løypene til ulike grupper, og mener at lokaldemokratiet må få mulighet til å finne løsninger som er tilpasset lokale forhold og behov.

– Et viktig spørsmål for en del kommuner, grunneiere og skuterklubber er adgangen til å avgrense trafikkmengden i løypene, herunder forbeholde løypene til lokalbefolkningen eller medlemmer, sier Kautokeino kommune .

Høringsuttalelsene og forslaget til ny lov er nå til behandling i Klima- og miljødepartementet.