NRK Meny

Vurderer å anmelde regjeringen

Fiettar reinbeitedistrikt er villig til å anmelde norske myndigheter for brudd på folkeretten. Årsaken er at Kommunaldepartementet har sagt ja til at selskapet Nussir får drive gruvedrift i Kvalsund. Det eneste vilkåret departementet stiller er at selskapet og reinbeitedistriktet må bli enige om avbøtende tiltak. Samerådet er villig til å delta i en anmeldelse sammen med distriktet.