– Ansvaret for vedlikehold av kirkebygg ligger hos kommunene

– Flere titalls kirkebygg i Nord-Hålogaland bispedømme har et akutt behov for vedlikehold, og det er kommunene som må betale oppussingen, slår domprost Herborg Finnset fast.

Torsken kirke er i dårlig forfatning

Torsken kirke er en av mange trekirker som er i elendig forfatning.

Foto: ARILD MOE / NRK

Mange kirkebygg forfaller på grunn av dårlig vedlikehold i hele bispedømmet. Bare i Tromsø er det et etterslep på vedlikehold på 18.8 millioner kroner, sier domprost Herborg Finnset til NRK.

– Det er lett å prioritere ned vedlikehold av kirkene når det er kamp om kommunale kroner. Og så tror jeg nok noen håper at det skal komme penger fra riksantikvaren eller Kultur – og kirkedepartementet, men det er ikke penger til vedlikehold der, sier Finnset.

  • Se video:
    Vedlikehold av kirker i Nord-Hålogaland bispedømme

Trekirker forfaller

Tidligere fortalte NRK om Torsken kirke som er i en elendig forfatning. Kirka fra 1700-tallet har tydelige vann og råteskader, og mangler vedlikehold.

Torsken kirke

Kirketårnet i Torsken kirke bærer preg av store vann- og råteskader.

Foto: ARILD MOE / NRK

Og i likhet med Torsken kommune har også Tromsø gamle trekirker som er krevende å holde i god nok stand, forteller domprosten som viser til mangler ved eksempel Elverhøy kirke i Tromsø.

– Her er problemet at det mangler brannslokkingsutstyr, og denne kirken er utsatt for brann. Her er det gjort en god del vedlikehold, men nå må kirken brannsikres.

Ifølge Kirkelovens paragraf 15 har det kirkelige fellesrådet i kommunene ansvaret for forvaltningen og driften av kirkene, mens kommunene har ansvaret for å finansieringen.

Det har tidligere blitt estimert at vedlikeholdsetterslepet for norske kirker er på over 10 milliarder kroner.